Skip to main content
Janez Dirjec


iza@zrc-sazu.si


Povezave


/Upokojeni sodelavec/

Izobrazba:

diploma iz arheologije 1976, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

samostojni strokovni sodelavec v humanistiki

Področje preučevanja:

arheozoologija, paleobotanika.

Področje dela:

  • urejanje fototeke
  • urejanje in dopolnjevanje osteološke zbirke
  • pregledovanje flotiranega materiala in pobiranje semen, oglja, makro rastlinskih ostankov, ostankov malih sesalcev in ostankov arheoloških predmetov
  • določanje osteoloških ostankov sesalcev
  • sortiranje ostankov ptičev, rib in polžev
  • vzdrževanje avtoparka

Izvirni znanstveni članki:

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez, Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, 333−397.

TOŠKAN Borut, DIRJEC Janez, Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). − Arheološki vestnik 63, 2012, 139−157.

VELUŠČEK Anton, ČUFAR Katarina, CULIBERG Metka, TOŠKAN Borut, DIRJEC Janez, MALEZ Vesna, JANŽEKOVIČ Franc, GOVEDIČ Marijan Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. –  Arheološki vestnik 55, 2004, 39–54.

TURK Ivan, SKABERNE Dragomir, BLACKWELL Bonnie A.B., DIRJEC Janez, Morfometrična in kronostratigrafska analiza ter paleoklimatska razlaga jamskih sedimentov v Divjih babah I, Slovenija. –  Arheološki vestnik 52, 2001, 221–247.

TURK Ivan, DIRJEC Janez, BASTIANI Giuliano, PFLAUM Miran, LAUKO Tomaž, CIMERMAN Franc, KOSEL Franc, GRUM Janez, CEVC Pavel, Nove analize "piščali" iz Divjih bab I (Slovenija) Arheološki vestnik 52, 2001, 25–79.

BASTIANI Giuliano, DIRJEC Janez, TURK Ivan, Poskus ugotavljanja namembnosti kamenih artefaktov iz najdišča Divje Babe I (Slovenija). Domneve o uporabi in obrabi nekaterih musterjenskih orodij. – Arheološki vestnik 51, 2000, 13–69.

 

Članki v monografijah:

2014

TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Piščal (glasbilo) 19 let po odkritju. Kritika tafonomske razlage najdbe / Technology used in making artefacts, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 235−268.

TURK Ivan, DIRJEC Janez, TURK Matija, Prikaz kurišč in ognjišč s poudarkom na obognjiščnih dejavnostih v osrednjem jamskem prostoru (Presentation of fireplaces and hearths with a stress on hearthside activities in the central cave area), Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29, 2014, 269−319.

2010−2011

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna = Mammalian macrofauna. V: MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe = Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011, str. 303–388, ilustr.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov: Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I = Big climatic changes revealed by tiny fossils : palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I. V: TOŠKAN, Borut (ur.). Drobci ledenodobnega okolja : zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka : proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 2011, 155-179.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastem in zgodnježeleznodobnem Ormožu : arheozoološki pogled = Economic specialization and social differentiation of the late Bronze and early Iron Age Ormož (NE SLOVENIA) : an archaeozoological perspective. V: DULAR, Janez, TOMANIČ-JEVREMOV, Marjana, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ormož : utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe : befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 99-121, 203-212.

Pred 2010

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave. V: PLETERSKI, Andrej (ur.), PLETERSKI, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi : najdbe : Funde, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 14, 2008, 139-151, 163-167.

TURK, Ivan, DIRJEC, Janez. Jamski medved v najdišču Divje babe I : tafonomsko-stratigrafska analiza. V: TURK, Ivan (ur.). Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 13, 2007, 279-339.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 11, 2006, 165-188.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 10, 2006, 139-154.

TURK, Ivan, SKABERNE, Dragomir, BLACKWELL, Bonnie A.B., DIRJEC, Janez. Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju : paleoklima in paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija = Assessing humidity in the upper Pleistocene karst environment : palaeoclimates and palaeomicroenvironments at the Divje babe I, Slovenia. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana, 2005, 173-198.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu = Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. V: TURK, Ivan (ur.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 135-167.

TURK, Ivan, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska favna = Mammalian fauna. V: TURK, Ivan (ur.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 9, 2004, 201-203.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Hočevarica - analiza ostankov makrofavne = Hočevarica - an analysis of macrofauna remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8, 2004, 76-132.

PAVŠIČ, Jernej, DIRJEC, Janez. Morski skat na Ljubljanskem barju = Sea ray in the Ljubljansko barje. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8, 2004, 152-154.

TURK, Ivan, DIRJEC, Janez. Analiza usedlin = Analysis of sediments. V: TURK, Ivan (ur.), BASTIANI, Giuliano, TURK, Ivan. Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 2, 1997, 41-49.

TURK, Ivan, DIRJEC, Janez. Taksonomski in tafonomski pregled sesalske makrofavne = Taxonomic and taphonomic survey of mammal macrofauna. V: TURK, Ivan (ur.), BASTIANI, Giuliano, TURK, Ivan. Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 2, 1997, 99–113.

TURK, Ivan, DIRJEC, Janez. Tafonomija dolgih cevastih kosti okončin jamskega medveda = Taphonomy of limb bones of cave bear. V: TURK, Ivan (ur.), BASTIANI, Giuliano, TURK, Ivan. Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 2, 1997, 115-118.