Osnovni podatki
Tip:
Javni razpis
Datum objave:
6. november 2020
Datum oddaje:
16. november 2020 - 13:00
Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vzpostavitev spletnega portala s korpusom  srednjeveškega stenskega slikarstva v okviru projekta Transformacije – iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva – nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji

št. 12N200091

 

 

 

Datum: 6. 11. 2020

 

 

Vsebina

 

A. Namen povpraševanja. 3

B. Vsebina povpraševanja. 4

C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. 5

D. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe. 6

E. Način in rok za predložitev ponudbe. 6

F. Pogoji za pravilnost ponudbe. 6

G. Pojasnila ponudnikom

 

 

A. Namen povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbrati strokovno usposobljenega in izkušenega zunanjega izvajalca, ki bo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Transformacije – iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva – nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji (J6-2587), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna, zasnoval in implementiral spletni portal s korpusom srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji. Nosilec projekta je ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, sodelujoči projektni partner pa Filozofska  fakulteta Univerze v Ljubljani. Znanstveni spletni korpusa srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji smo poimenovali z univerzalnim naslovom Corpus picturarum muralium medii aevi.

Ker reprezentančni korpus srednjeveškega stenskega slikarstva za neko celotno državo še ne obstaja, slovenski prostor pa je topogledno geografsko obvladljiv, želi projektna skupina ustvariti vzorčen korpus, katerega cilj je, da se v nadaljevanju vsebinsko poveže z nastajajočimi korpusi v drugih državah in postane del globalne, med seboj vsebinsko povezane vseevropske baze srednjeveškega stenskega slikarstva, zaradi česar je ime namerno izbrano v latinskem jeziku. Na nujnost njegove izdelave kažejo številna nova odkritja tako v Sloveniji kot v sosednjih deželah, ki so bile v srednjem veku del skupnega političnega in kulturnega prostora, dalje nezadostna raziskanost tega področja v dosedanji literaturi in nenehni napredek v raziskavah stenskega slikarstva v širšem evropskem prostoru ter na področju digitalne humanistike na splošno

 

B. Vsebina povpraševanja

 

Predmet naročila je zasnova in implementacija spletnega portala s korpusom srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji. Korpus stenskih poslikav bo pokrival obdobje do okoli leta 1380 in bo z nadaljnjimi projekti nadgrajen še s poslikavami do okoli leta 1500.

Spletni korpus  mora vključevati uvodna besedila, tematske zemljevide, glosar strokovnih izrazov; po posameznih lokacijah pa še naslednje vsebine: zgodovinski podatki, stavbni razvoj, stanje raziskav z bibliografijo, tehnični izris poslikave, pisni in likovni viri, stopnja ohranjenosti, opis, slogovna analiza, ikonografska analiza, analiza celostnega ikonografskega in ikonološkega programa, datacija, avtorstvo, analiza naročništva, analiza ozadja nastanka poslikav, vsebinske in izvedbene posebnosti, tehnična analiza, restavratorski in obnovitveni posegi, recepcija, širša družbenopolitična analiza poslikav v kontekstu raziskovanja srednjeveške umetnosti v 20. stoletju. Korpus mora biti tako sestavljen iz najrazličnejših aspektov obravnave srednjeveških stenskih poslikav. Geografski nabor srednjeveških stenskih poslikav želimo predstaviti z uporabo katerega od odprtokodnih spletnih zemljevidov. Vzpostaviti želimo tematske zemljevide, po katerih bo mogoče iskanje po krajih, patrocinijih, ikonografskih motivih itd. Povezovanje med vsebinami želimo omogočili na podlagi metapodatkov.

Na posamezne enote mora biti omogočeno nalagati različno tekstovno in slikovno gradivo, arhitekturne načrte, izrise in rekonstrukcije, posnetke arhivskega gradiva, 360o posnetke, vizualizacije ipd. Portal mora omogočati različne možnosti iskanja oz. povezovanja. Z njim želimo dosedanje raziskave smiselno povezati z novimi ugotovitvami in gradivi ter s tem omogočiti lažje in kompleksnejše povezovanje med vsebinami, vizualizacijo podatkov in enostavnejši dostop do podatkov in gradiv. Zbirko bomo dopolnjevali tudi po koncu projekta; načrtujemo jo kot izhodišče za nadaljnje raziskave srednjeveškega stenskega slikarstva do okoli leta 1380 in kot izhodišče za dopolnitev korpusa s stenskimi poslikavami v Sloveniji do okoli leta 1500. Od ponudnika se pričakuje, da bo pripravil spletni portal s korpusom srednjeveškega stenskega slikarstva, v tem okviru pa izvedel zlasti naslednje aktivnosti in storitve:

• celostna grafična zasnova spletnega portala Corpus picturarum muralium medii aevi, • tehnična zasnova in vzpostavitev spletnega portala Corpus picturarum muralium medii aevi v sistemu za upravljanje z vsebinami in izdelavo spletnih strani WordPress,

• integracija in konfiguracija komponent za urejanje s strani naročnika določenih vsebin o spomenikih in poslikavah,

• integracija, konfiguracija in razvoj pogledov komponent za pregled in prikaz vsebin o spomenikih in poslikavah,

• implementacija povezav med posameznimi vsebinskimi elementi, tj. med spomeniki in poslikavami na različnih vsebinskih nivojih,

• integracija komponente zemljevida z markerji v spletni portal,

• integracija komponent za prikaz slik, videoposnetkov in slik, obogatenih s točkami interesa (hotspoti, ki ob kliku razkrijejo tekst ali fotografije) v spletni portal,

• integracija komponent za prikaz 360 stopinjskih slik v portal,

• prilagoditev formata tabličnim računalnikom in mobilnim telefonom,

• podpora spletnega portala več jezikom (slovenščina, angleščina),

• podpora dveh tipov uporabnikov – urejevalcev vsebin, ki lahko vnašajo in urejajo vsebine, ter splošnih uporabnikov, ki lahko dostopajo do vsebin brez prijave,

• integracija storitve Google Analytics,

• konfiguracija obvestila o uporabi piškotkov,

• zagotovitev skladnosti spletnega portala z zahtevami spletnih iskalnikov (SEO),

• priprava vnosa za ločen tip vsebin (spomeniki, poslikave), oblikovanje prikaza vsebin in skupna stran s prikazom vseh vsebin tega tipa,

• integracija vtičnika za upravljanje s citati na podstrani poslikave,

• funkcionalnost naprednega filtriranja poslikav glede na metapodatke,

• usposabljanje uporabnikov za uporabo portala pri naročniku in pomoč uporabnikom,

• namestitev spletnega portala na infrastrukturi naročnika (predvidoma 2023),

• predaja tehnične dokumentacije o portalu s podatki, ki so potrebni za uporabo, upravljanje in nadgradnjo programske opreme, ki je predmet te pogodbe (programska in uporabniška dokumentacija, programske specifikacije, opis programa, uporabniška navodila in gesla za dostop), in z navodili za vzdrževanje in posodabljanje.

 

Ponudnik bo moral ves čas trajanja pogodbe sodelovati z naročnikom in pri izvajanju storitev upoštevati njegova  navodila.

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Roki za izvedbo storitev:

 • do 20. 12. 2020:
  • celostna grafična zasnova spletnega portala,
  • tehnična zasnova in vzpostavitev spletnega portala v sistemu za upravljanje z vsebinami in izdelavo spletnih strani WordPress,

 

 • od 21. 12. 2020 do 15. 3. 2021:
  • razvoj in implementacija spletnega portala skladno s specifikacijami naročnika (posamezne elemente spletnega portala bo izvajalec izdelal po terminskem planu, ki ga bo vnaprej dogovoril z naročnikom),
  • predaja tehnične dokumentacije o spletnem portalu s podatki, ki so potrebni za uporabo, upravljanje in nadgradnjo programske opreme, ki je predmet te pogodbe (programska in uporabniška dokumentacija, programska koda, programske specifikacije, opis programa, uporabniška navodila in gesla za dostop), in z navodili za vzdrževanje in posodabljanje.

 

 • od 16. 3. 2021 do 31. 8. 2023:
  • usposabljanje uporabnikov za uporabo portala pri naročniku in pomoč uporabnikom,
  • upravljanje, vzdrževanje portala, odprava napak, optimizacije,
  • namestitev spletnega portala na infrastrukturi naročnika (predvidoma 2023).

 

Naročnik bo plačilo izvedel v roku 30 dni po prejemu računa za posamezne opravljene etape dela.

 

 

C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

 

Ponudnik mora navesti vsaj eno (1) referenco z vrednostjo nad 5000 € brez DDV iz zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave povabila k oddaji ponudbe na spletni strani naročnika, ki obsega zasnovo, razvoj, izdelavo in vzpostavitev spletne platforme v sistemu WordPress. Uspešno izveden projekt je projekt, ki ga je vzpostavil ponudnik in je v času oddaje ponudbe v redni uporabi.

 

Ponudnik mora razpolagati z zadostno strojno in ustrezno programsko opremo, s pomočjo katere bi lahko pri sebi vzpostavil razvojno in lastno testno okolje.

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), pri čemer ni treba, da je referenca potrjena s strani naročnika posla. ZRC SAZU lahko v primeru dvoma reference preveri pri navedenih kontaktnih osebah.

 

 

D. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

 

E. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite v zaprti kuverti, s pripisom »PONUDBA ZA SPLETNI PORTAL V OKVIRU PROJEKTA DIGITALNI KORPUS STENSKEGA SLIKARSTVA« na naslov:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do 16. 11. 2020 do 13. ure, ne glede na način pošiljanja.

 

 

F. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-            Podatki o ponudniku (OBR-1);

-            Predračun (OBR-2);

-            Vzorec pogodbe (OBR-3);

-            Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni.

 

 

G. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 16. 11. 2020 do 10. ure pri doc. dr. Miji Oter Gorenčič (e-naslov: mija.oter@zrc-sazu.si).