Skip to main content
Pokrajinska imena kot dejavnik identitete


Author: Matjaž Geršič
Year: 2020


This volume focuses on the names of Slovenian regions and how they are connected with regional identity. The introduction defines the basic terms and provides an overview of Slovenian research on geographical names. The second part chronologically outlines the sources of the names of regions, starting with archival material. This is followed by an overview of modern maps and registers by the Slovenian Surveying and Mapping Authority (GURS), and, finally, geographical regionalizations are presented as a source of the names of regions. The third part presents the results of collecting the names of regions as part of a survey. The findings show the following: the names of regions reflect regional identity and represent an important factor in the residents’ minds, they are not hierarchically structured, the majority are deeply rooted among people, some are disappearing, and the share of newly established names is negligible. In people’s minds, the names of regions have an unclearly defined denotation or scope and, like other linguistic elements, change over time.Table of content

1 Uvod
     1.1 O imenih
     1.2 Namen in cilji raziskave
     1.3 Zasnova in metode dela
     1.4 O pokrajinah
     1.5 O obravnavi zemljepisnih imen
     1.5.1 Terminologija
          1.5.2 Začetki slovenskega imenoslovja
          1.5.3 Imenoslovje v 20. in 21. stoletju
          1.5.4 Nastanek slovenskih zemljepisnih imen
          1.5.5 Tipi zemljepisnih imen
               1.5.5.1 Hišna imena
               1.5.5.2 Ledinska imena
               1.5.5.3 Imena ulic in trgov
               1.5.5.4 Krajevna imena
               1.5.5.5 Vodna imena
               1.5.5.6 Gorska imena
               1.5.5.7 Pokrajinska imena
               1.5.5.8 Imena držav in upravnih enot
               1.5.5.9 Imena zunajzemeljskih objektov
               1.5.5.10 Ostala zemljepisna imena
          1.5.6 Imenoslovje v zamejstvu
          1.5.7 Podomačena tuja zemljepisna imena
          1.5.8 Obravnava slovenskih zemljepisnih imen skozi čas
     1.6 O identiteti
     1.7 Pokrajinska imena – »ne boj, mesarsko klanje«

2 Pokrajinska imena v pisnih virih
     2.1 Arhivsko gradivo
          2.1.1 Antika
          2.1.2 Srednji vek
          2.1.3 Novi vek
               2.1.3.1 Jožefinski vojaški zemljevidi
               2.1.3.2 Franciscejski kataster
     2.2 Novejši zemljevidi
          2.2.1 Variantnost pokrajinskih imen
          2.2.2 Odnos med merilom zemljevida in pojavnostjo pokrajinskih imen
     2.3 Register zemljepisnih imen Republike Slovenije (REZI)
          2.3.1 REZI 5
          2.3.2 REZI 25
          2.3.3 REZI 250
     2.4 Državne pregledne karte
          2.4.1 Državna pregledna karta – DPK 250
          2.4.2 Državna pregledna karta – DPK 500
          2.4.3 Državna pregledna karta – DPK 750
          2.4.4 Državna pregledna karta – DPK 1000
          2.4.5 Sintezni zemljevid
     2.5 Geografske regionalizacije
          2.5.1 Melikovi regionalizaciji iz let 1935 in 1954/60
          2.5.2 Ilešičeva regionalizacija iz leta 1958
          2.5.3 Gamsova regionalizacija iz leta 1983
          2.5.4 Gamsova regionalizacija iz leta 1986
          2.5.5 Vrišerjeva regionalizacija iz leta 1990
          2.5.6 Natkova regionalizacija iz leta 1994
          2.5.7 Regionalizacija Gamsa, Kladnika in Orožna Adamiča iz leta 1995
          2.5.8 Regionalizacija Geografskega inštituta Antona Melika iz leta 1995
          2.5.9 Plutova regionalizacija iz leta 1999
          2.5.10 Regionalizacija za regionalno politiko Evropske unije
          2.5.11 Regionalizacije za pouk geografije
          2.5.12 Sklep
     2.6 Pokrajinska imena v luči zborovanj slovenskih geografov

3 Anketiranje kot vir pokrajinskih imen
     3.1 Metode dela
     3.2 Posavje
     3.2.1 Poimenovanje pokrajine bivanja
          3.2.2 Pokrajinska identiteta
          3.2.3 Spreminjanje občutka pokrajinske pripadnosti
          3.2.4 Poimenovanja sosednjih pokrajin
          3.2.5 Spoznavni zemljevid
     3.3 Kozjansko
          3.3.1 Poimenovanje pokrajine bivanja
          3.3.2 Pokrajinska identiteta
          3.3.3 Spreminjanje občutka pokrajinske pripadnosti
          3.3.4 Poimenovanja sosednjih pokrajin
          3.3.5 Spoznavni zemljevid
     3.4 Slovenija
          3.4.1 Poimenovanje domače pokrajine
          3.4.2 Poimenovanje sosednjih pokrajin
          3.4.3 Najbolj uveljavljena pokrajinska imena
          3.4.4 Pozabljena pokrajinska imena
          3.4.5 V tujini prepoznavna pokrajinska imena
               3.4.5.1 Metodologija ugotavljanja eksonimizacije
               3.4.5.2 Rezultati
          3.4.6 Razumevanje pojma »pokrajinsko ime«
          3.4.7 Vloga pokrajinskih imen v trženju
               3.4.7.1 Teoretska izhodišča
               3.4.7.2 Blagovne znamke v Evropski uniji in Sloveniji
               3.4.7.3 Nekaj spornih primerov blagovnih znamk
               3.4.7.4 O pokrajinskih imenih v blagovnih znamkah
               3.4.7.5 O Kranjskem bureku
          3.4.8 Prostorska identiteta z vidika pripadnosti sogovornika
          3.4.9 Spoznavni zemljevidi

4 Sklepi

5 Seznam virov in literature

6 Seznam slik

7 Seznam preglednicMore ...

Miha Naglič: Pokrajinska imena kot dejavnik identitete; Gorenjski glas, 8.8.2020Regular price
20.00 €

Online price
18.00 €


Keywords
choronym
geographical name
mental map
name of region
onomastics
region
regional geography
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR