15

DEC

15:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO POSNETKOV OBSTOJEČEGA STANJA SAKRALNIH OBJEKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE, OPLOTNICA, SLOVENSKA BISTRICAOsnovni podatki

  • Tip

    Javni razpis

  • Datum objave

    03. december 2020

  • Datum oddaje

    15. december 2020 do 15:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ZA IZDELAVO POSNETKOV OBSTOJEČEGA STANJA SAKRALNIH OBJEKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE, OPLOTNICA, SLOVENSKA BISTRICA

ŠT. 12N200097

 

 

Datum: 2. 12. 2020

 

Vsebina

 

A. Predmet povpraševanja. 3

B. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik. 3

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe. 4

D. Način in rok za predložitev ponudbe. 4

E. Pogoji za pravilnost ponudbe. 4

F. Pojasnila ponudnikom

 

 

 

 

A. Predmet povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbira izvajalca za izmere na terenu (tloris z obočnimi shemami) in digitalni izris sakralnih objektov (tloris z obočnimi shemami) na območju občin Poljčane, Makole, Oplotnica, Slovenska Bistrica.

 

Izvajalec bo za naročnika izdelal posnetke obstoječega stanja dvajsetih sakralnih objektov po naslednjem seznamu:

 

OBČINA POLJČANE

STUDENICE, ž. c. sv. Treh kraljev

STUDENICE, samostan pri ž. c. sv. Treh kraljev

STUDENICE, p. c. sv. Lucije

ZGORNJE POLJČANE, ž. c. sv. Križa

 

OBČINA MAKOLE

MAKOLE, ž. c. sv. Andreja

MAKOLE, p. c. sv. Lenarta

STARI GRAD, p. c. sv. Ane

 

OBČINA OPLOTNICA

ČADRAM, ž. c. sv. Janeza Krstnika

KEBELJ, p. c. sv. Marjete

KORITNO NAD ČADRAMOM, p. c. sv. Miklavža

KORITNO NAD ČADRAMOM, p. c. sv. Lenarta

LAČNA GORA, p. c. sv. Mohorja in Fortunata

MALAHORNA, p. c. sv. Barbare

PRIHOVA. ž. c. Marijinega vnebovzetja

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

SLOVENSKA BISTRICA, ž. c. sv. Jerneja

SLOVENSKA BISTRICA, p. c. sv. Jožefa

SLOVENSKA BISTRICA, p. c. Marije sedem žalosti

SLOVENSKA BISTRICA, samostan pri cerkvi Marije sedem žalosti

RITOZNOJ, p. c. sv. Marjete

VINARJE, p. c. sv. Jošta

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Rok za izvedbo in predajo del: 1. 4. 2021.

 

Naročnik bo e-računa poravnal po predaji del, v roku 30 dni po prejemu e-računa.

 

B. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik

 

Osebe, ki bodo izvajale storitve, ki so predmet naročila št. 12N200097, morajo imeti zaključen študij arhitekture, in sicer najmanj 7. raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).

 

Dokazilo: Izjava ponudnika o kadrovski usposobljenosti (OBR-4)

 

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena z DDV.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela na elektronski naslov naročnika.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

D. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite na elektronski naslov mija.oter@zrc-sazu.si.

 

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj naveden elektronski naslov naročnika najkasneje do 15. 12. 2020 do 14. ure.

 

E. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-              Podatki o ponudniku (OBR-1);

-              Predračun (OBR-2);

-              Vzorec pogodbe (OBR-3);

-              Izjava o kadrovski usposobljenosti (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

 

F. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 14. 12. 2020 do 14. ure pri dr. Miji Oter Gorenčič (e-naslov: mija.oter@zrc-sazu.si).