Skip to main content
Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost
Natural disasters in Slovenia as a threat


Edited by: Ivan Gams
Year: 1983Table of content

Predgovor / Preface

Pozdravni nagovori

Ivan Gams
Naravne nesreče v Sloveniji v pregledu / A review of the natural disasters in Slovenija

Vladimir Ribarič
Potresna nevarnost v Sloveniji / Threat of the earthquake in Slovenija

Milan Orožen Adamič
Nekatere kapacitete seizmičnih območij Slovenije / Some capacities of Slovene seizmic areas

Milan Šifrer
Vzroki in učinki rečnih poplav na Slovenskem / Causes and effects of the river inundations in Slovenia

Franc Bernot
Vzroki in pogostost poplav ob slovenski obali / Causes and frequence of the sea inundations in Koper Littoral

Julij Titel
Poplavna območja v Koprskem Primorju / Areas of sea inundations in Kopper Littoral

Anton Grimšičar
Zemeljski plazovi v Slovenij / Landslides in Slovenia

Darko Radinja
Usadi v subpanonski Sloveniji / Landslides in Sub-Panonian Slovenia

Ivan Gams
Ogroženost zaradi snežnih plazov / Threat ot the snow avalanches

Ciril Zrnec, Marija Turk
Nevarnost pozebe in mraza / Threat of the freezing and frost

Karel Natek
Ogroženost Slovenije zaradi suše / Threating of Slovenia by drought

Saša Bleiweis
Ujme, njihova pogostost in škoda v slovenskih gozdovih / Climatic disasters, their frequence and effects in the Šlovene forests

Darko Radinja
Žledne ujme v Sloveniji / lntensive glaze frosts in Slovenia

Andrej Kranjc
Ogroženost Slovenije zaradi toče / Threat of hail in Slovenia

Marjan Gliha-Vavpotič
Pogostost neviht s strelo na Slovenskem / Frequency of thunderstorms

Ivan Gams, Tomaž Cunder
Ljudska zaznava ogroženosti ter znanje o potresih in poplavah (na primeru južnega roba Ljubljane) / People's perception of the threatened invironment and knowledge on the earthquake and flood (case study at the southern rim of Ljubljana)

Milan Orožen Adamič
Organiziranost naše družbe za primere naravnih nesreč / Organisation of our society tor natural hazards

Literatura o naravnih nesrečah
price
sold out


Keywords
collective volume
danger
gegography
natural disasters
proceedings
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR