Osnovni podatki
Datum objave:
3. marec 2017
Avtor:
Opis

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU) na podlagi 38. člena Statuta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti z dne 4. 2. 2015 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA / DIREKTORICO ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU,
 • ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
 • ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
 • izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku 29. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti,
 • znanje dveh tujih jezikov (od tega enega svetovnega jezika).

Direktorja ZRC SAZU s soglasjem ustanoviteljice, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in po predhodnem mnenju Znanstvenega sveta ZRC SAZU imenuje Upravni odbor ZRC SAZU. Njegov mandat traja pet let, s predvidenim začetkom 1. 10. 2017.

Kandidat mora vlogi priložiti:

 • dokazilo o vrsti in stopnji dosežene izobrazbe,
 • življenjepis z navedbo izkušenj,
 • bibliografijo,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (izpis iz baze SICRIS, drugo),
 • vizijo razvoja in program dela ZRC SAZU za mandatno obdobje (največ deset tipkanih strani).

Prijave na javni razpis morajo prispeti na ZRC SAZU v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja ZRC SAZU« najkasneje do petka, 17. 3. 2017, do 14. ure.

Kandidati lahko prijave pošljejo po pošti na naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, ali jih predložijo osebno, v vložišču ZRC SAZU (Novi trg 2, 1000 Ljubljana), v času od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure. V primeru osebne dostave vam bo izdano potrdilo o prejemu pošiljke.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo vabljeni, da svojo kandidaturo predstavijo na seji Znanstvenega sveta ZRC SAZU in Upravnega odbora ZRC SAZU. O datumih sej bodo kandidati obveščeni naknadno.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave javnega razpisa.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01 470 64 59.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

Tematska konferenca Mednarodne geografske zveze (IGU)

Preobrazba tradicionalnih kulturnih pokrajin

24. 9. 2019 ob 8:00 • Titov trg 5, SI - 6000 Koper

Več >>

Novinarska konferenca Založbe ZRC

24. 9. 2019 ob 11:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

1918-1919 in stoletje potem

Razpad Avstro-Ogrske in začetki današnje Srednje Evrope

25. 9. 2019 ob 13:45 • Poljska akademija znanosti - Zanstveno središče na Dunaju, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien

Več >>

Peš po mestu

Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice

19. 10. 2019 ob 10:00 • Slovenska Bistrica

Več >>