03

AVG

10:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ISJFR-2021-ZN-0038Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  05. julij 2021

 • Datum oddaje

  03. avgust 2021 do 10:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ISJFR-2021-ZN-0038

 

Številka: ISJFR-2021-ZN-0038

Datum: 05. 07. 2021

 

 

Naročnik:

Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2

1000 Ljubljana

 

Predmet naročila:

Svetovanje pri pripravi načrta za posodobitev programa za urejanje jezikovnogeografskih podatkov, pripravo narečnih kart in podatkovne baze

 

 

 

 

 

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 

 

 

 

 

 

Stran

 

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

2

II.

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

4

III.

RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

5

 

 

 

 

 

 

I.          POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

 1. NAROČNIK: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

 1. PREDMET NAROČILA: Svetovanje pri pripravi načrta za posodobitev programa za urejanje jezikovnogeografskih podatkov, pripravo narečnih kart in podatkovne baze.

 

Opis predmeta in naročnikovih zahtev: ZRC SAZU oziroma v njegovem okviru Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU potrebuje storitev svetovanja pri pripravi načrta za posodobitev programa za urejanje jezikovnogeografskih podatkov, pripravo narečnih kart in podatkovne baze, na temelju katere deluje.

 

Program naj bo zasnovan kot aplikacija, ki temelji na relacijski bazi (z vnosno masko). Podatki, ki jih sedaj uporabljamo, so zapisani v MsSQL.

 

Obseg svetovanja

 1. Analiza obstoječe relacijske baze v formatu MSSQL ter izdelava načrta za njeno optimizacijo in nadgradnjo v istem ali sorodnem formatu (npr. SQL);
 2. Izdelava načrta prenove programskega vmesnika v sodelovanju z uporabniki programa;
 3. Izdelava načrta integracije s programom GIS (geografski informacijski sistem);
 4. Izdelava načrta integracije z naprednim urejevalnikom slik za postprodukcijo kart z jezikovnogeografskimi prikazi ter
 5. Izdelava končnega poročila.

                                                                           

Predvideni prenovljeni program mora vključevati:

 • Strežniško delovanje.
 • Projektno upravljanje podatkovne baze.
 • Različne uporabniške vloge: uporabnik, administrator programa (ima dostop do vseh projektov in podatkov, dodeljevalec vlog, odpiranje novih projektov), urednik projekta (uporabnik vseh funkcij pri enem projektu), pregledovalec (dostop do projekta, v katerem ne more spreminjati vnesenih podatkov).
 • Uvoz geslovnika (praviloma v formatu XLSX, TXT, XML).
 • Uvoz nabora večjega števila raznovrstnih podatkov iz Wordove ali Excelove tabele.
 • Izdelavo ter urejanje jezikovnih podatkov v obliki tabel.
 • Vnos metapodatkov (npr. koda vprašanja v narečni vprašalnici, kraj zapisa narečne oblike in evidenčna številka kraja, leto zapisa narečne oblike, zapisovalec, podatki o informantih ...; avtomatsko beleženje zgodovine sprememb – kdo in kdaj je naredil vnos, poseben podatek o avtorju in datumu spremembe).
 • Možnost izvoza izbora podatkov v formatih DOCX, XML, XLSX.

 

 

 

Pričakovano kazalo končnega poročila:

 1. Struktura obstoječe podatkovne baze.
 2. Popis programskih zahtev.
 3. Analiza obstoječih orodij in izdelava načrta za novo konfiguracijo.
 4. Načrt relacij med podatki za posamezne projekte.
 5. Opredelitev zgradbe nove podatkovne baze (vsebina posameznih tabel in njihove medsebojne povezave).
 6. Prikaz posameznih postopkov dela ter določitev analiz, pogledov in izvozov (za izdelavo kart in komentarjev, kazal in slovarja).
 7. Povezave z zunanjimi programi (Word, Excel, GIS, Ilex, Photoshop …).
 8. Struktura uporabniškega vmesnika za delo s podatkovno bazo.
 9. Določitev različnih uporabniških vlog, pravic in dostopov.
 10. Določitev načinov uvoza podatkov iz obstoječe podatkovne baze.
 11. Časovnica razvoja novega sistema.
 12. Časovnica prehoda na novi sistem in uvajanja uporabnikov.Program naj bo zasnovan kot strežniška aplikacija, ki temelji na relacijski bazi (z vnosno masko).

 

 

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

 

 1. VRSTA POSTOPKA

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

 

 1. ROK IZVEDBE: 24. 12. 2021.

 

 

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Direktor

Dr. Oto Luthar

 

 

II.         NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

1.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

MERILO                                        UTEŽ

Cena                                             100%.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela k naročniku.

 

2.

Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

 

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

3.

Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov isj@zrc-sazu.si do 21. 7. 2021 do 15.00 ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

 

Priprava ponudbe: Povabilo k oddaji ponudbe je hkrati tudi dokumentacija za pripravo ponudbe v predmetnem postopku. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Morebitni popravki morajo biti ob popravku opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

 

Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

 

4.

Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

 

 

5.

Oddaja ponudb: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na e-naslov: zrc@zrc-sazu-si. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov naročnika do dne 3. 8. 2021 do 10.00 ure.

 

 

6.

Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

 

 

7.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel dne 5. 8. 2021 ob 10.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno.

 

 

8.

Obvestilo o oddaji naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v Razpisnem obrazcu št. 1.

 

 

9.

 Pravno varstvo: Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

 

 

 

 

 

 

III.        RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

 

 

A)

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

 

B)

Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec 2).

 

C)

Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

 

Ponudbena cena se oblikuje za celotno storitev »Svetovanje pri pripravi načrta za posodobitev programa za urejanje jezikovnogeografskih podatkov, pripravo narečnih kart in podatkovne baze«.

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

 

Rok izvedbe: 24. 12. 2021.

 

Veljavnost ponudbe: do 30. 8. 2021.

 

D)

Parafiran vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 4).