Skip to main content

INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja

Opis

Projekt je namenjen vzpostavitvi učinkovitega upravljanja onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja. Vzorčni območji Ljubljansko polje in Ljubljansko barje predstavljata najpomembnejše vodne vire glavnega mesta Slovenije in njegove okolice. Dolgoročni cilj je ohraniti kakovost vodnih virov za prihodnje generacije. Prispevek Geografskega inštituta Antona Melika je vzpostavitev in ovrednotenje prostorsko-informacijskega registra aktivnih in potencialnih okoljskih bremen, vidnih, kakor tudi skritih pod površjem. Na podlagi rezultatov bomo opredelili optimalen način trajnostne sanacije in načrtovali prihodnjo rabo prostora. Pripravili bomo vprašalnik in na reprezentativnem vzorcu poskušali ugotoviti zavest ljudi o podzemni vodi kot naravnem viru pitne vode. Rezultati anketiranja bodo podlaga za usmeritev v nadaljnje informiranje, izobraževanje in ozaveščanje posameznih javnosti. Poleg tega smo zadolženi za informiranje in obveščanje javnosti s strokovnimi prispevki o pomembnosti sanacije obstoječih okoljskih bremen in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja preučevanega območja.

  


Ključne povezave

Raziskovalni projekt

Ključne besede
Ljubljana
sanacija
onesnaženje
breme
vodonosnik