29

JUL

10:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ZIMK-2021-ZN-0027Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  05. julij 2021

 • Datum oddaje

  29. julij 2021 do 10:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. ZIMK-2021-ZN-0027

 

Številka: ZIMK-2021-ZN-0027

Datum: 5. 7. 2021

 

 

Naročnik:

Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2

1000 Ljubljana

 

Predmet naročila:

Pretvorba optično prepoznanih besedil (OCR) v xml/tei format - digitalna centralna kartoteka srednjeveških listin

 

 

 

 

 

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 

 

 

 

 

 

Stran

 

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

2

II.

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

4

III.

RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

5

 

 

 

 

 

I.          POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

 1. NAROČNIK: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

 1. PREDMET NAROČILA: Pretvorba optično prepoznanih besedil (OCR) v xml/tei format - digitalna centralna kartoteka srednjeveških listin.

 

Opis predmeta naročila: Pretvorba optično prepoznanih besedil (OCR) v xml/tei format.

 

Besedila se trenutno nahajajo v txt besedilnih datotekah, kodirana so v uft-8 nabor znakov. Besedila so strukturirana, vendar ne povsem dosledno ter različnih dolžin. Izvajalec naj zagotovi pretvorbo v xml/tei zapis. Naročilo predvideva pretvorbo glavnih sklopov OCR besedil oz. njihovo označitev z xml/tei značkami (tags).

 

Glavni sklopi, ki jih je potrebno označiti so:

- naslov (vsebuje datum/datacijo ter kraj/lokacijo izvornega dokumenta),

- povzetek vsebine dokumenta/vira,

- reference na vir (original) in bibliografijo (edicije vira),

- glavno besedilo/prepis vira ter

- opis fizičnih lastnosti vira.

 

Besedila so različnih dolžin in vključujejo "popolna", z vsemi naštetimi elementi, ter "krajša", pri katerih je zapisan zgolj povzetek vsebine. Dolžina transkripcij prav tako precej variira. Vseh besedil je okoli 6.000, trenutno jih je v pripravi za oddajo (korekture OCR napak) približno tretjina. V označbo bi besedila oddajali v več korakih.

 

 

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

 

 1. VRSTA POSTOPKA

 

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

 

 

 1. ROK IZVEDBE: 20. 11. 2021.

 

 

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Direktor

Dr. Oto Luthar

 

II.         NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

1.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

MERILO                                        UTEŽ

Cena                                             100%.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela k naročniku.

 

2.

Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

 

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

3.

Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov miha.serucnik@zrc-sazu.si do 23. 7. do 14.00 ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

 

Priprava ponudbe: Povabilo k oddaji ponudbe je hkrati tudi dokumentacija za pripravo ponudbe v predmetnem postopku. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Morebitni popravki morajo biti ob popravku opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

 

Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

 

4.

Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

 

5.

Oddaja ponudb: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na e-naslov zrc@zrc-sazu.si. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov naročnika do dne 29. 7. 2021 do 10.00 ure.

 

6.

Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

 

7.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel dne 30. 7. 2021 ob 10.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno.

 

8.

Obvestilo o oddaji naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v Razpisnem obrazcu št. 1.

 

9.

 Pravno varstvo: Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

 

 

 

 

III.        RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

 

 

A)

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

 

B)

Krovna izjava ponudnika (razpisni obrazec 2).

 

C)

Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

 

Ponudbena cena se oblikuje za celotno storitev »Digitalna centralna kartoteka srednjeveških listin«.

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

 

Rok izvedbe: 20. 11. 2021.

 

Veljavnost ponudbe: do 30. 08. 2021

 

D)

Parafiran vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 4).