23

JUL

12:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ISJFR-2021-ZN-0036Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  05. julij 2021

 • Datum oddaje

  23. julij 2021 do 12:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ISJFR-2021-ZN-0036

 

Številka: ISJFR-2021-ZN-0036

Datum: 5. 7. 2021

 

 

Naročnik:

Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2

1000 Ljubljana

 

Predmet naročila:

Izdelava relacijske podatkovne bazo izbranih pomenskih in besedotvornih podatkov, povezanih z osrednjim seznamom besed, in uporabniški vmesnik za njeno uporabo.

 

 

 

 

 

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 

 

 

 

 

 

Stran

 

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

2

II.

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

4

III.

RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

5

 

 

 

 

 

 

I.          POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

 1. NAROČNIK: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

 1. PREDMET NAROČILA: Izdelava relacijske podatkovne baze izbranih pomenskih in besedotvornih podatkov, povezanih z osrednjim seznamom besed, in uporabniški vmesnik za njeno uporabo.

 

Opis predmeta in naročnikovih zahtev: ZRC SAZU oziroma v njegovem okviru Leksikološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU naroča storitev priprave relacijske podatkovne baze izbranih pomenskih in besedotvornih podatkov, povezanih z osrednjim seznamom besed, in uporabniški vmesnik za njeno uporabo.

 

Relacijska podatkovna baza naj bo v formatu SQL ali sorodnem formatu.

 

Baza mora vključevati:

 1. na korpusu Gigafida 2.0 temelječi frekvenčni seznam lem, pri čemer so posameznim lemam pripisani lempos, lema, podatek o besedni vrsti po sistemu JOS, absolutna frekvenca v korpusu, relativna frekvenca na 1 milijon besed, ostali relevantni metapodatki;
 2. podatki o pojavljanju leme v drugih korpusih (vsaj Gigafida 1.0), in sicer absolutna frekvenca, relativna frekvenca na 1 milijon besed, ostali relevantni metapodatki;
 3. podatki o številu iskanj leme na portalu Fran po posameznih letih, in sicer ali v absolutni vrednosti ali v obliki indeksa;
 4. podatek o pomenski skupini, v katero je mogoče besedo uvrstiti na podlagi t. i. uvrščevalne pomenske sestavine v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji (SSKJ2) (podatke priskrbi naročnik);
 5. podatek o označenosti besede s kvalifikatorji oziroma slovarskimi pojasnili v SSKJ2 (podatke priskrbi naročnik);
 6. podatke o besedotvorni povezanosti besed (na podlagi podatkov v SSKJ2, Slovenskem pravopisu in Slovenskem etimološkem slovarju ter v morebitnih drugih virih);
 7. podatek o zastopanosti besede v frazeoloških in terminoloških enotah (podatke priskrbi naročnik) ter
 8. tehnične podatke, ki jih pri posamezni lemi ali skupini lem vnaša administrator baze, in sicer o statusu redakcije, redaktorju, paketu iztočnic in opombe – pri tem naj bo mogoče isti lemi pripisati podatek o več redaktorjih in paketih iztočnic.

 

Uporabniški vmesnik naj bo zasnovan kot strežniška aplikacija.

 

V osnovni različici mora omogočati:

 1. iskanje po vnosih v bazo glede na izbrane iskalne pogoje (lema, oznaka besedne vrste, pomenska skupina, označenost v SSKJ2, zastopanost v frazeoloških in terminoloških zvezah);
 2. prikaz rezultatov iskanja, ki ustrezajo iskalnemu pogoju.
 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

 

 1. VRSTA POSTOPKA

 

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

 

 

 1. ROK IZVEDBE: 24. 12. 2021.

 

 

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Direktor

Dr. Oto Luthar

 

 

II.         NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

1.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

MERILO                                        UTEŽ

Cena                                             100%.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela k naročniku.

 

2.

Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

 

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

3.

Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov janos.jezovnik@zrc-sazu.si do 14. 7. 2021 do 15.00 ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

 

Priprava ponudbe: Povabilo k oddaji ponudbe je hkrati tudi dokumentacija za pripravo ponudbe v predmetnem postopku. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Morebitni popravki morajo biti ob popravku opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

 

Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

 

4.

Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

 

 

5.

Oddaja ponudb: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na e-naslov zrc@zrc-sazu.si. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na e-naslov naročnika do dne 23. 7. 2021 do 10.00 ure.

 

 

6.

Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

 

 

7.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel dne 26. 7. 2021 ob 10.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno.

 

 

8.

Obvestilo o oddaji naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v Razpisnem obrazcu št. 1.

 

 

9.

 Pravno varstvo: Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

 

 

 

 

 

 

III.        RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

 

 

A)

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

 

B)

Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec 2).

 

C)

Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

 

Ponudbena cena se oblikuje za celotno storitev »Izdelava relacijske podatkovne baze izbranih pomenskih in besedotvornih podatkov, povezanih z osrednjim seznamom besed, in uporabniški vmesnik za njeno uporabo«.

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

 

Rok izvedbe: 24. 12. 2021.

 

Veljavnost ponudbe: do 15. 8. 2021.

 

D)

Parafiran vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 4).