Skip to main content

Toponomastična dediščina Primorske

Opis

Projekt predstavlja drugo fazo dolgoročnega načrta izdelave Slovenske historične topografije.

Primorska edina od slovenskih regij še ni doživela obravnave historične toponomastike v dostopni knjižni obliki. Topografsko gradivo je hranjeno na ZIMK v obliki kartotečnih strojepisnih listov z rokopisnimi dopolnili in popravki. Omenjeno gradivo bo skenirano, grafične datoteke pa bodo obdelane s programom za optično prepoznavo znakov.

Pridobljeno besedilo bo nato pripravljeno za vnos v elektronsko relacijsko zbirko podatkov. Z namenom avtomatizacije vnosa v zbirko podatkov bo zasnovan algoritem in razvito programsko orodje. Kot vmesni korak bo izveden zapis vseh podatkov v strukturirani obliki v tekstovno datoteko, kar bo omogočilo ročni pregled in vnos vsebinskih popravkov.

Zgodovinski del projektne skupine je (in bo) zbral mnogo novih topografskih podatkov, pridobljenih iz primarnih zgodovinskih virov: listin, urbarjev, notarskih knjig, mestnih statutov in zgodnjih kartografskih virov. Obstoječa podatkovna zbirka se bo temeljito dopolnila s temi novimi podatki.

Nato bo razvit spletni servis za dostop do relacijske podatkovne zbirke iz poljubne aplikacije ter realiziran interaktivni spletni portal, ki bo omogočal pregled vsebin v povezavi s kartografskim prikazom ter urejanje vsebin relacijske podatkovne zbirke.


Faze projekta

1. leto:

 • skeniranje kartoteke topografije Primorske – prenos v strukturirano besedilno datoteko, primerno za nadaljnjo obdelavo;
 • revidiranje in dopolnjevanje podatkov z novimi, pridobljenimi na ZIMK v zadnjih letih;
 • sistematični pregled vseh novih objavljenih zbirk zgodovinskih virov, ki so izšle po letu 1989
 • pregled korpusa prepisov ok. 6000 srednjeveških listin za slovensko zgodovino, hranjenega na ZIMK;
 • realizirana bo nadgradnja strukture relacijske zbirke podatkov.

2. leto:

 • izdelava natančnega seznama virov po posameznih arhivih, ki jih bo potrebno pregledati;
 • arhivsko delo v domačih in tujih arhivih;
 • analiza in sistematizacija novih podatkov;
 • zasnova in implementacija programskega orodja za avtomatski vnos podatkov v relacijsko zbirko podatkov.

3. leto:

 • ureditev celotnega nabora podatkov v sistem oziroma selekcija po vnaprej določenih kriterijih (geslih);
 • vnos podatkov v digitalno zbirko podatkov;
 • oblikovanje spletne predstavitve historične topografije Primorske vključno z interaktivnimi kartami;
 • razvoj podpornih spletnih storitev.

Raziskovalni projekt

Ključne besede
primarni viri
listine
srednji vek
toponomastika
topografija
historična topografija

Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280
Informatika P175