Skip to main content
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana. Merilo 1:50.000.
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Scale 1:50.000.


Edited by: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Year: 2006Table of content

UVOD

KARTOGRAFSKI VIRI

VRBOVJA IN JELŠEVJA

1. Združba črne jelše

2. Združba bele vrbe

GOZDOVI PLEMENITIH LISTAVCEV

3. Združba velikega jesena in navadnega tevja

4. Združba belega javorja in neprave glistovnice

GOZDOVI NAVADNEGA GABRA

5. Bazifilni gozdovi navadnega gabra

6. Združba navadnega gabra in borovnice

7. Združba doba in enovratega gloga

8. Združba doba in navadne smreke

BUKOVI GOZDOVI NA KARBONATNI MATIČNI PODLAGI

9. Združba bukve in navadnega tevja

10. Združba bukve in velecvetne mrtve koprive

11. Združba bukve in navadnega kresničevja

12. Združba bukve in navadne polžarke

13. Združba bukve in zasavske konopnice

14. Združba bukve in gozdnega planinščka

15. Združba bukve in platanolistne zlatice

16. Združba bukve in črnega gabra

KISLOLJUBNI BUKOVI GOZDOVI

17. Združba bukve in rebrenjače

18. Združba bukve in pravega kostanja

GRADNOVI GOZDOVI TER GOZDOVI ČRNEGA GABRA IN PUHASTEGA HRASTA

19. Združba gradna in belega mahu

20. Združba črnega gabra in puhastega hrasta

21. Združba gradna in črnega grahorja

GOZDOVI RDEČEGA BORA

22. Združba rdečega bora in trirobe košeničice

23. Združba rdečega bora in glote

24. Združba rdečega bora in borovnice

KISLOLJUBNI JELOVI GOZDOVI

25. Združba bele jelke in trokrpega mahu

26. Združba bele jelke in okroglolistne lakote

PREGLED KARTIRANIH SINTAKSONOV

SUMMARY
price


Keywords
comments
forest associations
forests
phytocenology
plant communities
Slovenia
vegetation maps
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR