Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj?

Opis

Glavni cilj multidisciplinarnega raziskovalnega projekta je proučiti današnje in nekdanje okoljske razmere na mokrišču Mali plac (Ljubljansko barje), vzroke za spremembe vegetacije in hidrologije, ter vpliv človeka v različnih arheoloških obdobjih. Projektno skupino sestavljajo raziskovalne skupine ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo in Biološki inštitut Jovana Hadžija), Univerze v Ljubljani (Zdravstvena fakulteta), Instituta Jožef Stefan (Odsek za znanosti o okolju) in Nacionalnega inštituta za biologijo (Morska biološka postaja Piran), ki so izvedle sledeče raziskave: palinološke raziskave, radiokarbonsko datiranje, analizo rastlinskih makrofosilov, vegetacijske popise ter meritve pH in elektroprevodnosti, analize recentnih in fosilnih diatomej in alg, analizo δ15N, δ13C, biomarkerjev ter δ13C bimarkerjev, meritve OC in TN. Tuji partnerji prihajajo iz Velike Britanije (tefrokronologija) in Francije(paleoklimatološke raziskave). Naše rezultate smo primerjali z rezultati drugih najdišč v različnih regijah Slovenije in Evrope, da bi bolje razumeli intenzivnost, časovni in prostorski okvir okoljskih procesov v zadnjih 15 000 letih in nastanek današnje kulturne krajine. Raziskave so pomembne tudi iz naravovarstvenega vidika, ker so osnova za načrt gospodarjenja in vzpostavitev nekdanjega stanja na mokrišču Mali plac.

Cilji raziskave | Ekipa | Mali plac

 


Rezultati