20

JAN

13:00

Povabilo k oddaji ponudbe: Vzpostavitev spletnega portala o grajski dediščini v okviru projekta »Umetnost v času zatona plemstva«Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  13. januar 2020

 • Datum oddaje

  20. januar 2020 do 13:00


Opis

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vzpostavitev spletnega portala o grajski dediščini

v okviru projekta »Umetnost v času zatona plemstva«

št. 12N20008

 

 

 

Datum: 13. 1. 2020

 

Vsebina

 

A. Namen povpraševanja. 3

B. Vsebina povpraševanja. 4

C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. 5

D. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe. 5

E. Način in rok za predložitev ponudbe. 5

F. Pogoji za pravilnost ponudbe. 6

G. Pojasnila ponudnikom.. 6

 

 

 

A. Namen povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbrati strokovno usposobljenega in izkušenega zunanjega izvajalca, ki bo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna, zasnoval in zasnoval ter implementiral spletni portal o grajski dediščini in njenih funkcijah. Nosilec projekta je je ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, sodelujoči projektni partnerici pa Filozofska fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Osrednji cilj projekta je iz več vidikov in z uporabo različnih pristopov raziskati, kako so družbenopolitične okoliščine, ki so pogojevale in spremljale usihanje moči plemstva, vplivale na njegovo umetnostno naročništvo in transformacije umetnosti in arhitekture v slovenskem prostoru. Nadalje želimo identificirati ključne naročnike in umetnike, njihovo delovanje in recepcijo plemiške dediščine ter preučiti okoliščine, ki so botrovale njenim reinterpretacijam. Raziskave zaobjemajo dva vsebinska vidika: 1. transformacije in adaptacijo plemiške rezidenčne arhitekture in njene opreme v drugi polovici 18. in v 19. stoletju ter 2. problematiko usode plemiške dediščine, njenih prenosov in reinterpretacij v dolgem 19. stoletju in po razpadu Habsburške monarhije. V okviru projekta se na podlagi študij primerov raziskujejo različni vidiki naročil, prenov in predelav grajskih stavb, obenem pa njihova recepcija in uporaba pred in po formalni ukinitvi plemstva leta 1918.

Spletni portal o gradovih, ki je predmet povpraševanja, bo eden temeljnih rezultatov projekta. Z njim želimo skozi različne vidike uporabe grajskih stavb in z nadgradnjo podatkov o njihovih lastnikih in skrbnikih, ponazoriti problematiko menjave lastništev ter spreminjanja recepcije in odnosa do grajske dediščine, od prvotnih plemiških rezidenc preko ustanov, namenjenih obrobnim in delinkventnim družbenim skupinam (zapori, umobolnice in domovi za ostarele) do bolnišnic, hotelov, šol, protokolarnih objektov itd. Ob geografsko zasnovanem naboru gradov (temelječ na programu google maps) nameravamo vzpostaviti tudi nabor lastnikov in umetnikov ter zbirk, povezovanje med vsebinami pa želimo omogočili na podlagi metapodatkov. Na posamezne enote želimo nalagati različno gradivo, načrte, izmere, izrise in rekonstrukcije načrtov preteklih faz, posnetke arhivskega gradiva, fotografije zbirk in opreme, 3D vizualizacije stavb in interjerjev izrisane z aplikacijo (sketchup). Portal mora omogočati različne možnosti iskanja oz. povezovanja. Z njim želimo dosedanje raziskave smiselno povezi z novimi ugotovitvami in gradivi ter s tem omogočiti lažje in kompleksnejše povezovanje med vsebinami, vizualizacijo podatkov in enostavnejši dostop do podatkov in gradiv, ki so sicer dostopni na različnih lokacijah. Zbirko bomo dopolnjevali tudi po koncu projekta; načrtujemo jo kot izhodišče za nadaljnje raziskave grajske dediščine, mdr. tudi za pripravo novih smernic za njihovo trajnostno ohranjanje in revitalizacijo v okviru dela na ZRC SAZU.

 

 

B. Vsebina povpraševanja

 

Od ponudnika se pričakuje, da bo pripravil spletni portal o grajski dediščini, v tem okviru pa izvedel naslednje aktivnosti in storitve:

 • celostna grafična zasnova spletnega portala o gradovih,

 • tehnična zasnova in vzpostavitev spletnega portala v sistemu za upravljanje z vsebinami in izdelavo spletnih strani WordPress,

 • integracija in konfiguracija komponent za urejanje vsebin o gradovih, plemiških rodbinah, zbirkah in razstavah,

 • integracija, konfiguracija in razvoj pogledov komponent za pregled in prikaz vsebin o gradovih, plemiških rodbinah, zbirkah in razstavah,

 • implementacija povezav med posameznimi vsebinskimi elementi, npr. gradov in lastnikov, zbirk in gradov,

 • integracija komponente zemljevida z markerji v spletni portal,

 • integracija komponent za prikaz slik in videoposnetkov v spletni portal,

 • razvoj oz. dopolnitve komponente za napredno iskanje in filtriranje po metapodatkih - ločeno na strani za gradove in za osebnosti,

 • prilagoditev formata tablicam in mobilnim napravam,

 • podpora spletnega portala več jezikom (slovenščina, angleščina)

 • podpora dveh tipov uporabnikov – urejevalcev vsebin, ki lahko vnašajo in urejajo vsebine, ter splošni uporabniki, ki lahko dostopajo do vsebin brez prijave,

 • integracija storitve Google Analytics,

 • konfiguracija obvestila o uporabi piškotkov,

 • skladnost spletnega portala z zahtevami spletnih iskalnikov (SEO),

 • namestitev spletenega portala na infrastrukturi naročnika,

 • končna predaja del naročniku po uspešnem testnem delovanju,

 • predaja dokumentacije, ki je potrebna za uporabo programske opreme, ki je predmet te pogodbe (programska in uporabniška dokumentacija, programske specifikacije, opis programa, uporabniška navodila),

 • prenos znanja na izbrane sodelavce naročnika.

 

Ponudnik bo ves čas snovanja spletnega portala sodeloval z naročnikom.

 

Ponudnik bo moral po potrebi sodelovati z naročnikom in pri izvajanju storitev po pogodbi upoštevati njegova navodila naročnika.

 

Izvorna koda mora biti predana naročniku.

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Rok za izvedbo storitev je 31. 5. 2020. Posamezne elemente spletnega portala bo izvajalec izdelal po terminskem planu, ki ga bo vnaprej dogovoril z naročnikom.

 

Naročnik bo plačilo izvedel v roku 30 dni po prejemu računa in opravljeni storitvi.

 

 

C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

 

Ponudnik mora navesti vsaj eno (1) referenco z vrednostjo nad 5000 € brez DDV iz zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave povabila k oddaji ponudbe na spletni strani naročnika, ki obsega zasnovo, razvoj, izdelavo in vzpostavitev spletne platforme v sistemu WordPress. Uspešno izveden projekt je projekt, ki ga je vzpostavil ponudnik in je v času oddaje ponudbe v redni uporabi.

 

Ponudnik mora razpolagati z zadostno strojno in ustrezno programsko opremo, s pomočjo katere bi lahko pri sebi vzpostavil razvojno in lastno testno okolje.

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), pri čemer ni treba, da so te potrjene s strani naročnika posla. ZRC SAZU lahko v primeru dvoma vse reference preveri pri navedenih kontaktnih osebah.

 

 

D. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

E. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite v zaprti kuverti, s pripisom »PONUDBA ZA SPLETNI PORTAL V OKVIRU PROJEKTA UMETNOST V ČASU ZATONA PLEMSTVA« na naslov:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do 20. 01. 2020 do 12. ure, ne glede na način pošiljanja.

 

 

F. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

- PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1);

- PREDRAČUN (OBR-2);

- VZOREC POGODBE(OBR-3);

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni.

 

 

G. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 17. 01. 2020 do 10. ure pri doc. dr. Tini Košak (e-naslov: tkosak@zrc-sazu.si).