Članki / Articles 2015

 • BERNARDINI, Federico, VINCI, Giacomo, HORVAT, Jana, DE MIN, Angelo, FORTE, E., FURLANI, Stefano, LENAZ, Davide, PIPAN, Michele, ZAO, Wenke, SGAMBATI, Alessandro, POTLECA, Michele, MICHELI, Roberto, FRAGIACOMO, Andrea, TUNIZ, Claudio. Early Roman military fortifications and the origin of Trieste, Italy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 1091-6490. [Online ed.], March 2015, vol. 112, no. 13, str. E1520-E1529, ilustr., zvd., doi: 10.1073/pnas.1419175112. [COBISS.SI-ID 38337069]
 • BOŽIČ, Dragan, Stopnja Podzemelj 2 – orožje iz brona in železa, igle, konjska oprema, fibule in pestro okrašena lončenina. – V / In: S. Djura Jelenko (ur. / ed.), Sokličeva zbirka. "Tu mam pa ilirskega poglavarja". Arheologija in numizmatika (Slovenj Gradec 2015) str. 42–61.
 • BOŽIČ, Dragan, Ana MARIĆ, Two-part late Certosa fibulae with an iron or bronze spring and pin. – V / In: Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen (Rahden/Westf. 2015) str. 151–160.
 • ČUFAR, Katarina, TEGEL, Willy, MERELA, Maks, KROMER, Bernd, VELUŠČEK, Anton. Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia, ISSN 1125-7865, oct. 2015, vol. 35, no. , str. 91-98. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786515000521#, doi: doi:10.1016/j.dendro.2015.07.005. [COBISS.SI-ID 2411913]
 • GRAHEK, Lucija. Early La Tène Graves from Orehova vas near Maribor = Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru. – Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 293-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 38850605]
 • HORVAT, Jana. The consolidation of Roman authority in the hinterland of the northern Adriatic. V / In: MARION, Yolande, TASSAUX, Francis (ur. / eds.). AdriAtlas et l´histoire de l´espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. : actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), (Scripta antiqua, ISSN 1298-1990, 79). Bordeaux: Ausonius, 2015, str. 273-291, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38823981]
 • HORVAT, Jana. Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region = Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem. V / In: ISTENIČ, Janka, LAHARNAR, Boštjan, HORVAT, Jana (ur. / eds.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 171-209, zvd., risbe. [COBISS.SI-ID 38808877]
 • LEGHISSA, Elena, Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike – eksperimentalna arheologija / Decorating the pottery of the Ljubljana culture and the Litzen pottery – an experimental archaeology case study. − Arheološki vestnik 66, 2015, 275–292.
 • LOWE, Joseph John, BRONK RAMSEY, Christopher, HOUSLEY, Rupert A., LANE, Christine Susanna, TOMLINSON, Emma L., ANDRIČ, Maja (sodelavec pri raziskavi), et al. The RESET project : constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka. Quaternary science reviews, ISSN 0277-3791, June 2015, vol. 118, str. 1-17, tabele, graf. prikazi, zvd., doi: 10.1016/j.quascirev.2015.04.006. [COBISS.SI-ID 42766125]
 • MODRIJAN, Zvezdana. Amphorae from late antiquity hilltop settlements in Slovenia. V / In: HEBERT, Bernhard), HOFER, Nikolaus (ur. / eds.). Fachgespräch "Spätantikes Fundmaterial aus dem Südostalpenraum", 7. April 2014, Graz (Steiermark), (Fundberichte aus Österreich, ISSN 2410-9193, Tagungsbände, Bd. 1). Horn: Ferdinand Berger & Söhne, 2015, str. 21-32, risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 38782253]
 • MODRIJAN, Zvezdana, NOVŠAK, Matjaž. Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi = A pot with burnished decoration from a Roman period well near Dobova. − Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 23-45, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38841901]
 • PLETERSKI Andrej, Ранние славяне в Восточных Альпах и на соседних землях (The Early Slavs in the Eastern Alps and their Periphery]. – V / In: (ur. / eds.) И. О. Гавритухин, Р. А. Рабинович, Славяне на Дунае. Обретение родины [The Slavs on the Danube. Homeland Found), Санкт-Петербург, Кишинев, Одесса, Бухарест 2015, 227-248.
 • PLETERSKI Andrej, Staroverstvo in pričevanja starovercev. – V / In: Pavel Medvešček - Klančar, Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva, Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 12, 2015, 15−33.
 • PLETERSKI Andrej, Čar srednjeveških podkev. Razprava o njihovi kronologiji, klasifikaciji in izvoru / The charm of medieval horseshoes. A discussion of their chronology, classification and origin. − Arheološki vestnik 66, 2015, 147–171.
 • PLETERSKI Andrej, Tko je Perun?. − Starohrvatska prosvjeta III. serija - svezak 42, 2015, 59-80.
 • PLETERSKI Andrej, Preplet 3 in 4, preloška Beli Križ in Triglavca ter Zbruški idol. − V / In: K. Hrobat Virloget, P. Kavrečič (ur. / eds.), Nesnovna krajina Krasa, 2015, 21-33.
 • PLETERSKI Andrej, Das Brot ist Lebensquelle. Nichts darf übrig bleiben (Bread is a Source of Life. Nothing Must be Left). − V / In: H. Kenzler, H. Losert (ur. / eds.), Die Rekonstruktion mittelalterlicher Lebenswelten (The Reconstruction of Medieval Lifeworlds). Ein Kolloquium zum 60. Geburtstag von Ingolf Ericsson, Band 2, 2015, 123−142.
 • PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, 333–397.
 • RAGOLIČ, Anja, Die Zeit des kaisers Galliens und die Rolle des heeres in Poetovio = Galienovo obdobje in vloga vojske v Poetovioni. V / In: ISTENIČ, Janka, LAHARNAR, Boštjan, HORVAT, Jana (ur. / eds.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 317-340, fotogr. [COBISS.SI-ID 38809133]
 • RUDBECK JEPSEN, Martin, KUEMMERLE, Tobias, MÜLLER, Daniel, ERB, Karlheinz, VERBURG, Peter H., HABERL, Helmut, VESTERAGER, Jens Peter, ANDRIČ, Maja, ANTROP, Marc, KLADNIK, Drago, et al. Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land use policy, ISSN 0264-8377. [Print ed.], 2015, 49, str. 53-64, graf. prikazi, zvd., doi: 10.1016/j.landusepol.2015.07.003. [COBISS.SI-ID 38739501]
 • ŠAŠEL KOS Marjeta, The Final Phase of the Augustan Conquest of Illyricum, V / In: CUSCITO, Giuseppe (ur. / ed.). ll bimillenario Augusteo : atti della XLV Settimana di Studi Aquileiesi, (Antichità Altoadriatiche, ISSN 1972-9758, 81), Trieste 2015, 65−87.
 • TOLAR, Tjaša. Analiza rastlinskih makroostankov. − V / In: Grahek Lucija, Orehova vas, Zbirka SAAS 46, 2015, 341-345.
 • VELUŠČEK, Anton, Lo stato attuale di conservazione delle palafitte nel Ljubljansko barje, Slovenia. V / In: BREM, Hansjörg (ur. / ed.). Monitoring et mesures de protection pour la sauvegarde des palafittes préhistoriques autour des Alpes : actes de la troisième rencontre internationale, Arenenberg et Hemmenhofen, 8-10 octobre 2014, (Archéologie & érosion, 3). Lons-le-Saunier: Mêta Jura, 2015, str. 191-197, fotogr., risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 38408749]

 

***

Nazaj: Program: Arheološke raziskave (2015−2020) /

Back: Programme: Archaeological research (2015−2020)