Skip to main content
Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar
Українсько-словенський та словенсько-український словник


Avtor: Vladimir Dumka
Leto: 2018


Ukrajinsko-slovenski slovar in njegova obrnjena slovensko-ukrajinska verzija, ki ju je sestavil Vladimir Dumka, obsegata 24.352 ukrajinskih in 22.515 slovenskih iztočnic. Redakcijo ukrajinskih slovarskih iztočnic je opravila ukrajinska kolegica doc. dr. Liudmyla Danylenko z Inštituta za jezikoslovje O. O. Potebnje Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, redakcijo slovenskih prevedkov in sploh slovenskega besedja pa dr. Silvo Torkar z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar je z vidika ustreznosti prevedkov pregledala še stalna sodna tolmačka Natalija Glažar Berčič. Ukrajinski del slovarja se pretežno opira na enajstzvezkovni razlagalni slovar ukrajinskega jezika Словник української мови (1970–1981), slovenski pa na Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991) in Slovenski pravopis (2001). Slovar je namenjen tako Slovencem, ki potujejo v Ukrajino in se želijo seznaniti z ukrajinščino, kot tudi vsem tistim iz Ukrajine, ki prihajajo v Slovenijo kot delavci ali sicer želijo spoznati slovenski jezik. Knjiga je prispevek k pristnejšim stikom med dvema narodoma in njunima kulturama.

Українсько-словенський словник та його словенсько-українська версія, який уклав Володимир Думка, містить 24 352 українських і 22 515 словенських заголовних слів. Редагуванням українських реєстрових слів займалася українська колега доцент, кандидат філологічних наук Людмила Іванівна Даниленко з Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України. Редагуванням перекладених на словенську мову слів та словосполучень та й усього словенського словникового корпусу займався доктор філологічних наук Сільво Торкар з Інституту словенської мови імені Франа Рамовша Науково-дослідного центру Словенської академії наук та мистецтв. Словник — з точки зору відповідності перекладу — редагувала ще судовий перекладач Наталія Глажар Берчiч. Українська частина словника здебiльшого ґрунтується на одинадцятитомному тлумачному Словнику української мови (1970–1981), а в основу словенської частини словника покладено словник словенської літературної мови (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991) і словенський правопис (Slovenski pravopis, 2001). Словник призначений для словенців, які подорожують в Україну та прагнуть пізнати українську мову, а також для всіх українців, які приїхали у Словенію працювати, або для тих, хто має бажання познайомитися зі словенською мовою. Словник - це ще один внесок у поглиблення контактів між обома народами та їхніми культурами.Še ...

Klara Širovnik: Elektrotehnik, ki je ustvaril ukrajinsko-slovenski slovar; Večer, 19. 4. 2023, str. 11

Українци у Словениї достали свой словнїк, Руске слово, 5. 6. 2018

Alksander Čobec: Dvosmerni slovensko-ukrajinski slovar; Svet kulture, Radio ARS, 29.5.2018

Ilija Bregar: Dobrodošel pripomoček tako za Slovence kot Ukrajince; Gorenjski glas / GG plus, 18.5.2018

Agata Tomažič: Ukrajinščina in slovenščina povezani tudi v slovarju; ZRCalnik, 14.5.2018Cena
razprodano


Ključne besede
dvojezični slovarji
slovarji
slovenščina
ukrajinščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR