Skip to main content
Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost
Natural disasters in Slovenia as a threat


Uredil: Ivan Gams
Leto: 1983


V knjigi je sedemnajst poglavij, ki so nastala na temelju posveta o ogroženosti slovenskih pokrajin zaradi naravnih nesreč. Namen publikacije je predstavitev poglavitnih naravnih nesreč v Sloveniji, prilagajanja nanje in najnovejših znanstvenih spoznanj z različnih strokovnih področij. Prvič dotlej je na enem mestu predstavljena ogroženost Slovenije zaradi potresov, usadov in zemeljskih plazov, rečnih, hudourniških in morskih poplav, suše, mraza, pozebe, neviht, toče in žleda ter delovanje na področju preventive v Sloveniji.Kazalo vsebine

Predgovor / Preface

Pozdravni nagovori

Ivan Gams
Naravne nesreče v Sloveniji v pregledu / A review of the natural disasters in Slovenija

Vladimir Ribarič
Potresna nevarnost v Sloveniji / Threat of the earthquake in Slovenija

Milan Orožen Adamič
Nekatere kapacitete seizmičnih območij Slovenije / Some capacities of Slovene seizmic areas

Milan Šifrer
Vzroki in učinki rečnih poplav na Slovenskem / Causes and effects of the river inundations in Slovenia

Franc Bernot
Vzroki in pogostost poplav ob slovenski obali / Causes and frequence of the sea inundations in Koper Littoral

Julij Titel
Poplavna območja v Koprskem Primorju / Areas of sea inundations in Kopper Littoral

Anton Grimšičar
Zemeljski plazovi v Slovenij / Landslides in Slovenia

Darko Radinja
Usadi v subpanonski Sloveniji / Landslides in Sub-Panonian Slovenia

Ivan Gams
Ogroženost zaradi snežnih plazov / Threat ot the snow avalanches

Ciril Zrnec, Marija Turk
Nevarnost pozebe in mraza / Threat of the freezing and frost

Karel Natek
Ogroženost Slovenije zaradi suše / Threating of Slovenia by drought

Saša Bleiweis
Ujme, njihova pogostost in škoda v slovenskih gozdovih / Climatic disasters, their frequence and effects in the Šlovene forests

Darko Radinja
Žledne ujme v Sloveniji / lntensive glaze frosts in Slovenia

Andrej Kranjc
Ogroženost Slovenije zaradi toče / Threat of hail in Slovenia

Marjan Gliha-Vavpotič
Pogostost neviht s strelo na Slovenskem / Frequency of thunderstorms

Ivan Gams, Tomaž Cunder
Ljudska zaznava ogroženosti ter znanje o potresih in poplavah (na primeru južnega roba Ljubljane) / People's perception of the threatened invironment and knowledge on the earthquake and flood (case study at the southern rim of Ljubljana)

Milan Orožen Adamič
Organiziranost naše družbe za primere naravnih nesreč / Organisation of our society tor natural hazards

Literatura o naravnih nesrečah
Cena
razprodano


Ključne besede
gegografija
naravne nesreče
ogroženost
posvetovanja
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR