Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture

framework program
Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni program je sklop raziskav, ki v interdisciplinarnem načinu preučujejo široko področje folkloristike in etnologije ter raziskave povezujejo z novimi koncepti in diskurzi različnih humanističnih ved. Razdeljen je na med seboj povezane raziskovalne teme, ki nadaljujejo raziskave preteklega programa, a dodajajo tudi nove vsebine: A1 Ljudsko in umetno ter medbesedilnost in performativnost v ljudski dramatiki in gledališču; zoopojavi in rastlinski pojavi v folklori, literaturi in kulturi; A2 Preživeti s pesmijo, ustvarjati tradicijo; A3 Ljudsko v pisnem kodu; A4 Glasba in identitetni procesi; A5 Etno-identitetni plesi v Sloveniji; B Ljudsko-glasbene prakse na zvočnih posnetkih; C: Kognitivna in zaznavna perspektiva: čustveno dojemanje in semantika folklorne in etnomuzikološke dediščine s strani nosilcev in uporabnikov. Predstavljajo znanstveno izhodišče, da se folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture ukvarjajo z vprašanji ustvarjalne in funkcionalne komunikacije ljudskega duhovnega izročila, njegove teksture, teksta, konteksta in njegovih nosilcev, s posameznimi aspekti se interdisciplinarno dotikajo socialnih prvin duhovne kulture ter ugotavljajo različnosti in podobnosti v strukturi, funkciji in poetiki, življenjskem in zgodovinskem kontekstu in upoštevajo spreminjanje tradicije zaradi novih družbenih okoliščin, novih kulturnih dinamik in transformacij kulturnih praks. Združeni sta hipoteza o tem, da so prvine ljudske duhovne kulture eden najjasnejših pokazateljev etničnih značilnosti, z etnološkimi aspekti pa ugotavljamo, kako na te prvine vplivajo nosilci in družbeni kontekst, v katerem se uresničujejo. Jedro raziskav obsega sistematično in načrtno raziskovanje najširšega področja ljudske duhovne kulture in njene ustvarjalne transformacije na temelju terenskih raziskav, evidentiranju in kritični obdelavi virov in gradiva, sistematizaciji, katalogizaciji in digitalizaciji terenskega in arhivskega gradiva. Združujemo diahrono raziskovanje ljudske duhovne kulture s sinhronim raziskovanjem, ki omogoča opazovanje inovacij in sodobnih pojavov, ki postajajo tradicija ali izumljena tradicija, še posebno prezrtih žanrov, ki so v območju medbesedilnosti in performativnosti; pesemskega izročila, ki omogoča preživetje, vprašanju ustvarjalnosti ljudskega v pisnem kodu, glasbi in plesu v identitetnih procesih ter vprašanju ljudskoglasbenih praks na zvočnih nosilcih. Predvideno je nadaljnje povezovanje z raziskavami s področja kognitivne znanosti, ki povezujejo humanistične in kognitivne vede z inovativnimi tehnologijami in metodami s področja računalništva, z namenom odkrivanja splošnih vzorcev in dojemanja ljudske pesmi in glasbe ter nadaljevati z raziskavami povezav ekologije in folklore, kulture, literature (etnobotanike) ter v evropskem prostoru uveljaviti novo disciplino zoo/ekofolkloristiko s pomočjo kritične animalistike ter ekokritike.


Faze projekta

DS0 Vodenje in organizacija programa. Rezultat: vodenje programa in periodična poročila za ARRS.

DS_A1: Ljudsko in umetno ter medbesedilnost in performativnost v ljudski dramatiki in gledališču; zoopojavi in rastlinski pojavi v folklori, literaturi in kulturi

Cilj: Tematske raziskave ljudsko in umetno, raziskave zoopojavov in rastlinskih pojavov v folklori, literaturi in kulturi.

Aktivnost A1.1: Pregled literature, analiza dosedanjih raziskav, izbor dramskih del z ljudskimi odnosnicami.

Aktivnost A1.2: Raziskava izvajanja in uprizoritve, raziskava živali in rastlin v folklori in stvarnem svetu.

Aktivnost A1.3: Raziskava ljudskega gledališča na prostem ter kulturnih vzorcev živali in magičnih rastlin.

Aktivnost A1.4: Raziskave obrednosti, pojavov uniformiranja ter instrumentalizacije. Ekopoetika in zoopoetika.

Rezultat rA1.1: Pregled literature, izbor gradiva.

Rezultat rA1.2: Članki (KfV, SIEF), vabljeno predavanje (univ. Ritsumeikan, Kyoto, Japonska), predavanja na PŠ šoli ZRC SAZU.

Rezultat rA1.3: Priprava monografije, referati na simpoziju KfV in SIEF, članki, predavanja na PŠ ZRC SAZU.

Rezultat rA1.4.1: Referati na simpoziju KfV, članki, predavanja na PŠ ZRC SAZU.

Rezultat rA1.4.2: Elaborat, znanstveni članek in monografija.

Rezultat rA1.4.3: Priprava znanstvenih temeljev za uveljavitev zoofolkloristike v slovenskem in evropskem prostoru.

DS_A2: Preživeti s pesmijo, ustvarjati tradicijo

Cilj: Raziskave potujočih pevcev, pesemske ustvarjalnosti pri preživetvenih strategijah, mednacionalnih pesemskih prepletanj.

Aktivnost A2.1: Raziskave potujočih pevcev, študija relevantne literature in zbiranje virov, sinteza.

Aktivnost A2.2 Raziskava pesemskih praks kot odseva narodnoidentitetnih prizadevanj, raziskava pesmi o naravnih in drugih nesrečah. Primerjalna analiza in sinteza zbranega gradiva potresu leta 1348.

Aktivnost A2.3: Raziskava mednacionalnih pesemskih prepletanj, primerjalna analiza in interpratacija gradiva.

Rezultat rA2.1: Priprava monografije, znanstveni članek (KfV); zasnova spletne predstavitve dejavnosti potujočih pevcev.

Rezultat rA2.2: Priprava monografije o potresu leta 1348, prispevek (KFV), znanstveni članek.

Rezultat rA2.3: Predstavitev rezultatov raziskav na spletu, ter z znanstvenim člankom za KfV.

DS_A3: Ljudsko v pisnem kodu

Cilj: Raziskave 'ljudskega' v pisnem kodu, z namenom osvetliti kontekst in avtorstvo izbranih rokopisnih pesmaric.

Aktivnost A3.1 Sistematična analiza virov, študija relevantne literature.

Aktivnost A3.2: Historična in komparativna analiza pesmi.

Aktivnost A3.3: Interpretacija gradiva, primerjalna analiza in sinteza spoznanj.

Rezultat rA3.1: Seznam pesmaric in njihove vsebine.

Rezultat rA3.2: Dva znanstvena članka in prispevek na mednarodni konferenci.

Rezultat rA3.3: Zbornik prispevkov, znanstveni članek in prispevek na znanstveni konferenci.

DS_A4: Glasba in identitetni procesi

Cilj: Raziskovanje identitetnih povezav z glasbenimi praksami v izbranih časovnih obdobjih.

Aktivnost A4.1: Terensko delo, izbor in dokumentiranje terenskega gradiva

Aktivnost A4.2: Študija relevantne literature s področij etnomuzikologije, muzikologije in identitetnih študij.

Aktivnost A4.3: Sistematizacija zbranega gradiva, glasbena analiza, interpretacija in sinteza spoznanj.

Rezultat rA4.1: Terensko delo, dopolnitev zvočnega arhiva.

Rezultat rA4.2: Znanstvene publikacije, aplikativni rezultati (koncerti, delavnice, medinstitucionalna sodelovanja). Zaključeno doktorsko usposabljanje 'Inštrumentalna ljudska glasba kot reprezentacija nacionalne identitete v prvi polovici 20. stoletja'.

Rezultat rA4.3: Znanstvene publikacije, referati (npr. ICTM), aplikativni rezultati (koncerti, delavnice, zvočna publikacija).

DS_A5: Etno-identitetni plesi v Sloveniji

Cilj: Raziskovanje značilnosti in vzrokov heterogenosti etno-identitetnih plesov v Sloveniji in njegovih rab.

Aktivnost A5.1: Študija relevantne literature, kritična analiza, priprava konceptualnih okvirov.

Aktivnost A5.2: Zbiranje gradiva, arhivsko in terensko delo, intervjuji z izbranimi sogovorniki, opazovanje z udeležbo.

Aktivnost A5.3: Sistematizacija, primerjalna analiza in interpretacija, razširanje sklepnih ugotovitev z ostalimi sklopi.

Rezultat rA5.1: Referat na mednarodni konferenci ICTM, priprava članka.

Rezultat rA5.2: Izbor gradiva in analiza.

Rezultat rA5.3: Priprava monografije, dva znanstvena prispevka (študiji I, II), referat na mednarodni konferenci.

DS_B: Ljudskoglasbene prakse na zvočnih posnetkih

Cilj: Raziskave ljudsko-glasbenih praks na zvočnih nosilcih

Aktivnost B1.1: Študija relevantne literature in virov, arhivsko in terensko delo, priprava diskografije.

Aktivnost B1.2: Analiza repertoarja ter prilagajanja in spreminjanja ljudskoglasbenih praks, kot se odražajo na zvočnih posnetkih.

Aktivnost B1.3: Analiza, interpretacija in sinteza raziskav ter razširjanje sklepnih ugotovitev.

Rezultat rB1.1: Dopolnitev zbirke, diskografija. Zasnova spletišča za predstavitev gradiva na medmrežju.

Rezultat rB1.2: Priprava znanstvenih člankov in prispevkov na konferenci ICTM, predavanja na Akademiji za glasbo (AG) in Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Priprava gradiva za multimedijsko predstavitev na spletu.

Rezultat rB1.3: Priprava monografije, znanstveni članki, prispevek na konferenci ICTM, predavanja na AG in Oddelku za muzikologijo. Celostna multimedijska predstavitev gradiva na spletu.

DS_C: Kognitivna in zaznavna perspektiva: glasbeno zaznavanje in semantika folkloristične in etnomuzikološke dediščine

Cilj: Tematske raziskave čustvenega zaznavanja ter semantike folklorističnih in etnomuzikoloških vsebin.

Aktivnost C1.1: Študija relevantne literature, vzpostavitev konceptualnega okvira ter specifikacija metod, modelov in tehnologij strojnega (računskega) učenja; izbor in priprava gradiv; zasnova eksperimenta zaznavanja glasbe.

Aktivnost C1.2: Raziskava pomena in sentimenta s strani nosilca in uporabnika. Raziskava čustvenega zaznavanja ljudske glasbe.

Aktivnost C1.3: Primerjalna analiza, sinteza in interpretacija raziskav.

Rezultat rC1.1: Specifikacija metod, modelov, in tehnologij; dopolnitev obstoječih korpusov za potrebe analiz.

Rezultat rC1.2: Semantična analiza, izvedba empiričnih raziskav; znanstvene publikacije.

Rezultat rC1.3: Znanstvene publikacije, javno dostopna spletna platforma izsledkov raziskav z vizualizacijskimi orodji.

DS Povezovanje, komparativna analiza, interpretacija in sinteza raziskav programa

Pov1: DS_A1 in DS_C: Povezovanje folklorističnih raziskav s semantično analizo gradiv obeh sklopov.

Pov2: DS_A2 z DS_A4. Povezovanje raziskav pesemske ustvarjalnosti z identitetnimi procesi.

Pov3: DS_A3 z DS_C: Uporaba semantične analize pri historični in komparativni analizi pesmi.

Pov4: DS_A4, DS_A5 in DS_B: Sklopi se povezujejo v temi 'Glasba in identitetni procesi'. Izpostavljajo raziskave različnih plesno-glasbenih praks in procesov, ki so vezani na prezentacije nacionalne identitete, etničnosti in elemente dediščine, in dokumentirani na zvočnih nosilcih.

Pov5: DS_A5 z DS_A1: Navezava na razmerje med folklorno skupino in plesno-folkornim gledališčem.

DS Diseminacija

Cilj: Diseminacija raziskovalnih in aplikativnih rezultatov programa

Aktivnost Dis1: Diseminacija rezultatov programa preko znanstvenih publikacij, konferenc, simpozijev, in delavnic.

Aktivnost Dis2: Predstavitev rezultatov programa širši javnosti: koncerti, delavnice, zvočna publikacija.

Aktivnost Dis3: Multimedijska predstavitev raziskav in gradiv na spletu.

Aktivnost Dis4: Posredovanje raziskav programa v okviru pedagoškega dela (AG, Oddelek za muzikologijo FF, PŠ ZRC SAZU).


Raziskovalna področja
Muzikologija H320
Narodopisje H400