Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt se osredotoča na doslej neraziskano vlogo plemstva v umetnosti na Slovenskem od 18. stoletja naprej ter na recepcijo in reinterpretacije plemiške dediščine v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Osrednji cilj je iz več vidikov in z uporabo različnih pristopov raziskati, kako so družbenopolitične okoliščine, ki so pogojevale in spremljale usihanje moči plemstva, vplivale na njegovo umetnostno naročništvo in transformacije umetnosti v slovenskem prostoru. Nadalje želimo identificirati ključne naročnike in umetnike, njihovo delovanje in recepcijo plemiške dediščine ter preučiti okoliščine, ki so botrovale njenim reinterpretacijam. Projekt vsebinsko in metodološko pomembno nadgrajuje dosedanje raziskave o umetnosti in umetnostnem naročništvu na Slovenskem.

Eno pomembnih izhodišč je spoznanje, kako pomembno je dobro poznavanje družbenozgodovinskih okoliščin in stanja plemiške dediščine v obdobju do razpada Habsburške monarhije in neposredno po njej za ustrezno kontekstualizacijo usode med drugo svetovno vojno in po njej. Zgodovinske prelomnice in okoliščine, ki jih bodo raziskave upoštevale so razsvetljenstvo ter upravne in cerkvene reforme, francoska revolucija, obdobje Napoleonovih vojn, marčna revolucija leta 1848, razpad Habsburške monarhije leta 1918, posledična ukinitev plemstva ter odnos do nekdanjega plemstva v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter od leta 1945 v socialistični Jugoslaviji.

Raziskave zaobjemajo dva vsebinska vidika: 1. transformacije in adaptacije plemiške rezidenčne arhitekture in njene opreme v drugi polovici 18. in v 19. stoletju ter 2. problematiko usode plemiške dediščine, njenih prenosov in reinterpretacij v dolgem 19. stoletju in po razpadu Habsburške monarhije. Na podlagi študij primerov se raziskujejo različni vidiki prenov in predelav grajskih stavb v drugi polovici 18. in v 19. stoletju, vloga plemstva pri uveljavljanju novih stavbnih tipov, odnos med plemstvom in umetniki ter spremembe v opremljanju plemiških interjerjev. S primerjalnimi analizami zbirateljskih praks in študijami izbranih zbirk potekajo analize plemiškega zbirateljstva. Raziskave recepcije plemiške dediščine se osredotočajo na okoliščine prenosov (prodaj, izvozov, zasegov) umetnin, umetnostnih zbirk in opreme rezidenc in njihovo vlogo v novem okolju ter na nove funkcije in uporabe grajskih stavb. Vsi omenjeni vidiki bodo raziskovani v primerjalnem in interdisciplinarnem evropskem kontekstu, predvideno je sodelovanje s posamezniki in znanstvenoraziskovalnimi inštitucijami v tujini.

Metodološko se projekt navezuje na recentne raziskave evropskega naročništva, reprezentacije ter recepcije in usode dediščine, hkrati pa je inovativen, saj številna vprašanja za slovenski prostor odpira prvič in obenem združuje področja naročništva, arhitekturnozgodovinske študije in študije provenience. Pri projektu želimo izpostaviti pomen arhivskih raziskav ter na podlagi obstoječih virov in gradiva izoblikovati primeren kombiniran pristop za raziskave provenience in transferjev tega obdobja v regiji.

Predlagana projektna skupina vključuje raziskovalce na različnih stopnjah raziskovalne kariere s treh partnerskih ustanov (ZRC SAZU, Filozofska fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženiring in arhitekturo Univerze v Mariboru).

Rezultati raziskav bodo predstavljeni na konferencah doma in v tujini, objavljeni kot izvirni znanstveni članki in monografija projektne skupine, širši javnosti pa predstavljeni na vodstvih po spomenikih in zbirkah, predavanjih in dnevih odprtih vrat. Raziskovalne rezultate bomo povezali v podatkovno zbirko o funkcijah in uporabah grajske dediščine, ki bo temeljila na načelih digitalne humanistike in bo izhodišče za nadaljnje raziskave.

ZGIBANKA PROJEKTA:  umetnost_v_casu_zatona_plemstva.pdf 

 


Faze projekta

FAZE REALIZACIJE

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

Začetni sestanek projektne skupine (izvedeno)
Priprava spletne strani projekta, projektnega posterja in letaka (izvedeno)
Določitev strukture in parametrov digitalne podatkovne baze o uporabah grajske dediščine (poteka od julija 2019)
Zbiranje podatkov in gradiva in sproten vnos v podatkovno bazo (poteka od avgusta 2019)
Zbiranje in analiza virov in literature, študij muzejske dokumentacije (poteka od julija 2019)
Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov, skupni terenski obiski izbranih lokacij (poteka od julija 2019)
Arhivsko delo doma in v tujini, analiza arhivskih virov (poteka od julija 2019)
Prve predstavitve rezultatov projektnih raziskav: udeležba na simpozijih, začetek serije predavanj in javnih vodstev članov projektne skupine in vabljenih gostov na temo projekta (v teku)
Prva delavnica projektne skupine

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

Arhivsko delo doma in v tujini, analiza in interpretacija arhivskih virov
Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov
Zbiranje podatkov in gradiva ter vnos v podatkovno bazo o uporabi gradov
Terensko delo in dokumentiranje umetnostnih spomenikov Raziskovalno delo v domačih in tujih knjižnicah, študij muzejske dokumentacije
Diseminacija rezultatov projekta v univerzitetna študijska programa umetnostna zgodovina in arhitektura ter univerzo za tretje življensko obdobje
Predstavitve raziskovalnih rezultatov na konferencah; nadaljevanje serije predavanj javnih vodstev članov projektne skupine in vabljenih gostov na temo projekta
Izbor raziskovalnih tem, pisanje prispevkov in prve objave
Delavnica članov projektne z vabljenimi gosti

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

Sinteza zbranih spoznanj
Razstava o transformacijah opreme grajskih rezidenc (1848–1945)
Nadgrajevanje podatkovne zbirke o uporabi in lastnikih grajske dediščine
Sodelovanje na delavnicah in konferencah
Pisanje in urejanje prispevkov za skupno monografijo
Organizacija mednarodne konference
Predstavitev rezultatov ob zaključku projekta na dnevu odprtih vrat; predstavitev zaključne monografije s prispevki članov projektne skupine


  Rezultati

  BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

  Izvirni znanstveni članek:

  Renata KOMIĆ MARN, Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 68/1, 2020, str. 69–88.  [COBISS.SI-ID 46041133].

  KOŠAK, Tina. Janez Ernest II. grof Herberstein in naročila opreme za župnijsko cerkev sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2020, 25, [št.] 1, str. 103-124, 276-277, ilustr. ISSN 1408-0419. DOI: 10.3986/ahas.25.1.05. [COBISS.SI-ID 23318275], [SNIP]

  VODOPIVEC, Barbara. Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 273-292, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 23098883], [SNIP]

  VIDMAR, Polona. Vorfahr oder König? Zur Rezeption der Porträts des 17. Jahrhunderts unter Franz Josef Fürst Dietrichstein (1767–1854). Acta historiae artis Slovenica. 26/1, 2021, str. 81-111, 192 [COBISS.SI-ID 49174787]

  KOŠAK, Tina. Slike iz plemiških zbirk na Slovenskem na mednarodnem umetnostnem trgu : nekaj novih primerov. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2021, letn. 69, št. 2, str. 353-372, ilustr. [COBISS.SI-ID 70067715], [SNIP]

  Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

  VODOPIVEC, Barbara. Multi-layered significance of heritage: mapping castles, their functions, and environment in post-World War II Slovenia. V: WĄSOWSKA-PAWLIK, Agata (ur.), PURCHLA, Jacek (ur.). Heritage and environment. Kraków: International Cultural Centre, 2021. Str. 355-377, ilustr., graf. prikazi, tabele. The Heritage Forum of Central Europe, 5. ISBN 978-83-66419-28-5, ISBN 83-66419-28-2. [COBISS.SI-ID 75716099]

  Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:

  SAPAČ, Igor (avtor, fotograf, ilustrator). Arhitekturnozgodovinski oris gradu Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Knj. 2, str. 623–958, ilustr. Castellologica Slovenica, 2. ISBN 978-961-05-0448-1. ISSN 2591-2569. [COBISS.SI-ID 20464899]

  KOMIĆ MARN, Renata. Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 25912569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 455–494 [COBISS.SI-ID 20186115].

  ISKRA Anja, Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske, V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 147-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 47283459]

  VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije : 1946-1952 : ničesar ne vé. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 195-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 47283459]

  KOŠAK, Tina. Prestar in Ptičar : enigmatična Bergantova lika v kontekstu evropskega žanrskega slikarstva. V: MEKE, Katra (ur.), et al. Fortunat Bergant (1721-1769) : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana 11. marec - 30. maj 2021]. Ljubljana: Narodna galerija. 2021, str. 97-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 55197443]

  KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. New markets for old items : selling aristocratic collections of art and antiquities in interwar Slovenia. V: LAZZARO, Elisabetta (ur.), MOUREAU, Nathalie (ur.), TURPIN, Adriana (ur.). Researching art markets : past, present and tools for the future, (Routledge research in the creative and cultural industries). London; New York: Routledge. 2021, str. 194-207, ilustr. [COBISS.SI-ID 71884291]
   

  Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:

  KOŠAK, Tina. Grofica Marija Auersperg Attems in bidermajersko cvetlično tihožitje. V: RAČEVSKI, Mateja (ur.), et al. Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti: primer Marije Auersperg Attems: zbornik recenziranih prispevkov, Volčji Potok 2020, str. 22–27. [COBISS.SI-ID 32444931]

   

  Drugi objavljeni prispevki

  KOŠAK, Tina. Janez Ernest II. grof Herberstein in naročila oltarne opreme za župnijsko cerkev v Lenartu, Umetnostna kronika, 64, 2019, str. 31–32. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 45235245]
   

  Znanstveni prispevki na konferencah:

  KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina, Razprodaje plemiških zbirk med obema vojnama in slovenski umetnostni zgodovinarji. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), TURK, Sara (ur.). Umetnostna zgodovina v Srednji Evropi leta 1918 – prelom ali kontinuiteta?  Zbornik povzetkov posveta ob stoletnici umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi, Ljubljana, 23.–24. januar 2020,  Ljubljana 2019, str. 14. [COBISS.SI-ID 45872941].

  KOŠAK, Tina. Zbirke v rezidencah grofov Cobenzl na Kranjskem po sredini 18. stoletja: prve ugotovitve. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23582467]

  LAZARINI, Franci. Dvorec Boštanj pri Grosupljem in njegova usoda v 20. st. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah : adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23587587]

  SAPAČ, Igor. Med gradovi in dvorci in vilami v 19. stoletju na Slovenskem: primeri gradov Negova, dvorca Črnci in vile Pahta. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020.

  PREINFALK, Miha. Jožef Kalasanc baron Erberg in dunajski dvor: vzori, vplivi. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23583747]

  VODOPIVEC, Barbara. Spremembe namembnosti grajske dediščine v času po ukinitvi plemstva - izzivi in izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23586819]

  KOMIĆ MARN, Renata. Plemiška dediščina iz druge roke : slike in umetniški predmeti iz zbirke grofa Ladislava Szapáryja v Pomurskem muzeju v Murski Soboti. Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah : adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23586307]

  VIDMAR, Polona. Portretne zbirke Franca Jožefa kneza Dietrichsteina (1767–1854). Predavanje v okviru znanstvene delavnice Staro in novo v plemiških rezidencah : adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 22. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 23585283]

  KOŠAK, Tina. Grofica Marija Auersperg Attems in bidermajersko cvetlično tihožitje. Predavanje na strokovnem posvetu Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti - primer Marije Auersperg Attems v organizaciji Arboretuma Volčji Potok, dvorec Dornava, 29. sept. 2020. [COBISS.SI-ID 32437507]

  KOMIĆ MARN, Renata. Appropriation of cultural assets as a means of predominating over foreign noble elites in interwar Slovenia. Predavanje preko spletne platforme Zoom na 52. e-letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije Anxiety & Rebellion, tematski sklop A Decade of Slovenian Anxiety: (1918-1929), 14. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 39286787]

  Tina KOŠAK, Picture Furnishings and Collections in the Cobenzl Residences in Carniola, referat na mednarodni konferenci ICM international meeting. 55th Mitteleuropean cultural meeting, part II. Gorizia in the heart of Europe. The Cobenzls: Statesmen, diplomats and patrons at the service of the Habsburgs, 4.-5. 12. 2020, spletna konferenca, povezava: https://youtu.be/Ddh06V9GEn4

  KOŠAK, Tina. Grofje Schrattenbach in slike v njihovih gradovih na Spodnjem Štajerskem : predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71759619]

  PREINFALK, Miha. Zbirke Jožefa Kalasanca barona Erberga in njihova usoda : predavanje v okviru delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Ptujski grad (SLO), 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 72112131]

  KOMIĆ MARN, Renata. Ehrenspiegel Jožefa Kalasanca barona Erberga v kontekstu razsvetljenega zbirateljstva in deželnega patriotizma : predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71759875]

  LAZARINI, Franci. Usoda gradov med drugo svetovno vojno : predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71760387]

  VIDMAR, Polona. Uspešna in neuspešna prodaja opreme dvorca Novo Celje javnim ustanovam : predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71760131] 

  VODOPIVEC, Barbara. Oprema gradov v popisih vojne škode po letu 1945 : predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71760643]

  SAPAČ, Igor,  Vila Pahta, njeni prostori in oprema. PŠredavanje v okviru delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Ptujski grad (SLO), 22. jun. 2021.

  GRAHORNIK, Matjaž. Knjižnica grofov Zabeo v dvorcu Fala : predavanje v okviru delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Ptujski grad (SLO), 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 72112643] (vabljen referat)

  ŠTEFANIČ, Tatjana, Povojni transferji premične plemiške dediščine iz Kulturnozgodovinske zbirke ptujskega pokrajinskega muzeja. Izbrani primeri: predavanje v okviru znanstvene delavnice "Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi", Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, 22. jun. 2021. (vabljen referat)
   

  Predavanje:

  SAPAČ, Igor. Grad Orehek in njegov pomen. Cikel predavanj Plemiška dediščina. Včeraj ‒ danes ‒ jutri. Kulturni dom Orehek v Prestranku, dne 24. oktobra 2019. [COBISS.SI-ID 22989078].

  LAZARINI, Franci. The confiscation and destiny of private art collections in Slovenia after 1945. Vabljeno predavanje iz serije predavanj Mittagsgespräch der Kommission für Provenienzforschung, Bundesdenkmalamt, Dunaj, 22. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 46245933]

  KOMIĆ MARN, Renata. Ostanki veličastnosti : portretne galerije Auerspergov na treh slovenskih gradovih : predavanje prek spletne platforme Zoom v okviru cikla predavanj Plemiška dediščina. Včeraj ‒ danes ‒ jutri, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 7. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 46799619]

  BABNIK, Ines Neizmerni vrtni svet baronov Erberg in Zois v Dolu pri Ljubljani. Vabljeno predavanje.  Cikel predavanj Plemiška dediščina. Včeraj ‒ danes ‒ jutri, spletno orodje ZOOM, 18. 5. 2021, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/vabilo_babnik.pdf

   

  Intervju:
  KAČ, Maja (oseba, ki intervjuva), KOMIĆ MARN, Renata (intervjuvanec), KOŠAK, Tina (intervjuvanec). Kako se je odrinjeno plemstvo reševalo z razprodajami umetnin. O razprodajah plemiških zbirk z dr. Renato Komić Marn in doc. dr. Tino Košak. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 3. februar 2020 ob 09:19, ilustr. https://www.rtvslo.si/1920/kako-se-je-odrinjeno-plemstvo-resevalo-z-razprodajami-umetnin/513336. [COBISS.SI-ID 45979693]

  Na Slovenskem je vsaj 50 na propad obsojenih gradov in dvorcev. Intervju z Igorjem SAPAČEM,  Večer v nedeljo. ISSN 2350-5699. - Št. 358 (7. feb. 2021), str.3-5,
  https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/na-slovenskem-je-vsaj-50-na-propad-obsojenih-gradov-in-dvorcev-10234403

  Rituper Rodež, A. Nana, Želeli so "graščakov spominek" : kako so se razprodale ali razgubile plemiške zbirke pomurskih gradov : zbirka soboškega grofa Szaparyja je bila ena najpomembnejših in najkakovostnejših na Slovenskem, Intervju z Renato KOMIĆ MARN in Tino KOŠAK, Pén : Vestnikov mesečnik. ISSN 1318-6140. - št. 4 (30. apr. 2020), str. 4-5, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16648451
   

  Vodstvo:
  MEKE, Katra, KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. Slike iz razprodanih plemiških zbirk v Narodni galeriji: ogled v okviru posveta ob stoletnici umetnostne zgodovine na ljubljanski univerzi "Umetnostna zgodovina v Srednji Evropi leta 1918 – prelom ali kontinuiteta?, Ljubljana, Filozofska fakulteta in Narodna galerija, 23.–24. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 45873453]

   

  Delavnica:

  Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti, Ljubljana, Mala dvorana ZRC SAZU, 22. junij 2020

  Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad, Ptuj, https://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/premiana-plemiska-dedisaina-med-starimi-in-novimi-lastniki-usode-in-prenosi-0#v 22. jun. 2021
   

  Radijski ali TV dogodek:

  KOŠAK, Tina. Cvetje grofice Marije Auersperg Attems: prispevek v oddaji Na vrtu, TV Slovenija, 1. program, 5. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 45019395]

   

  Razstava:

  Zgodbe iz grajskih soban. Preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji, Amfiteater Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, 23. junij-10.september  [COBISS.SI-ID 71995395]. V sodelovanjem s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Pokrajinskim muzejem Maribor.


  Raziskovalna področja
  Umetnostna zgodovina H310