17

AVG

10:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO SPLETNE STRANI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE GRBOV NA SLOVENSKEMOsnovni podatki

 • Tip

  Javno naročilo

 • Datum objave

  26. julij 2021

 • Datum oddaje

  17. avgust 2021 do 10:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA IZDELAVO SPLETNE STRANI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE GRBOV NA SLOVENSKEM

Številka: ZIMK-2021-ZN-0028 Datum: 26. 7. 2021, 29. 7. 2021

1

_____________________________________________________________________________________

A. Namen in predmet povpraševanja
B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe D. Način in rok za predložitev ponudbe
E. Pogoji za pravilnost ponudbe
F. Pojasnila ponudnikom
G. Pravno varstvo

 

VSEBINA

2

_____________________________________________________________________________________

A. Namen in predmet povpraševanja

Namen povpraševanja je izbrati strokovnega in izkušenega izvajalca, ki bo izdelal grafično in tehnično zasnovo za spretno stran, namenjeno predstavitvi zbirke grbov na Slovenskem. Naročnik, v okviru katerega deluje Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, razpolaga z zbirko fotografij različnih grbov, ki jo želi preko spleta predstaviti tudi širši javnosti.

Na spletni strani želi naročnik predstaviti uporabnikom številne fotografije grbov, ki se nahajajo ali so se nahajali na različnih stavbah (gradovi, dvorci, cerkve ...), in se danes nahajajo 'in situ' ali pa jih hranijo v muzeju. Ob sliki vsakega grba bodo predstavljene relevantne informacije o njem (ime plemiške družine, ki jo grb predstavlja, nahajališče grba - izvorno in današnje, geolokacijo, preprost sistem klasifikacije grbov glede na njihove grafične lastnosti in material izvedbe) ter o fotografiji (datum posnetka, avtorstvo).

Naročnik želi uporabnikom ponuditi spletno stran, na kateri bodo grbe lahko pregledovali in iskali po gradivu zbirke. Poleg tega želi naročnik, kadar za posamezen grb ne bi bilo popolnih podatkov, uporabnikom ponuditi možnost sporočanja informacij uredniku.

Naročilo vključuje naslednje storitve in funkcionalnosti:

 •   grafična zasnova spletne strani,

 •   tehnična zasnova in vzpostavitev spletnega portala v odprtokodnem sistemu za upravljanje z

  vsebinami in izdelavo spletnih strani (npr. WordPress, Omeka); predloge prepuščamo izbranemu

  izvajalcu,

 •   priprava obrazcev za upravljanje z vsebinami (cms),

 •   sistem za prijavo urednika spletne strani,

 •   integracija spletne karte, na kateri bodo prikazana nahajališča grbov,

 •   zagotovitev funkcionalnosti za posredovanje komentarjev uredniku (komponenta naj bo povezana

  z urednikovo elektronsko pošto),

 •   sledenje datumu vnosa in posodobitve zapisov v zbirki podatkov,

 sledenje sprememb in rekonstrukcija prejšnjih stanj podatkovne baze, če je izvedljivo v okviru

izbrane platforme,

 •   ureditev/konfiguracija obvestila o piškotkih,

 •   optimizacija spletne strani za iskalnike (SEO),

 •   namestitev spletne strani na infrastrukturi naročnika,

 •   končna predaja naročniku po zaključenem testiranju,

 •   predaja potrebne dokumentacije za uporabo programske opreme, ki je predmet naročila

  (programske specifikacije, opis programa, uporabniška navodila, prenos programske kode),

 •   prenos znanja na naročnika oz. urednika,

 • podpora spletne strani več jezikom (slovenščina, angleščina).

  Ponudnik bo moral ves čas trajanja pogodbe sodelovati z naročnikom in pri izvajanju storitev upoštevati njegova navodila.

3

_____________________________________________________________________________________ Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

Rok za izvedbo storitev in predajo del: 15. 11. 2021.

Naročnik bo e-račun poravnal po predaji del, v roku 30 dni od prejema e-računa.

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

Ponudnik mora navesti eno (1) referenco z vrednostjo nad 5000 EUR brez DDV iz zadnjih 5 let, šteto od datuma povabila k oddaji ponudbe, ki obsega zasnovo, razvoj, izdelavo in vzpostavitev spletne strani v odprtokodnem sistemu za upravljanje z vsebinami in izdelavo spletnih strani. Referenčni projekt mora vključevati tudi predstavitev vsebin na spletni karti.

Za uspešno izveden projekt šteje tisti projekt, ki ga je vzpostavil ponudnik in je v času oddaje ponudbe v redni uporabi.

Ponudnik mora razpolagati z zadostno strojno in ustrezno programsko opremo, s pomočjo katere bi lahko pri sebi vzpostavil razvojno in lastno testno okolje.

Dokazilo: Referenca (OBR-5), pri čemer ni treba, da je referenca potrjena s strani naročnika posla. ZRC SAZU lahko v primeru dvoma reference preveri pri navedeni kontaktni osebi.

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbiro je najnižja skupna vrednost posla z DDV.

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela na elektronski naslov naročnika.

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli med podatki o ponudniku (OBR- 1).

D. Način in rok za predložitev ponudbe

Svojo ponudbo pošljite na e-naslov zrc@zrc-sazu.si, v zadevo pa zapišite »PONUDBA ZA IZDELAVO SPLETNE STRANI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE GRBOV NA SLOVENSKEM - ZIMK«.

4

_____________________________________________________________________________________ Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na omenjen e-naslov naročnika najkasneje do 17. 8.

2021 do 10. ure. Prepoznih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

E. Pogoji za pravilnost ponudbe

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

 • -  Podatki o ponudniku (OBR-1);

 • -  Predračun (OBR-2);

 • -  Izjava ponudnika (OBR-3);

 • -  Vzorec pogodbe (OBR-4);

 • -  Referenca (OBR-5).

  Vsi navedeni obrazci z izjemo Vzorca pogodbe (OBR-4) naj bodo podpisani in žigosani. Vzorec pogodbe je treba le parafirati.

  Ponudba mora biti veljavna do 15. 9. 2021. Odpiranje ponudb ni javno.

  F. Pojasnila ponudnikom

  Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov barbara.svetina@zrc-sazu.si do 12. 8. 2021 do 13. ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

  G. Pravno varstvo

  Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

  dr. Petra Svoljšak
  predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU

Dopolnitev povabila k oddaji ponudb z dne 29. 7. 2021.