Upravni odbor ZRC SAZU

UPRAVNI ODBOR ZRC SAZU

Upravni odbor ZRC SAZU šteje devet članov, in sicer štiri člane imenuje ustanoviteljica SAZU; enega člana imenuje Znanstveni svet ZRC SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti ZRC SAZU; štiri člane pa na tajnih volitvah izvolijo zaposleni delavci ZRC SAZU izmed sebe. Mandat članov in članic traja 4 leta.
Konstitutivna seja Upravnega odbora ZRC SAZU je bila dne 19. 11. 2019.

Predstavniki ZRC SAZU:

dr. Drago Perko, predsednik,
dr. Petra Svoljšak, namestnica predsednika,
dr. Jožica Škofic,
dr. Peter Klepec.

Predstavniki SAZU:

akademik Andrej Kranjc,
akademik Jože Krašovec,
akademik Milček Komelj,
Zoran Mezeg, upravni direktor SAZU.

Predstavnik iz vrst uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti:

Viljem Leban, rektor Narodne univerzitetne knjižnice.

Sekretarka Upravnega odbora ZRC SAZU:

Jana Mancevič.