Dr. Neva Makuc
  • znanstvena sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU (Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici)
  • sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko)
  • dopisna članica inštituta Istituto Pio Paschini (Videm, Italija)
  • članica združenja Istituto per gli Incontri culturali Mitteleuropei (Gorica, Italija)


+386(0)53357324

neva.makuc@zrc-sazu.siPosveča se raziskovanju novoveške zgodovine s posebno pozornostjo do historiografije, kolektivnih identitet ter družbene in kulturne zgodovine novega veka nasploh. Posebno pozornost posveča problematikam slovensko-italijanskega obmejnega prostora v historični perspektivi. Temeljno raziskovalno delo je dopolnila z raziskovalnim in aplikativnim delom na področju varovanja in valorizacije srednjeevropske kulturne dediščine.

Nagrada SLORI, ki jo podeljuje Slovenski raziskovalni inštitut (Trst, Italija), za doktorsko disertacijo Furlanska historiografija in slovenska zgodovina (2012).
Nagrada Ervina Dolenca, ki jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije, za znanstveni prvenec Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški (Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011) (2012).
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Toponomastična dediščina Primorske (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
RESTAURA (interreg • 01. julij 2016 - 31. maj 2019)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni • 01. julij 2012 - 31. december 2014)
Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)

IZOBRAZBA:

  • 2004 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Univ. dipl. italijanistka in zgodovinarka
  • 2011 (doktorat) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

IZPOPOLNJEVANJA V TUJINI:

  • dve izpopolnjevanji iz arhivistike: Istituto di storia sociale e religiosa (Gorica, Italija; 3. 3. ‒ 3. 4. 2009; 26. 1. ‒ 9. 3. 2010).

ZAPOSLITVE:

Od 2004 dalje Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Ključne besede
obmejne študije
zgodovinopisje
kolektivne identitete
družbena zgodovina
kulturna zgodovina
novi vek
kulturna dediščina