03

AVG

10:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. ISJFR-2021-ZN-0037Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  05. julij 2021

 • Datum oddaje

  03. avgust 2021 do 10:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. ISJFR-2021-ZN-0037

 

Številka: ISJFR–2021–ZN-0037

Datum: 5. 7. 2021

 

 

Naročnik:

Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2

1000 Ljubljana

 

Predmet naročila:

Izdelava programa za izdelavo terminoloških slovarjev na podlagi relacijskih baz

 

 

 

 

 

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 

 

 

 

 

 

Stran

 

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

2

II.

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

5

III.

RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

6

 

 

 

 

 

 

I.          POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

 1. NAROČNIK: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

 1. PREDMET NAROČILA: Izdelava programa za izdelavo terminoloških slovarjev na podlagi relacijskih baz.

 

Opis predmeta in naročnikovih zahtev: ZRC SAZU oziroma v njegovem okviru Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU potrebuje program za izdelavo različnih terminoloških slovarjev, pri katerih sodeluje več strokovnjakov in terminolog, ki slovar ureja v programu.

 

Program naj bo zasnovan kot strežniška aplikacija, ki temelji na relacijski bazi (z vnosno masko). Podatki, ki jih sedaj uporabljamo, so zapisani v MSSQL.

 

Program naj omogoča:

 1. Različne uporabniške vloge (1. administrator programa: ima dostop do vseh slovarjev in podatkov, dodeljevalec uporabniških vlog, odpiranje novih slovarjev, urejanje glavnih podatkov na ravni celotne baze; 2. urednik slovarja: uporabnik vseh funkcij pri enem slovarju ter 3. pregledovalec:dostop do slovarja, v katerem ne more spreminjati podatkov).
 2. Vsak slovar je samostojna baza. Vsi slovarji tvorijo skupno bazo (pripis ID).
 3. Uvoz geslovnika – seznama iztočnic (praviloma v formatu XLSX, TXT, XML).
 4. Uvoz seznama večjega števila raznovrstnih podatkov iz wordove ali Excelove tabele, npr. poleg iztočnice (1. stolpec) še definicija (2. stolpec), ustreznik (3. stolpec), ključ (4. stolpec).
 5. Izdelavo ter urejanje slovarskih sestavkov (iztočnica, definicija, pojasnilo, sinonim, ustreznik itd.).
 6. Vnos ključev (tj. metapodatkov, npr. stopnja urejenosti posameznega sestavka, pripis drugih podatkov o področju, avtorju definicije itd.).
 7. Avtomatsko beleženje, kateri uporabnik in kdaj je naredil vnos ali spremembo.
 8. Iskanje po že izdelanih slovarskih sestavkih (po različnih iskalnih pogojih, npr. hkrati po štirih različnih).
 9. Izpis, ki omogoča preprosto pošiljanje/branje/pregledovanje slovarskega besedila (en slovarski sestavek; več izbranih, po pogojih določenih slovarskih sestavkov; celoten slovar) v formatih DOCX, XML, XLSX.
 10. Izpis slovarja, ki ima na prvem mestu tujejezični ustreznik, sledi pa mu slovenski termin (ti. obrnjeni slovar, npr. angleški termin --> slovenski termin).
 11. Polje, ki omogoča vpis zunanje povezave (npr. YouTube, zunanje nebesedilne baze podatkov).
 12. Izpis iztočnic po vseh zahtevanih podatkih (tudi npr. metapodatkih).
 13. Izpis posamezne iztočnice z vsemi podatki (ti. quick preview).

 

 

 

 

Primer delovanja programa

 1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom (uporabnike in gesla določa administrator).
 2. Izbira slovarja (med vsemi v bazi).
 3. Delo v slovarju – oblikovanje slovarskih sestavkov

 

 

Opis pričakovanih funkcionalnosti npr. izbira slovarske baze (npr. Pravni terminološki slovar)

 

OSNOVNA VNOSNA MASKA z iskalnim poljem in seznamom že vnesenih iztočnic (omogoča iskanje po več pogojih hkrati – npr. po abecedi, iztočnici, definiciji, področju, datumu zadnje spremembe; vedno dostopen seznam vseh iztočnic ali samo tistih, ki ustrezajo več iskalnim pogojem).

 

ELEMENTI, povezani z iztočnico (termin – podatki o iztočnici); omogočajo vnos naslednjih podatkov:

 • iztočnica z naglasom (omogočeno iskanje brez naglasov) – »mixed content«;
 • zaglavje:
  • rodilniška končnica,
  • slovnična oznaka (spol/vid/prisl.),
  • število (za samostalnike v množini);
 • izgovor (prosti vnos – »mixed content«);
 • drugi podatki (polje brez določene vsebine);
 • jezik izvora;
 • izvorna oblika;
 • okrajšava, kratica;
 • kazalka (puščica na drugo iztočnico – »nasprotno« polje od sinonimov);
 • kazalka – označevalnik ter
 • kazalka – pojasnilo.

 

 

ELEMENTI, povezani z definicijo (podatki o vsebini pojma) omogočajo vnos naslednjih podatkov:

 • zaporedna številka definicije (ena iztočnica ima lahko več definicij=več pojmov);
 • možnost dodajanja novega polja/podpolja za dodatno definicijo, kadar ima iztočnica več definicij;
 • pojasnilo (prosto besedilo – lahko povezano z mini bazo – spustnim seznamom, ki zmanjša možnost napak); 
 • področni označevalnik (mogoče je vnesti več označevalnikov; besedilo iz nabora – posebej je treba oblikovati nabor označevalnikov znotraj vsakega slovarja – npr. v civilnem procesnem pravu, vinogradništvo, v mednarodnem pomorskem prometu, carine …);
 • definicija (prosto besedilo, vključiti možnost posebnih (npr. matematičnih, grških znakov), ležeče pisave, nadpisano, podpisano in njihove kombinacije – »mixed content«);
 • kazalka (namesto ene od definicij je pri iztočnicah z več definicijami lahko tudi kazalka);
 • sinonimi (povezava z bazo iztočnic – »nasprotno« polje od kazalk);
 • drugi razmerni/povezani termini (povezava z bazo iztočnic – te povezave so na ravni nadrejenosti, podrejenosti; več možnih kategorij (PRIM., GL. …);
 • ustrezniki (prosto besedilo; ni omejitve glede števila ustreznikov ali jezikov (prednastavljeni seznam za celoten slovar)); dodatna povezana polja za spol, število, drugo;
 • opombe (prosto besedilo, možnost izpisa ali ne);
 • viri (prosto besedilo, možnost izpisa ali ne);
 • redakcija (izbira med avtorji definicij, sledi prosto besedilo, v osnovi ni namenjena za izpis – podatki o avtorju definicije in polje za morebitne posebne odločitve, ki niso namenjene objavi, pojasnjujejo pa sprejeto odločitev);
 • polje, ki omogoča povezavo z zunanjimi viri podatkov (npr. YouTube).

 

ELEMENTI, povezani z metapodatki (ključi); omogočajo vnos naslednjih podatkov:

 1. Ročni vnos:
 • ključi (podpodročje (lahko več; nabor oznak za vsak slovar posebej); avtor definicije (ime in priimek); faza dela (npr. razlaga, pregledati, dopolniti, preveriti)) ter
 • opombe (podpolje pri vseh ključih; prosto besedilo – lahko povezano z mini bazo – spustnim seznamom, ki zmanjša možnost napak).

 

 1. Avtomatsko beleženje:
 • datum vnosa
 • datum spremembe
 • uporabnik – avtor vnosa
 • uporabnik – avtor spremembe

 

Program naj omogoča vidnost sprememb (dostop vsaj do predzadnje faze – viden zadnji popravek).

 

STATISTIKA: možnost izpisa avtomatsko beleženih podatkov v izbranem obdobju.

 

 

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

 

 1. VRSTA POSTOPKA

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

 

 1. ROK IZVEDBE: 1.12. 2021.

 

 

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Direktor

Dr. Oto Luthar

 

 

II.         NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

1.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

MERILO                                        UTEŽ

Cena                                             100 %.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela k naročniku.

 

2.

Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

 

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

3.

Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si do 23. 7. 2021 do 12.00 ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

 

Priprava ponudbe: Povabilo k oddaji ponudbe je hkrati tudi dokumentacija za pripravo ponudbe v predmetnem postopku. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Morebitni popravki morajo biti ob popravku opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

 

Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

 

4.

Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

 

 

5.

Oddaja ponudb: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na e-naslov zrc@zrc-sazu.si. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov naročnika do dne 3. 8. 2021 do 10.00 ure.

 

 

6.

Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

 

 

7.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel dne 5. 8. 2021 ob 11.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno.

 

 

8.

Obvestilo o oddaji naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v Razpisnem obrazcu št. 1.

 

 

9.

 Pravno varstvo: Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

 

 

 

 

 

 

III.        RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

 

 

A)

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

 

B)

Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec 2).

 

C)

Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

 

Ponudbena cena se oblikuje za celotno storitev »Izdelava programa za izdelavo terminoloških slovarjev na podlagi relacijskih baz«.

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

 

Rok izvedbe: 1. 12. 2021.

 

Veljavnost ponudbe: do 30. 8. 2021.

 

D)

Parafiran vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 4).