Avtorji

Slovenski pravopis je delo uredniškega odbora za pravopisna pravila in uredniškega odbora za pravopisni slovar Pravopisne komisije pri SAZU ter redaktorjev in strokovno-tehničnih sodelavcev 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

I PRAVILA

Šesta, ponovno pregledana izdaja

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik, Janez Menart, Breda Pogorelec, Kajetan Gantar, Martin Ahlin

Pregledana izdaja: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik

Ponovno pregledana izdaja: Jože Toporišič

Stvarno kazalo: Janko Moder (Jože Toporišič, Janez Dular); Helena Majcenovič za slovaropisni del

Prenos pravopisnih pravil v elektronsko obliko: Helena Majcenovič s sodelovanjem Primoža Jakopina

 

II SLOVAR

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Janez Dular, Milena Hajnšek - Holz, Franc Jakopin, Janko Moder

Redaktorji: Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj

Iztočničarji: Nastja Vojnovič, † Stane Suhadolnik, Peter Weiss, Janko Moder

Onaglaševalec: Vladimir Nartnik

Strokovni sodelavci: Nanika Holz, Helena Majcenovič, Polona Kostanjevec, Peter Weiss

Tehnični sodelavci: Nevenka Jerman, Marija Jež, Alenka Lap, Lučka Uršič, Peter Weiss

Končna priprava slovarskega besedila: Nanika Holz

Korekture: Milena Hajnšek - Holz, Polona Kostanjevec, Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj, Nastja Vojnovič

Slovarsko besedilo pripravljeno z urejevalnikom EVA Primoža Jakopina

Oblikovanje: Milojka Žalik Huzjan

Računalniški prelom: Milojka Žalik Huzjan in Brane Vidmar

========================

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
p. p. 306
1001 Ljubljana
E-naslov: isj@zrc-sazu.si