Informacijski sistem za arheološko dediščino Slovenije

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

Projekt je razvojno naravnan v posodabljanje informacijske infrastrukture na področju slovenske arheologije. Vzpostavitev informacijskega sistema za arheološko dediščino na internetu bo prispevala k večji preglednosti nad stanjem raziskav, k učinkovitejši izmenjavi podatkov in informacij med znanstveno- raziskovalnimi, izobraževalnimi, spomeniškovarstvenimi in muzejskimi inštitucijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pričakujemo tudi pozitiven vpliv na standardiziranje podatkov, na strategijo upravljanja in vrednotenja ter promocije arheološke dediščine


Rezultati

Janez DULAR, Sneža TECCO HVALA, South-eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev, gospodarstvo, družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12, 2007.

Janez DULAR, Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe. – Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Situla 44, 2007, 737–752.

Janez DULAR, Pogled na družbeno strukturo železnodobne Dolenjske. – Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino 53/3, 2008, 425–434.

Janez DULAR, K problematiki prostorskega umeščanja in poimenovanja arheoloških najdišč (Spatial positioning and naming of the archaeological sites reconsidered). – Arheološki vestnik 58, 2007, 435–443.