Skip to main content
Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih
Medieval archaeology of Bled Island


Uredil: Benjamin Štular
Leto: 2020


Pričujoča knjiga je nastala z namenom, da odgovori na vprašanje: ali je v arheoloških virih izpričano predkrščansko svetišče na Blejskem otoku? Blejski otok je imel poseben pomen za vsako lokalno skupnost, ki je kadarkoli živela ob Blejskem jezeru. Pisanje J. V. Valvasorja in A. T. Linharta je sloves otoka poneslo širše, dokončno pa ga je usidral v kulturno zavest Slovencev France Prešeren, ki je na otok v pesmi Krst pri Savici postavil Živin hram. Arheologija, kot vsaka znanost, zahteva kompleksen pristop. V knjigi je predstavljena arheološka analiza dokumentacije izkopavanj, ki so bila na Blejskem otoku med letoma 1962 in 1965. Takrat je pod vodstvom Vinka Šribarja ekipa Narodnega muzeja Slovenije raziskali grobišče in ostanke cerkvenih zidov iz srednjega veka. Najdišče je eno od številnih v blejski mikro-regiji, a je kot kraj – otok na jezeru – posebnost med najdišči v Sloveniji.

Obsežno nalogo smo si razdelili sodelavci ZRC SAZU in Narodnega muzeja Slovenije na analizo grobišča (Knific, Bitenc) in stratigrafsko ter stavbno analizo (Štular). Analizi sta nastajali vzporedno in neodvisno druga od druge, a delitev nalog se je izkazala za neizvedljivo. Zaradi prepletanja virov smo vsi raziskovali vse. Končna izdelka smo nameravali združiti v homogeno celoto. Vendar se je kmalu pokazalo, da so podvajanja prej izjema kot pravilo, bogastvo različnih pristopov pa neizmerno. Zato sta oba dela predstavljena neokrnjena, uporabljata pa seveda enoten znanstveni aparat: katalog grobov, table predmetov, reprodukcije izvirne dokumentacije.

Zaradi izjemno slabega stanja arhiva kostnega gradiva antropološke analize ni bilo mogoče enakovredno vključiti v proces interpretacije najdišča. Z namenom pripraviti celostno objavo vsega dostopnega gradiva antropološko gradivo predstavljamo v ločenem poglavju (Leben Seljak).

V zaključku knjige predstavljamo izsledke izkopavanj pri Bodeščah (Modrijan). Predstavitvi arheoloških izsledkov o Blejskem otoku sledi širok pregled fenomena mitične pokrajine, njene izvedbe v blejskem kotu ter umesti Blejski otok v njen kontekst (Pleterski). Napovedni model potrdi njen obstoj z izkopavanji v Bodeščah. V kontekstu mitične pokrajine se pokaže Blejski otok kot sveto mesto, na kterem so potekali vsakoletni obredi. Tam je bil grob mitičnega lika, ki ga v Sloveniji poznamo kot kralja Matjaža.

Terenske risbe velikih formatov so dostopne na naslovu: http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Opera/OIAS_42_2020_12-5.pdfKazalo vsebine

 • Predgovor / Foreword (Benjamin ŠTULAR)
 • 1. Srednjeveško grobišče na Blejskem otoku / Medieval burial ground on Bled Island (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 1.1 Uvod / Introduction
  • 1.2 Zgodovina raziskav / Research history
  • 1.3 Arheološko območje / Arhaeological area
  • 1.4 Starejše najdbe / Earlier finds
 • 2. Interpretacija grobišča in najdb / Interpretation of burial ground and finds (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 2.1 Interpretacija grobišča / Interpretation of burial ground
  • 2.2 Interpretacija grobnih najdb / Interpretation of grave goods
  • 2.3 Interpretacija raztresenih najdb / Interpretation of scattered finds
  • 2.4 Zaključki / Conclusions
 • 3. Stratigrafska analiza in analiza nestoječih stavbnih ostankov / Stratigraphic analysis and analysis of non-standing building remains (Benjamin ŠTULAR)
  • 3.1 Uvod / Introduction
  • 3.2 Metoda arheoloških izkopavanj med letoma 1962 in 1964 / The method of archaeological excavation between the years 1962 and 1964
  • 3.3 Metode analize / Methods of analysis
 • 4. Stratigrafija najdišča / Site stratigraphy (Benjamin ŠTULAR)
  • 4.1 Uvod / Introduction
  • 4.2 Faza 1 / Phase 1
  • 4.3 Faza 2 / Phase 2
  • 4.4 Faza 3 / Phase 3
  • 4.5 Faza 4 / Phase 4
  • 4.6 Faza 5 / Phase 5
  • 4.7 Prazgodovina / Prehistory
  • 4.8 Absolutna kronologija / Absolute chronology
 • 5. Stavbna analiza / Building analysis (Benjamin ŠTULAR)
  • 5.1 Rekonstrukcija stavbnih tlorisov / Building floor plan reconstruction
  • 5.2 Interpretacija / Interpretation
 • 6. Morfometrične analize najdišča / Morphometric analysis of the site (Benjamin ŠTULAR)
  • 6.1 Grobni atributi
   • 6.1.1 Grobne jame / Grave attributes
   • 6.1.2 Polnila grobnih jam / Grave pit fills
   • 6.1.3 Pokopi v isto grobno jamo / Burials in the same grave pit
   • 6.1.4 Lega rok pokojnikov / Position of the arms of the deceased
  • 6.2 Orientacija / Orientation
   • 6.2.1 Orientacija cerkva / Orientation of churches
   • 6.2.2 Orientacija pokopov / Orientation of burials
   • 6.2.3 Orientacijske osi grobišča G1 / Orientation axes of the G1 cemetery
 • 7. Kronologija / Chronology (Benjamin ŠTULAR)
  • 7.1 Uvod / Introduction
  • 7.2 Tipokronologija nakitnih predmetov / Typo-chronology of jewellery
  • 7.3 Cerkvene stavbe / Church buildings
  • 7.4 Ostalo / Other
 • 8. Blejski otok v srednjem veku / Bled Island in the Middle Ages (Benjamin ŠTULAR)
  • 8.1 Interpretacija najdišča / Site interpretatiom
   • 8.1.1 Pisni viri / Written sources
   • 8.1.2 Arheološka interpretacija najdišča Blejski otok v srednjem veku / Archaeological interpretation of the Bled Island site in the Middle Ages
  • 8.2 Sklep / Conclusion
 • 9. Blejski otok: antropološka analiza / Bled Island: Anthropological Examination (Petra LEBEN SELJAK)
  • 9.1 Število skeletov / Number of skeletons
  • 9.2 Spolna in starostna struktura okostij / Sex and age structure of the skeletons
  • 9.3 Morfološke karakteristike / Morphological characteristics
  • 9.4 Ostale karakteristike / Other characteristics
  • 9.5 Primerjalne analize in razprava / Comparative analysis and discussion
  • 9.6 Zaključki / Conclusions
  • 9.7 Popis skeletnega gradiva / Inventory of the skeletal remains
 • 10. Mitična pokrajina. Preizkusi njenega obstoja z napovednima modeloma na primeru Bleda / A mythical landscape. Tests of its existence with predictive models for the Bled case (Andrej PLETERSKI)
  • 10.1 Uvod in pojmi / Introduction and terms
  • 10.2 Mitična pokrajina / The mythical landscape
   • 10.2.1 Sestavni deli mitične pokrajine / The constituent components of the mythical landscape
   • 10.2.2 Mitična zgodba, števila in spremembe v naravi / A mythical story, numbers and changes in nature
   • 10.2.3 Časovna razsežnost mitične zgodbe / The time dimension of mythical story
   • 10.2.4 Matematika / Mathematics
   • 10.2.5 Kako nastane mitična pokrajina / How did the mythical landscape emerge?
   • 10.2.6 Radiestezijski vidik / Radiesthesia
   • 10.2.7 Izvedba prostorske umestitve / Placements
  • 10.3 Napovedni model v mitični pokrajini Bleda / The predictive model in the mythical landscape of Bled
  • 10.4 Blejski otok kot napovedni model sam po sebi / Bled Island as a predictive model in itself
  • 10.5 Namesto epiloga, kaj je bilo potem / Instead of an epilogue, what was it then?
 • 11. Bodešče (Zvezdana MODRIJAN)
  • 11.1 Pod prežo
  • 11.2 Došča
  • 11.3 Bodešče 28
  • 11.4 Zaključek / Conclusion
 • 12. Katalog grobov in najdb / Catalogue of graves and finds (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
  • 12.1 Grobovi in grobne najdbe / Graves and grave goods
  • 12.2 Raztresene najdbe / Scatterd finds
  • 12.3 Seznami / Lists
  • 12.4 Dokumentacija / Documentation
  • 12.5 Terenske risbe / Field drawings
 • 13. Literatura / Bibliography
 • Table / Plates (Polona BITENC, Timotej KNIFIC)
 • Seznam avtorjev / List of contributors
 • Načrt grobišča / Cemetery plan


Še ...Redna cena
42,00 €

Spletna cena
37,80 €


Ključne besede
antropologija
arheološka najdišča
Bled
Blejski otok
cerkve
grobišča
mitična pokrajina
morfometrija
srednji vek
stavbna analiza
stratigrafija
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR