PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008)

(brez)
Opis

Glavna teža programa je usmerjena v bazične raziskave, se pravi, v pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih naše zgodovine. Ker je program večplasten, predstavlja njegov pomemben segment uvajanje in preverjanje novih metod dela, izgrajevanje podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, prav tako pa tudi pridobivanje novih spoznanj o poselitvenih strukturah, družbenih procesih, gospodarstvu in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka bivali na območju jugovzhodnih Alp. V program so vključeni naslednji sklopi:

  • Prazgodovina
  • Rimska doba
  • Zgodnji srednji vek
  • Antična zgodovina in epigrafika

Rezultati

Marjeta Šašel Kos, Appian and Illyricum. (Situla 43), Ljubljana 2005.

Janez Dular, Sneža Tecco Hvala, South-eastern Slovenia in ihe Early Iron Age. Settlement – Economy – Society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12, 2007.

Ivan Turk (ur.), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. I. del: Geologija in paleontologija / Divje babe I. Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia. Part I: Geology and Palaeontology. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2007.

Dragan Božič, Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe – Katalogi in monografije 39, 2008.

Anton Velušček (ur.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2009.