Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije
Sodelavci:
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2019–30. junij 2022
Šifra:
J6-1810
Opis

Projekt se osredotoča na doslej neraziskano vlogo plemstva v umetnosti na Slovenskem od 18. stoletja naprej ter na recepcijo in reinterpretacije plemiške dediščine v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Osrednji cilj je iz več vidikov in z uporabo različnih pristopov raziskati, kako so družbenopolitične okoliščine, ki so pogojevale in spremljale usihanje moči plemstva, vplivale na njegovo umetnostno naročništvo in transformacije umetnosti v slovenskem prostoru. Nadalje želimo identificirati ključne naročnike in umetnike, njihovo delovanje in recepcijo plemiške dediščine ter preučiti okoliščine, ki so botrovale njenim reinterpretacijam. Projekt vsebinsko in metodološko pomembno nadgrajuje dosedanje raziskave o umetnosti in umetnostnem naročništvu na Slovenskem.

Eno pomembnih izhodišč je spoznanje, kako pomembno je dobro poznavanje družbenozgodovinskih okoliščin in stanja plemiške dediščine v obdobju do razpada Habsburške monarhije in neposredno po njej za ustrezno kontekstualizacijo usode med drugo svetovno vojno in po njej. Zgodovinske prelomnice in okoliščine, ki jih bodo raziskave upoštevale so razsvetljenstvo ter upravne in cerkvene reforme, francoska revolucija, obdobje Napoleonovih vojn, marčna revolucija leta 1848, razpad Habsburške monarhije leta 1918, posledična ukinitev plemstva ter odnos do nekdanjega plemstva v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter od leta 1945 v socialistični Jugoslaviji.

Raziskave zaobjemajo dva vsebinska vidika: 1. transformacije in adaptacije plemiške rezidenčne arhitekture in njene opreme v drugi polovici 18. in v 19. stoletju ter 2. problematiko usode plemiške dediščine, njenih prenosov in reinterpretacij v dolgem 19. stoletju in po razpadu Habsburške monarhije. Na podlagi študij primerov se raziskujejo različni vidiki prenov in predelav grajskih stavb v drugi polovici 18. in v 19. stoletju, vloga plemstva pri uveljavljanju novih stavbnih tipov, odnos med plemstvom in umetniki ter spremembe v opremljanju plemiških interjerjev. S primerjalnimi analizami zbirateljskih praks in študijami izbranih zbirk potekajo analize plemiškega zbirateljstva. Raziskave recepcije plemiške dediščine se osredotočajo na okoliščine prenosov (prodaj, izvozov, zasegov) umetnin, umetnostnih zbirk in opreme rezidenc in njihovo vlogo v novem okolju ter na nove funkcije in uporabe grajskih stavb. Vsi omenjeni vidiki bodo raziskovani v primerjalnem in interdisciplinarnem evropskem kontekstu, predvideno je sodelovanje s posamezniki in znanstvenoraziskovalnimi inštitucijami v tujini.

Metodološko se projekt navezuje na recentne raziskave evropskega naročništva, reprezentacije ter recepcije in usode dediščine, hkrati pa je inovativen, saj številna vprašanja za slovenski prostor odpira prvič in obenem združuje področja naročništva, arhitekturnozgodovinske študije in študije provenience. Pri projektu želimo izpostaviti pomen arhivskih raziskav ter na podlagi obstoječih virov in gradiva izoblikovati primeren kombiniran pristop za raziskave provenience in transferjev tega obdobja v regiji.

Predlagana projektna skupina vključuje raziskovalce na različnih stopnjah raziskovalne kariere s treh partnerskih ustanov (ZRC SAZU, Filozofska fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženiring in arhitekturo Univerze v Mariboru).

Rezultati raziskav bodo predstavljeni na konferencah doma in v tujini, objavljeni kot izvirni znanstveni članki in monografija projektne skupine, širši javnosti pa predstavljeni na vodstvih po spomenikih in zbirkah, predavanjih in dnevih odprtih vrat. Raziskovalne rezultate bomo povezali v podatkovno zbirko o funkcijah in uporabah grajske dediščine, ki bo temeljila na načelih digitalne humanistike in bo izhodišče za nadaljnje raziskave.

ZGIBANKA PROJEKTA:  umetnost_v_casu_zatona_plemstva.pdf 

 

Faze projekta

FAZE REALIZACIJE

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Začetni sestanek projektne skupine (izvedeno)
 • Priprava spletne strani projekta, projektnega posterja in letaka (izvedeno)
 • Določitev strukture in parametrov digitalne podatkovne baze o uporabah grajske dediščine (poteka od julija 2019)
 • Zbiranje podatkov in gradiva in sproten vnos v podatkovno bazo (poteka od avgusta 2019)
 • Zbiranje in analiza virov in literature, študij muzejske dokumentacije (poteka od julija 2019)
 • Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov, skupni terenski obiski izbranih lokacij (poteka od julija 2019)
 • Arhivsko delo doma in v tujini, analiza arhivskih virov (poteka od julija 2019)
 • Prve predstavitve rezultatov projektnih raziskav: udeležba na simpozijih, začetek serije predavanj in javnih vodstev članov projektne skupine in vabljenih gostov na temo projekta (v teku)
 • Prva delavnica projektne skupine

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Arhivsko delo doma in v tujini, analiza in interpretacija arhivskih virov
 • Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov
 • Zbiranje podatkov in gradiva ter vnos v podatkovno bazo o uporabi gradov
 • Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov Raziskovalno delo v domačih in tujih knjižnicah, študij muzejske dokumentacije
 • Diseminacija rezultatov projekta v univerzitetna študijska programa umetnostna zgodovina in arhitektura ter univerzo za tretje življensko obdobje
 • Predstavitve raziskovalnih rezultatov na konferencah; nadaljevanje serije predavanj javnih vodstev članov projektne skupine in vabljenih gostov na temo projekta
 • Izbor raziskovalnih tem, pisanje prispevkov in prve objave
 • Delavnica članov projektne z vabljenimi gosti

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Sinteza zbranih spoznanj
 • Razstava o transformacijah opreme grajskih rezidenc (1848–1945)
 • Nadgrajevanje podatkovne zbirke o uporabi in lastnikih grajske dediščine
 • Sodelovanje na delavnicah in konferencah
 • Pisanje in urejanje prispevkov za skupno monografijo
 • Organizacija mednarodne konference
 • Predstavitev rezultatov ob zaključku projekta na dnevu odprtih vrat; predstavitev zaključne monografije s prispevki članov projektne skupine
Rezultati

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

Izvirni znanstveni članek:
Renata KOMIĆ MARN, Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 68/1, 2020, str. 69–88.  [COBISS.SI-ID 46041133].

KOŠAK, Tina. Janez Ernest II. grof Herberstein in naročila opreme za župnijsko cerkev sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2020, 25, [št.] 1, str. 103-124, 276-277, ilustr. ISSN 1408-0419. DOI: 10.3986/ahas.25.1.05. [COBISS.SI-ID 23318275], [SNIP]

VODOPIVEC, Barbara. Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 273-292, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 23098883], [SNIP]

SAPAČ, Igor (avtor, fotograf, ilustrator). Arhitekturnozgodovinski oris gradu Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 623-958, ilustr. Castellologica Slovenica, 2. ISBN 978-961-05-0448-1. ISSN 2591-2569. [COBISS.SI-ID 20464899]

 

Drugi objavljeni prispevki: 
KOŠAK, Tina. Janez Ernest II. grof Herberstein in naročila oltarne opreme za župnijsko cerkev v Lenartu, Umetnostna kronika, 64, 2019, str. 31–32. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 45235245]

Znanstveni prispevki na konferencah:
KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina, Razprodaje plemiških zbirk med obema vojnama in slovenski umetnostni zgodovinarji. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), TURK, Sara (ur.). Umetnostna zgodovina v Srednji Evropi leta 1918 – prelom ali kontinuiteta?  Zbornik povzetkov posveta ob stoletnici umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi, Ljubljana, 23.–24. januar 2020,  Ljubljana 2019, str. 14. [COBISS.SI-ID 45872941].

Predavanje:

SAPAČ, Igor, Grad Orehek in njegov pomen. Predavanje v prostorih Kulturnega doma Orehek v Prestranku, dne 24. oktobra 2019. [COBISS.SI-ID 22989078].

Intervju:
KAČ, Maja (oseba, ki intervjuva), KOMIĆ MARN, Renata (intervjuvanec), KOŠAK, Tina (intervjuvanec). Kako se je odrinjeno plemstvo reševalo z razprodajami umetnin. O razprodajah plemiških zbirk z dr. Renato Komić Marn in doc. dr. Tino Košak. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 3. februar 2020 ob 09:19, ilustr. https://www.rtvslo.si/1920/kako-se-je-odrinjeno-plemstvo-resevalo-z-razprodajami-umetnin/513336. [COBISS.SI-ID 45979693]

Vodstvo
MEKE, Katra, KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. Slike iz razprodanih plemiških zbirk v Narodni galeriji: ogled v okviru posveta ob stoletnici umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi "Umetnostna zgodovina v Srednji Evropi leta 1918 – prelom ali kontinuiteta?, Ljubljana, Filozofska fakulteta in Narodna galerija, 23.–24. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 45873453]

Delavnica 

Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Ljubljana, Mala dvorana ZRC SAZU, 22. junij 2020

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Temeljni raziskovalni projekt Umetnost v času zatona plemstva: transformacije

Raziskovalna področja

Umetnostna zgodovina H310