Članki / Articles 2017

 • ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton, Potentiality of intra-site spatial analysis and post-depositional processes : a Slovenian case study Resnikov prekop / Potencial znotrajnajdiščne prostorske analize za razumevanje poodložitvenih procesov v nadzorovanih okoliščinah: študija s kolišča Resnikov prekop (Slovenija). − Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34, 2017, no. 1, vol. 34, 83−99.
 • ANDRIČ Maja, VERBIČ Tomaž, LOMAX Johanna, TOLAR Tjaša. Človekov vpliv na okolje v prazgodovini: primer z obrežja Ljubljanice pri Špici (Ljubljana) / Embankment of the Ljubljanica River at Špica (Ljubljana) and human impact on the environment in late prehistory. − Arheološki vestnik 68, 2017, 479-498.
 • FILIPOVIĆ, Dragana, CHALLINOR, Dana, ANDRIČ, Maja. Vinča tell in southeast Europe : multi-proxy palaeobotanical evidence from Late Neolithic levels and the implications for the environment and economy. − Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], January 2017, vol. 429, part A, str. 13-23, zvd., tabele, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.quaint.2014.09.059. [COBISS.SI-ID 37788717]
 • GRAHEK, Lucija, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly discovered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični. − Arheološki vestnik 68, 2017, 197-244.
 • GRAHEK, Lucija. Iška Loka in grob iz Matene : nova odkritja o pozni bronasti dobi na Ljubljanskem barju = Iška Loka and the grave from Matena : New findings on the Late Bronze Age in the Ljubljana marshes. − Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, ISSN 1848-6371, 2017, no. 1, vol. 34, str. 101-121, tabela, zvd., fotogr., risbe. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15290. [COBISS.SI-ID 42205229]
 • GRAHEK, Lucija, RAGOLIČ, Anja. Prvo odkritje rimskega grobišča na Igu = The first discovery of the Roman cemetery at Ig, Slovenia. V / In: B. Vičič, B. Županek (ur. / eds.), Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, str. 235-248, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41164589]
 • HORVAT, Jana. The storehouses and river port of Nauportus. − Römisches Österreich : Jahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie, ISSN 1012-5833, Akten des Symposiums "Horrea" am Institut für Archaölogie des Universität Graz, 1.-2. oktober 2015, 2017, [Jg.] 40, 1−11.
 • HORVAT, Jana, SAGADIN, Milan. Emonsko podeželje = Emona´s countryside. V / In: Vičič, Boris, Županek, Bernarda (ur. / eds.), Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana 2017, 201−223.
 • JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, GLAŽAR, Stanislav, BLAŽINA, Bruno, BIZJAK, Janez, Grobišče v Imenskem rovu / rovu starih podpisov v Postojnski jami. So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja "turistični" ogledi grobišča? − Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 27], 2017, 11−30.
 • KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). − Arheološki vestnik 68, 2017, 105-116.
 • LEGHISSA, Elena, TURK, Matija. Naselje Gradišče pri Vipavi, Občina Vipava, ime pot Gradišče pri Vipavi - sv. Nikolaj, obdobje srednja bronasta doba. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2017, št. 41, str. 315-318, risba. [COBISS.SI-ID 43238957]
 • MODRIJAN, Zvezdana. New military finds from Ančnikovo gradišče. V / In: DÖRFLER, Ines (ur. / ed.), et al. Ad amussim : Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser, (Kärntner Museumsschriften, Bd. 85). Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Landesmuseums für Kärnten. 2017, str. 159-174, zvd., risbi. [COBISS.SI-ID 42429229]
 • PAVLIN Primož, BAVEC Uroš, Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem / The Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia. − Arheološki vestnik 68, 2017, 85-104.
 • PLETERSKI Andrej, Triglaw-Steinfiguren aus Bamberg. − Fränkische Forschungen, Folila Mediaevalia 1, Bamberg, 2017, 21−27.
 • PLETERSKI Andrej, Die strukturelle Verwirklichung des slawischen Altglaubens. − Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.–31. März 2016, 2017, 31−47,
 • PLETERSKI Andrej, Materiale Reste der Altslawischen Župa. V / In: Fusek G. (ur.). Archäologische Studien zum frühen Mittelalter, Nitra, 2017, 91−98.
 • PLETERSKI Andrej, Triglaw-Steinfiguren aus Bamberg. V / In: SCHIMPFF, Volker, STARK, Harald (ur. / eds.). Fränkische Forschungen : historische und archäologische Beiträge für Ruprecht Konrad zum siebzigsten Geburtstag, (Folia mediaevalia, 1). Langenweißbach: Beier & Beran, Archäologische Fachliteratur. 2017, 21−27.
 • ŠAŠEL KOS Marjeta, The Sisciani in the Roman Empire. − Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, 173−204.
 • ŠAŠEL KOS Marjeta, The Statii of Risinium. − V / In: Demicheli, Dino (ur. / ed.). Illyrica antiqua : in honorem Duje Rendić-Miočević : proceedings of the international conference, Šibenik, 12th-15th September 2013. Zagreb 2017, 171−185.
 • ŠAŠEL KOS Marjeta, Emona and its pre-Roman population: epigraphic evidence / Predrimsko prebivalstvo Emone v luči rimskih napisov. − Arheološki vestnik 68, 2017, 439-451.
 • TOŠKAN, Borut, Živalski ostanki iz poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega Slovenj Gradca. − V / In: Ravnikar, Tone, Djura Jelenko, Saša, Točka v času : arheološko najdišče Slovenj Gradec - glasbena šola 2009/2010. Slovenj Gradec, 2017, 83−91.
 • TOŠKAN, Borut, Rimskodobni živalski ostanki. − V / In: Fabec, Tomaž. Ajdovščina : mestno jedro in arheološko najdišče Castra, (Monografije CPA, 4), 2017, 20−31.
 • TOŠKAN, Borut, Pometeno pod preprogo: zbir živalskih ostankov na pragu rimske kolonije Emone / Swept under the carpet: animal remains on the doorstep of the Roman town of Emona (Slovenia). − V / In: Vičič, Boris, Županek, Bernarda (ur. / eds.), Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta / urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana, 2017, 145−158.
 • TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − V / In: Tratnik, Vesna, Šlela Karo, Miren: grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev, (Monografije CPA, 3). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 2017, 71−74.
 • TURK, Matija. Začetki glasbe: neandertalska piščal iz Divjih bab I. V / In: MIŠKEC, Alenka (ur. / ed.), et al. Preteklost pod mikroskopom: naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 64-70. [COBISS.SI-ID 42122797]
 • TURK Matija, KOŠIR Adrijan, 2017. Mousterian osseuos artefacts?: the case of Divje babe I, Slovenia. − Quaternary international 450, 103-115. [COBISS.SI-ID 41298989]
 • VELUŠČEK, Anton, Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji / The chronological relationship between the Lasinja culture and the Furchenstich pottery culture in north-eastern Slovenia. − Arheološki vestnik 68, 2017, 9-84.
 • VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša. Vrhunski izdelek s predilnega vretena. V / In: MIŠKEC, Alenka (ur. / ed.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 2017, str. 77-81, fotogr. [COBISS.SI-ID 42122541]

 

***

Nazaj: Program: Arheološke raziskave (2015−2020) /

Back: Programme: Archaeological research (2015−2020)