Arheološke in dendrokronološke raziskave na Ljubljanskem barju

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt bo zajel arheološke in dendrokronološke raziskave bakrenodobnih koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju.

V okviru arheoloških raziskav bo opravljena revizija keramike iz koliščarske naselbine Resnikov prekop. Izdelan bo katalog in nova tipologija ter predstavljena nova kulturno historična interpretacija. Na omenjeni naselbini bomo izvedli tudi manjše sondiranje, da pridobimo nove podatke o stratigrafiji najdišča, paleookolju in ekonomiji koliščarjev.


Čoln v sondi. Foto: Katarina Čufar.

V okviru dendrokronoloških raziskav bomo nadaljevali z vzorčenjem subfosilnega arheološkega lesa s pomočjo manjših arheoloških sond na arheološko že raziskanih in ogroženih območjih.

Končna interpretacija bo izsledke vpela v kontekst širšega prostora in postavila kulturno historične okvire. Interpretacijo bomo naslonili na rezultate dendrokronoloških raziskav, s katerimi bomo dobili tudi dejanski kronološki odnos med naselbinami.

Dolgoročni cilj projekta je tudi izdelava domače standardne dendrokronološke krivulje in absolutno datiranje koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju