Skip to main content
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana. Merilo 1:50.000.
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Scale 1:50.000.


Uredil: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2006


Na vegetacijski karti gozdnih združb so prostorsko predstavljene gozdne združbe na območju lista Ljubljana. Karta je izdelana na podlagi sodobne tehnologije in je priložena tudi na zgoščenki. V komentarju pa je vsaka združba podrobno opisna: ekološke razmere, najpogostejše rastlinske vrste v posamezni združbi, njihova dinamika, optimalna raba prostora in viri, kjer si lahko bralci poiščejo dodatne informacije.

Karta s komentarjem je namenjena tako tistim, ki se strokovno ukvarjajo z urejanjem in posegi v prostor, kakor tudi ljubiteljem narave.Kazalo vsebine

UVOD

KARTOGRAFSKI VIRI

VRBOVJA IN JELŠEVJA

1. Združba črne jelše

2. Združba bele vrbe

GOZDOVI PLEMENITIH LISTAVCEV

3. Združba velikega jesena in navadnega tevja

4. Združba belega javorja in neprave glistovnice

GOZDOVI NAVADNEGA GABRA

5. Bazifilni gozdovi navadnega gabra

6. Združba navadnega gabra in borovnice

7. Združba doba in enovratega gloga

8. Združba doba in navadne smreke

BUKOVI GOZDOVI NA KARBONATNI MATIČNI PODLAGI

9. Združba bukve in navadnega tevja

10. Združba bukve in velecvetne mrtve koprive

11. Združba bukve in navadnega kresničevja

12. Združba bukve in navadne polžarke

13. Združba bukve in zasavske konopnice

14. Združba bukve in gozdnega planinščka

15. Združba bukve in platanolistne zlatice

16. Združba bukve in črnega gabra

KISLOLJUBNI BUKOVI GOZDOVI

17. Združba bukve in rebrenjače

18. Združba bukve in pravega kostanja

GRADNOVI GOZDOVI TER GOZDOVI ČRNEGA GABRA IN PUHASTEGA HRASTA

19. Združba gradna in belega mahu

20. Združba črnega gabra in puhastega hrasta

21. Združba gradna in črnega grahorja

GOZDOVI RDEČEGA BORA

22. Združba rdečega bora in trirobe košeničice

23. Združba rdečega bora in glote

24. Združba rdečega bora in borovnice

KISLOLJUBNI JELOVI GOZDOVI

25. Združba bele jelke in trokrpega mahu

26. Združba bele jelke in okroglolistne lakote

PREGLED KARTIRANIH SINTAKSONOV

SUMMARY


Ključne besede
fitocenologija
gozdne združbe
gozdovi
komentarji
rastlinske združbe
Slovenija
vegetacijske karte
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR