Skip to main content

10

OKT

01:59

Fotografski natečaj »KRASn'KRŠ – Narava in človek«Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  31. avgust 2018

 • Datum oddaje

  11. oktober 2018 do 01:59


Opis

hrvatski jezik

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v partnerstvu s/z

Komunalno stanovanjskim podjetjem d. d. Sežana,  Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka, Občino Punat in

revijo GEA

vas

vabijo k sodelovanju na fotografski natečaj z naslovom

»KRASn'KRŠ – Narava in človek«

Organizatorji natečaja so Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU)  v partnerstvu s/z Komunalno stanovanjskim podjetjem d. d. Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka in Općino Punat in revija GEA.

Tema natečaja je narava in človekov odnos do kraške dediščine. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote nežive in žive narave, posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega delovanja na krasu. Fotografije naj kažejo na naravne kraške oblike in njihovo ohranjenost, odnos in vpliv človeka, sodobne družbe in/ali tehnologije na kras. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme. Kras se pogosto enači le z matičnim Krasom, ki se nahaja v Jugozahodni Sloveniji, tako so ostale kraške pokrajine s tem zapostavljene. Skladno s tem smo destinacijo KRASn'KRŠ funkcionalno zaokrožili na območje Kras-Podgorski kras s Čičarijo-Snežnik-Gorski Kotar-Kvarner, ki predstavlja nizki, kontaktni, visoki in obalni kras.

Na natečaju lahko sodelujejo avtorji, ki so razdeljeni v dve starostni skupini:

 1. fotografi do zaključenega srednješolskega izobraževanja oziroma do 19. leta starosti in
 2. fotografi nad 19. letom starosti.

Pristojbine za udeležbo ni.

Vsak avtor lahko sodeluje z do šestimi digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami v formatu JPEG velikosti vsaj v resoluciji 300 pik na palec (dpi) pri daljši stranici dolžine 40 cm. Računalniška manipulacija fotografij je dovoljena, fotomontaža ne. Ime datoteke naj vsebuje oznako starostne skupine (a ali b; glej zgoraj), zaporedno številko dela posameznega avtorja, sledi naj ime in priimek ter naslov dela. Primer poimenovanja datoteke: starostna skupina_številka dela_ime-priimek_naslov-dela.jpg (a_3_janez_novak_gremo_na_kras.jpg).

Z oddajo prijave in fotografij avtor na oddanih fotografijah organizatorjem fotografskega natečaja prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki jim bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, distribuiranje primerkov fotografij, uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe promocije dejavnosti organizatorjev. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorjev dovoljuje, da organizatorji objavijo delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen, časovno in krajevno neomejen. Organizatorji se zavezujejo, da bodo spoštovali moralne avtorske pravice avtorja. Avtor jamči, da so fotografije, s katerimi sodeluje na fotografskem natečaju, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorjem ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju avtor privoli in soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem fotografskem natečaju, obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o fotografskem natečaju in obveščanje nagrajencev. Organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, za katere so bili dani. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko kadar koli prekliče po elektronski pošti: fotonatecaj2018@zrc-sazu.si. V primeru, da osebnih podatkov avtor ne posreduje ali v kolikor soglasje prekliče, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Poleg tega ima avtor pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb se avtor obrne na fotonatecaj2018@zrc-sazu.si. Podatki se hranijo do avtorjevega preklica oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo. Organizatorji nagradnega natečaja se obvezujejo, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtor uporabi spletno prijavnico, prek spletne povezave: https://www.1ka.si/a/181300,  prek katere pošlje tudi svoja dela. Oddaja obrazca pomeni, da avtor sprejema pravila natečaja. Za mladoletne osebe morajo starši oziroma njihovi skrbniki v obrazcu označiti, da se strinjajo s sodelovanjem in sprejemajo vse pogoje tega natečaja.

V fotografskem natečaju lahko sodelujejo vsi, razen zaposlenih na ZRC SAZU in partnerskih ustanovah, v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani.

Prejeta dela bo ocenila strokovna žirija. Odločitev žirije je dokončna in nanjo ni mogoča pritožba. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh ZRC SAZU (www.zrc-sazu.si), KRASn'KRŠ (www.krasnkrs.eu) in revije GEA (http://www.mladinska.com/gea) in njihovih FB ter Twitter profilih.

V vsaki skupini bo podeljenih najmanj pet nagrad. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovinsko protivrednost. Organizatorji si pridržujejo pravico, da ne podelijo vseh nagrad ali da v primeru izredne kakovosti podelijo večje število nagrad. Nagrajenci bodo o prevzemu nagrad obveščeni po elektronski pošti.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s prejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje natečaja. V teh primerih organizator nagrade ne podeli.

 

Koledar natečaja:

sprejem del do 30. 11. 2018
žiriranje do 31. 12. 2019
obvestilo o žiriranju do 7. 1. 2019
javna razglasitev rezultatov z objavami na družbenim profilih in razstava najboljših del po 15. 1. 2019
objava najboljših fotografij v reviji GEA po 1. 2. 2019

 

Organizatorji fotografskega natečaja ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju fotografskega natečaja.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Fotografski natečaj je del mednarodnega projekta Krasn'Krš, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija – Hrvaška.

                                                                                                                


 

Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u partnerstvu s
Komunalnim stambenim poduzećem d. d. Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka, Općinom Punat i
časopisom GEA
Vas

poziva da sudjelujete na fotografskom natječaju s naslovom

»KRASn'KRŠ - Priroda i čovjek«

Organizatori natječaja su Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (u daljnjem tekstu ZRC SAZU) u suradnji s Komunalnim stambenim poduzećem d. d. Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka, Općinom Punat i časdopisom GEA.
Tema natječaja je priroda i ljudski odnos prema krškom naslijeđu. U okviru teme natječaja su snimke s kojim fotografi žele skrenuti pozornost na ljepotu nežive i žive prirode, karakteristika, što su rezultat stoljeća ljudskog djelovanja na kršu. Fotografije bi trebale pokazati prirodne krške oblike i njihovo očuvanje, stav i utjecaj čovjeka, modernog društva i / ili tehnologije na kršu. Fotografije trebaju sadržavati vrijednost objavljene teme. Krš se često izjednačava samo s autohtonim Karstom, koji se nalazi u Jugozapadnoj Sloveniji, pa se ostatak krških krajolika zanemaruje. Prema tome, destinaciju KRASn'KRŠ, funkcionalno smo zaokružili na područje Kras-Podgorski kras s Ćićarijom-Snežnik-Gorski kotar-Kvarner, što predstavlja nizak, kontaktni, visoki i obalni krš.

Natječaju mogu prisustvovati autori koji su podijeljeni u dvije dobne skupine:

 • fotografi do završenog srednjoškolskog obrazovanja ili do 19 godina starosti i
 • fotografi stariji od 19 godina.

 

Nema naknade za sudjelovanje.

Svaki autor može sudjelovati s najviše šest digitalnih ili digitaliziranih fotografija u formatu JPEG, minimalne rezolucije od 300 dpi po inču (dpi) na dužoj dužini od 40 cm. Računalna manipulacija fotografijom je dopuštena, fotomontaža ne. Ime datoteke mora sadržavati kôd dobne skupine (a ili b, vidi gore), serijski broj rada svakog autora, a zatim ime i prezime i naziv djela. Primjer namjenske datoteke: dobna skupina_broj rada_ime-prezime_naslov-rada.jpg (a_3_janez_novak_gremo_na_kras.jpg).

Podnošenjem zahtjeva i fotografije autora na predane fotografije organizatoru foto natječaja prenosi sva ekonomska autorska prava, a osobito one koji će im omogućiti javno prikazivanje, izlaganje i reprodukciju primjeraka fotografija, distribuciju kopija fotografija, korištenje fotografija u tiskanim i elektroničkim medijima, elektronsko umnožavanje,  javnosti dostupno postavljanje na web stranicama  i drugim vrstama korištenja fotografija radi promicanja aktivnosti organizatora. Prijenosom prava organizatorima autor omogućuje organizatorima objavljivanje rada bez prethodnog odobrenja autora i bez plaćanja naknade autoru. Prijenos tih prava nije isključiv, vremenski je i prostorno neograničen. Organizatori se obvezuju poštivati ​​moralna autorska prava autora. Autor jamči da au fotografije koje sudjeluju u foto natječaju njegova izvorna autorska djela, da ima prikladna prava i da njihovim izručenjem i transferom organizatoru ne krše autorska prava ili druga prava trećih osoba.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, autor se slaže i pristaje da se njegovi osobni podaci, koje je dao na ovom fotografskom natječaju, obrađuju u svrhu informiranja sudionika o natječaju za fotografiju i informiranja pobjednika. Organizatori osiguravaju da će se osobni podaci obrađivati ​​samo u svrhe za koje su dani. Dopuštenje za prijenos osobnih podataka je dobrovoljno, a pristanak se može ukinuti u bilo kojem trenutku e-mailom: fotonatecaj2018@zrc-sazu.si. U slučaju da autori ne prenose osobne podatke ili ako je odobrenje opozvano, kontrolor ne može ispuniti svrhu za koju se podaci prikupljaju. Uz to, autor ima pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo na ograničavanje prerade, pravo na prigovor i pravo na prijenos podataka. Da bi se ostvarili navedeni prava ili pritužbe, autor će kontaktirati fotonatecaj2018@zrc-sazu.si. Podaci se čuvaju do otkazivanja autora ili dokle god je to potrebno radi postizanja svrhe za koju se podaci prikupljaju, brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju nakon isteka roka. Organizatori nagradnog natječaja se obvezuju da će postupati s dužnom pažnjom i sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, isključivo u svrhu, što je vidljivo i opisano u ovim pravilima.

Autor koristi online obrazac za prijavu putem internetske veze: https://www.1ka.si/a/181300,  putem kojeg šalje svoje radove. Podnošenje obrasca znači da autor prihvaća pravila natjecanja. Za maloljetnike, roditelji ili njihovi skrbnici moraju označiti u obrascu da pristaju na sudjelovanje i prihvaćanje svih uvjeta ovog natjecanja.

U fotografskom natječaju smiju sudjelovati svi, osim djelatnika ZRC SAZU-a i partnerskih institucija, grupe Mladinska knjiga i njihovih članova uže obitelji.

Primljena djela ocjenjivat će stručni žiri. Odluka žirija je konačna i na nju se ne može podnijeti žalba. Rezultati će biti objavljeni na internetskim stranicama ZRC SAZU-a (www.zrc-sazu.si), KRASn'KRŠ (www.krasnkrs.eu) i časopisa GEA (http://www.mladinska.com/gea) i njihovim FB i Twitter profilima.

U svakoj skupini bit će dodijeljeno najmanje pet nagrada. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za novčani ekvivalent. Organizatori zadržavaju pravo ne dodjeljivati sve nagrade ili dodijeliti više nagrada u slučaju izuzetne kvalitete. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-maila.

Prije dobivanja nagrade, dobitnik nagrade mora isporučiti svoj porezni broj za isplatu predujma poreza na dohodak i prijave prihoda u godišnjem prihodu poreza na dohodak. Svaki dodatni porez na dohodak na temelju godišnje odluke o porezu na dohodak dužan je platiti sam primatelju nagrade. Pobjednik nema pravo na nagradu u slučaju da se ne slaže s primanjem nagrade, ne daje sve tražene informacije ili daje netočne podatke. Također, pobjednik nema pravo na nagradu ako krši pravila i uvjete natjecanja. U tim slučajevima organizator ne dodjeljuje nagradu.

Kalendar natječaja:

Prihvaćanje radova do 30. 11. 2018
Ocjenjivanje do 31. 12. 2019
Obavijest o odluci žirija do 7. 1. 2019
Javno objavljivanje rezultata s objavama na društvenim profilima i izložba najboljih djela poslije 15. 1. 2019
Objava najboljih fotografija u časopisu GEA poslije 1. 2. 2019

Prije dobivanja nagrade, dobitnik nagrade mora isporučiti svoj porezni broj za isplatu predujma poreza na dohodak i prijave prihoda u godišnjem prihodu poreza na dohodak. Svaki dodatni porez na dohodak na temelju godišnje odluke o porezu na dohodak dužan je platiti sam primatelju nagrade. Pobjednik nema pravo na nagradu u slučaju da se ne slaže s primanjem nagrade, ne daje sve tražene informacije ili daje netočne podatke. Također, pobjednik nema pravo na nagradu ako krši pravila i uvjete natjecanja. U tim slučajevima organizator ne dodjeljuje nagradu.

Organizatori fotografskog natječaja nisu odgovorni za bilo kakvu štetu uzrokovanu tehničkim problemima s mrežnim operatorom ili zbog pogrešaka u internetskim vezama ili zbog tehničkih problema koji mogu proizaći iz pogrešaka u radu foto natječaja.

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja, koji se ne mogu riješiti zajedničkim dogovorom, nadležan je sud u Ljubljani.

Fotografski natječaj dio je međunarodnog projekta Krasn'Krš kojeg sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska.