Skip to main content

Umetnost na Slovenskem v stičišču kultur

Opis

Raziskave, ki potekajo v okviru programske skupine, temeljijo na vsebinah, ki so jih raziskovalci  Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, ki sestavljajo programsko skupino,  raziskovali že v predhodnih programskih obdobjih in se sistematično razvijajo že vse od leta 1999. V novem programskem obdobju jih pomembno nadgrajujejo in razširjajo. Raziskave umetnosti pokrivajo čas od srednjega veka do vključno 21. stoletja in vključujejo vse umetnostne zvrsti. Geografsko pokrivajo celotno slovensko ozemlje, umetnostne spomenike pa obravnavajo v širokem evropskem in mednarodnem kontekstu in vključujejo analizo družbeno-političnih okoliščin in njihovega vpliva na likovno umetnost, spregledane umetnostne pojave, slabo ali sploh neraziskane tematike. Cilji raziskav so vpeljava novih, zlasti interdisciplinarnih in zapostavljenih umetnostnozgodovinskih metodoloških pristopov, poglobitev poznavanja in razumevanja umetnostnih del, ustreznejša umestitev obravnavanih spomenikov v evropski in širši mednarodni prostor, nadgradnja parcialnih raziskav in analiza umetnin z vidika njihove funkcije. V novem programskem obdobju se vsebine tematsko pomembno razširjajo, primerjalno vključujejo bistveno širši mednarodni prostor, predvsem pa so izrazito bolj sistematične in med seboj tematsko povezane. Kot take omogočajo pregled nad razvojem različnih umetnostnih pojavov tekom stoletij in raznovrstne analize prehajanja umetnostnih vplivov. Segajo na najrazličnejša vsebinska področja, ki so oblikovana v pet med seboj tesno prepletenih in mednarodno najaktualnejših tematik (ikonografija, umetnostno naročništvo, provenienca umetnin, umetnostne migracije, (digitalni) korpusi in zbirke umetnostne dediščine). Programsko skupino sestavljajo tako mladi raziskovalci na začetku kariere kakor tudi raziskovalci, ki se korak za korakom uveljavljajo v umetnostnozgodovinski stroki, prav tako pa tudi starejši mednarodno uveljavljeni raziskovalci.


Rezultati

Znanstveni dosežki (izbor)

(Vsi znanstveni dosežki članov programske skupine: Sicris)

Znanstvene monografije

 • BREČKO, Franc, KOLAR, Bogdan, KOS, Marija, RAKOVEC, Andreja (avtor, urednik, fotograf), RAKOVEC, Janez, ŠIMAC, Miha, ŽERDIN, Emanuela. Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja : župniji in župljanom ob 170. obletnici posvetitve župnijske cerkve sv. Andreja v Goričah (1852). Goriče: Župnija, 2022. 258 str., [14] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-07-1248-0. [COBISS.SI-ID 118714883]
 • BALAŽIC, Janez, CERKOVNIK, Gašper, ŠTEFANAC, Samo, VIDMAR, Polona, VNUK, Branko (avtor, urednik). Medieval and early 16th century art : 1200-1550 : Ptuj - Castle Gallery, Ormož - Castle Grange. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2022. 136 str., ilustr. Gallery collections of the Ptuj Ormož Regional Museum, 1. ISBN 978-961-6438-92-6. [COBISS.SI-ID 111252483]
 • Grad Turjak. Uredili Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 (Castellologica Slovenica, 2).
 • Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem. Uredila Polona Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 (Opera Instituti Artis Historiae)
 • Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti. Uredila Mija Oter Gorenčič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 (Opera Instituti Artis Historiae).
 • Ana Lavrič, Blaž Resman, Cerkvi na Homcu in v Šmarci. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 (Opera Instituti Artis Historiae).
 • Dvorec Betnava. Uredila: Miha Preinfalk, Franci Lazarini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Castellologica Slovenica, 1). 
 • Women’s Creativity since the Modern Movement (1918–2018). Toward a New Perception and Reception. Uredile: Helena Seražin, Emilia Maria Garda, Caterina Franchini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Simona Kermavnar, Franci Lazarini, Katarina Mohar, Blaž Resman, Andreja Rakovec, Upravna enota Trbovlje. Uredil Franci Lazarini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Umetnostna topografija Slovenije). 
 • MoMoWo. Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945. Uredile: Caterina Franchini, Emilia Maria Garda, Marjan Groot, Helena Seražin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.
 • Damjan Prelovšek, Jože Plečnik. Arhitektura večnosti. Teme, metamorfoze, ideje. Uredil Franci Lazarini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.
 • Patriae et Orbi. Essays On Central European Art and Architecture / Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek / Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška. Uredili: Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • SAPAČ, Igor, LAZARINI, Franci. Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): Fakulteta za arhitekturo (FA), 2015. 736 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-29-0. [COBISS.SI-ID 276146688]

Znanstvenokritična izdaja vira

 • GRAHORNIK, Matjaž (urednik, avtor), KOŠAK, Tina (urednik, avtor). Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu : (1715–1790). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2022. 152 str., ilustr. Gradivo za zgodovino Maribora, zv. 49. ISBN 978-961-6507-98-1. [COBISS.SI-ID 121883139]

Znanstveni članki

 • OTER GORENČIČ, Mija. Grofje Celjski in Velika Marijina bratovščina na Dravskem polju. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2022, 27, [št.] 1, str. 11-75, ilustr. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11047/10222, doi: 10.3986/ahas.27.1.01. [COBISS.SI-ID 118187267]
 • BRATUŠA, Tina. Nova odkritja o Marijini romarski cerkvi na Sladki Gori = New findings on the Pilgrimage Church of the Virgin Mary on Sladka Gora. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 117-136, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Bratusa.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/01/Bratusa. [COBISS.SI-ID 114267139], [SNIP]
 • BRATUŠA, Tina. Between devotional practice and propaganda : miraculous images of the Virgin Mary in Marian pilgrimage churches in Slovenian Styria. CEM. 2022, n°. 14, str. 53-73, ilustr. ISSN 2182-1097. [COBISS.SI-ID 121047811]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Umetnine iz beneške palače v murskosoboškem gradu : pomen novoodkritih arhivskih virov za raziskovanje umetnostnih zbirk rodbin Szapáry in Morosini-Grimani-Gatterburg. Umetnostna kronika. 2022, [št.] 75, str. 13-23, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 117447683]
 • KOŠAK, Tina. Goli bojevnik iz zbirke grofov Herberstein v gradu Hrastovec v luči transferjev in usode habsburških dvornih zbirk. Umetnostna kronika. 2022, [št.] 75, str. 4-12, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 117447427]
 • LAVRIČ, Ana. "Respice finem!" : eshatološka motivika v umetnosti potridentinskih bratovščin na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2022, 27, [št.] 1, str. 105-163, ilustr. ISSN 1408-0419. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11049/10224, DOI: 10.3986/ahas.27.1.03. [COBISS.SI-ID 118191363]
 • SERAŽIN, Helena. Plemiško javno umetnostno naročništvo v Kopru : vloga mestnega urada prokuratorjev in nekdanjih študentov univerze v Padovi pri gradnji koprske stolnice. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2022, 27, [št.] 2, str. 45-79, ilustr. ISSN 1408-0419. https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/issue/view/880/391, DOI: 10.3986/ahas.27.2.03. [COBISS.SI-ID 124595203]
 • VODOPIVEC, Barbara. Od podjetnikov do pisateljev : zgodba meščanske vile v središču Ljubljane. Umetnostna kronika. 2022, [št.] 74, str. 14-27, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 102649091]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Die monastischen und kunsthistorischen Beziehungen zwischen Gaming und den Kartausen im heutigen Slowenien unter besonderer Berücksichtigung der Memoria und der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger und der Grafen von Cilli. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2021, 26, [št.] 1, str. 31-50, 189, ilustr., doi: 10.3986/ahas.26.1.02. [COBISS.SI-ID 50253571]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Zaplemba - prenos - distribucija : slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah. V: LEIN, Edgar (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Frančišek Karel Remb in slikarstvo v habsburških dednih deželah okrog leta 1700 = Franz Carl Remp and painting in the Habsburg hereditary lands around 1700 = Franz Carl Remp und die Malerei in den habsburgischen Erblanden um 1700. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 26, [št.] 2, str. 81-125, ilustr. Acta historiae artis Slovenica, 26/2, 2021. ISBN 978-961-05-0568-6. ISSN 1408-0419. DOI: 10.3986/ahas.26.2.04. [COBISS.SI-ID 81293315]
 • VIDMAR, Polona. Vorfahr oder König? : zur Rezeption der Porträts des 17. Jahrhunderts unter Franz Josef Fürst Dietrichstein (1767-1854). V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 26, [št.] 1, str. 81-111, 192, ilustr., doi: 10.3986/ahas.26.1.05. [COBISS.SI-ID 49174787]
 • LAVRIČ, Ana. Bratovščine v klariških samostanih na Kranjskem : njihova umetnostna in duhovna dediščina. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2020, 25, [št.] 1, str. 27-62, 277, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.1.02. [COBISS.SI-ID 23207427]
 • KOŠAK, Tina. Janez Ernest II. grof Herberstein in naročila opreme za župnijsko cerkev sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2020, 25, [št.] 1, str. 103-124, 276-277, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.1.05. [COBISS.SI-ID 23318275]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč - življenje in delo od začetka samostojnega delovanja. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2020, 25, [št.] 1, str. 149-180, 276, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.1.07. [COBISS.SI-ID 23320835]
 • MOHAR, Katarina. Nacistično plenjenje umetnostne dediščine na Gorenjskem med drugo svetovno vojno in primer oltarjev iz cerkve sv. Lucije v Dražgošah. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2020, 25, [št.] 1, str. 213-231, 277-278, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.1.09. [COBISS.SI-ID 23322627]
 • VIDMAR, Polona. Sestop Habsburžanov in avstro-ogrskih junakov s piedestala : prispevek k slovenizaciji javnega prostora Maribora in sosednjih mest leta 1919. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2020, letn. 30, št. 4, str. 679-700, ilustr. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/12/ASHS_30-2020-4_VIDMAR.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2020.45. [COBISS.SI-ID 46617859]
 • VODOPIVEC, Barbara. Pionirke gradbeništva in geodezije na Slovenskem = Pioneer women in civil engineering and geodesy in the Slovenian territory. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ISSN 0017-2774. [Tiskana izd.], dec. 2020, letn. 69, str. 314-328, ilustr. [COBISS.SI-ID 46825475]
 • KERMAVNAR, Simona. Vodnjak v parku Term Šmarješke Toplice. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 1, str. 55-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 516433791]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 1, str. 69-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 46041133]
 • VODOPIVEC, Barbara. Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 2, str. 273-292, ilustr. [COBISS.SI-ID 23098883]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Prispevek k rekonstrukciji nekdanje podobe Bornovega gradu v Puterhofu (Jelendolu). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 3, str. 681-706, ilustr. [COBISS.SI-ID 40797955]
 • LAVRIČ, Ana. Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 3, str. 707-740, ilustr. [COBISS.SI-ID 40798723]
 • RAKOVEC, Andreja. Likovna umetnost 20. in začetka 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 3, str. 741-806, ilustr. [COBISS.SI-ID 40799235]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Die Kartäuserpolitik der Grafen von Cilli - ein Vorbild für die Habsburger?. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 49-65, 357-358, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.03. [COBISS.SI-ID 44582915]
 • KOŠAK, Tina. Between uniformity and uniqueness : depictions of benefactors of Stična cistercian abbey. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 173-202, 355, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.07. [COBISS.SI-ID 44526339]
 • VIDMAR, Polona. Porträts als visualisierte Erinnerung an verdienstvolle Leistungen der Bürger von Maribor (Marburg). V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 203-230, 359-360, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.08. [COBISS.SI-ID 44587267]
 • LAZARINI, Franci. Nationalstile als Propagandamittel in der Zeit der Nationalbewegungen : slowenische und andere Nationalstile in der Architektur um 1900. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 249-267, 356-357, iustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.10. [COBISS.SI-ID 44812035]
 • VODOPIVEC, Barbara. Visual propaganda in the Slovenian territory during the First World War : influences and specifics. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 25/2, 2020). Ljubljana: Založba ZRC. 2020, 25, [št.] 2, str. 295-318, 360, ilustr., doi: 10.3986/ahas.25.2.12. [COBISS.SI-ID 44592387]
 • OTER GORENČIČ, Mija (avtor, fotograf). The role of the Counts of Cilli in the architectural development of the Jurklošter Carthusian monastery's great cloister and the question of the location of Veronika of Desnice's grave : the archaeological method as an aid to art-historical interpretation. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2020, letn. 20, št. 1, str. 67-118, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-1-3-Oter%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2020-03. [COBISS.SI-ID 45005571]
 • LAZARINI, Franci. Arhitektura v službi propagande - primer Nemške hiše v Celju. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2020, [Št.] 66, str. 2-10, fotogr. [COBISS.SI-ID 16045059]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Obraz na porcelanu : Karl Strahl in starološka zbirka med letoma 1870 in 1918. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2020, [Št.] 69, str. 6-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 50049795]
 • KOMIĆ MARN, Renata. "Če bo hotel muzej pridobiti kaj boljših stvari, bo moral za nakup tvegati večje vsote" : nakupi za Narodni muzej na dražbi Szapáryjeve zbirke v Murski Soboti. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2019, 24, [št.] 1, str. 83-110, 190, ilustr. [COBISS.SI-ID 44965677]
 • VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine iz Avstrije v Jugoslavijo po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2019, 24, [št.] 1, str. 111-130, 191, faks., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 44965933]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. "Delo hvali kiparskega mojstra, g. Ivana Sojč" : arhivski viri, časopisna poročila in umetnostnozgodovinska besedila o kiparju Ivanu Sojču (1879-1951). Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966. [Tiskana izd.], 2019, letn. 90 = n. v. 55, zv. 3/4, str. 101-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 98037761]
 • KERMAVNAR, Simona (avtor, fotograf). Litoželezni molosi pred Tivolskim dvorcem v Ljubljani v evropskem kontekstu. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 1, str. 105-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 2405504]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan. Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2019, letn. 67, št. 2, str. 247-258, ilustr. [COBISS.SI-ID 14348574]
 • VIDMAR, Polona. Cæsari in mis omni hora fidelis servivi : the Portraits of Sigismund Herberstein and Walter Leslie in Diplomatic Robes. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, ISSN 0350-3437, 2019, br. 43, str. 75-90, ilustr., doi: 10.31664/ripu.2019.43.06. [COBISS.SI-ID 25125896]
 • VIDMAR, Polona. Theatrum genealogicum : die Stammbäume der Grafen Herberstein und Dietrichstein als Mittel adeliger Repräsentation. V: VIDMAR, Polona (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku = Visual representation strategies of the Styrian nobility in early modern times, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 24/2, 2019). Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta: = ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History. 2019, 24, [št.] 2, str. 31-64, 198, ilustr., doi: 10.3986/ahas.24.2.02. [COBISS.SI-ID 45777965]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein. V: VIDMAR, Polona (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku = Visual representation strategies of the Styrian nobility in early modern times, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 24/2, 2019). Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta: = ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History. 2019, 24, [št.] 2, str. 65-89, 196, ilustr., doi: 10.3986/ahas.24.2.03. [COBISS.SI-ID 45713965]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Franz Ignaz Count of Inzaghi, Ptuj parish archpriest and dean, and the veneration of St Victorinus, first bishop of Poetovio known by name. V: VIDMAR, Polona (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku = Visual representation strategies of the Styrian nobility in early modern times, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 24/2, 2019). Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta: = ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History. 2019, 24, [št.] 2, str. 113-166, ilustr., doi: 10.3986/ahas.24.2.05. [COBISS.SI-ID 45735213]
 • LAZARINI, Franci. France Stele in raziskovanje slovenske arhitekture. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2019, letn. 19, št. 1, str. 153-180, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-1-05-Lazarini%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2019-05. [COBISS.SI-ID 1600133]
 • LAZARINI, Franci. "Prekrasni arhitektov sen o našem Pantheonu" : Plečnikovi neuresničeni načrt za slavnostno pokopališče zaslužnih Slovencev. Studia universitatis hereditati, ISSN 2350-5443, 2019, letn. 7, št. 1, str. 63-77, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/1-2019/2350-5443.7(1), doi: 10.26493/2350-5443.7(1)63-77. [COBISS.SI-ID 4002158]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan. Jožef Hoffer ter Filip Jakob in Jožef Straub : izhodiščne raziskave o sodelovanju med arhitektom in kiparjema. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2019, [Št.] 62, str. 3-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 44480813]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Pro remedio et pro salute animae nostrae : memoria v srednjeveškem umetnostnem okrasju cisterce v Stični kot odsev tesne povezanosti s plemstvom. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 1, str. 25-67, 239, ilustr. [COBISS.SI-ID 44241709]
 • MUROVEC, Barbara. Historizirana podoba naročnika : Attemsova družinska portreta in Rembov avtoportret iz brežiškega gradu. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 1, str. 113-131, 238, ilustr. [COBISS.SI-ID 44247597]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Auf den Spuren der Rosenkranzbruderschaft, Albrecht Dürers und zweier Kaiser in den Fresken von St. Primus oberhalb Kamnik. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2018, 23, [št.] 2, str. 51-73, 288, ilustr. [COBISS.SI-ID 44254253]
 • LAVRIČ, Ana. Umetnostna dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem de Glamoč. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2018, letn. 66, št. 1, str. 43-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 516309631]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and other paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, ISSN 0350-3437, 2018, br. 42, str. 141-152, 180, ilustr. https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-42-2018_141-152_Komic-Marn.pdf. [COBISS.SI-ID 44241453]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Nekaj doslej spregledanih srednjeveških kodeksov iz slovenskih kartuzij. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2018, [Št.] 59, str. 5-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 43502893]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan (avtor, fotograf). Vprašanje kontinuitete delavnice kiparja Jožefa Strauba in veliki oltar v podružnični cerkvi sv. Jožefa v Slovenski Bistrici. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2018, [Št.] 60, str. 3-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 44025389]
 • MOHAR, Katarina. Architectural history of the Suvobor Manor in Bled. Zbornik Narodnog muzeja. 2. 2, Istorija umetnosti, Histoire de l'art, ISSN 0352-2466, 2018, knj. 23, sv. 2, str. 199-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 269568268]
 • LAVRIČ, Ana. Bratovščine sv. Rešnjega telesa na Slovenskem : predstavitev ikonografije z izbranimi primeri. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 1, str. 7-43, 168, ilustr. [COBISS.SI-ID 42009133]
 • RESMAN, Blaž. Accipe consilium a me : Mati božja dobrega sveta ter njene bratovščine in upodobitve na Slovenskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 1, str. 45-110, 169, ilustr. [COBISS.SI-ID 42009389]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Forma viva Maribor 1967-1986 : o kiparskih simpozijih po Evropi in v Sloveniji. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 1, str. 137-164, 167-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 42009901]
 • VIDMAR, Polona. Tapiserije v dvorcu Premstätten in njihovi naročniki. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 2, str. 21-59, 167-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 42498349]
 • LAVRIČ, Ana. Slovansko-slovenska panteona Slavka Pengova in Toneta Kralja v Ljubljani. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 2, str. 61-99, 166, ilustr. [COBISS.SI-ID 42498605]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Forma viva Maribor 1967-1986 : delovišče Maribor. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2017, 22, [št.] 2, str. 113-161, 165-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 42499117]
 • KOŠAK, Tina (avtor, fotograf). Mrtvi Kristus z angeli, Sv. Janezom Krstnikom in Sv. Janezom Evangelistom v Izoli - delo mojstra oltarne slike v Funtani. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 3, str. 487-504, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2017.34. [COBISS.SI-ID 42493741]
 • MARTELANC, Tanja. Arhitektura kapucinskega reda znotraj meja redovnih provinc : primer nekdanje Štajerske kapucinske province. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 2, str. 307-324, ilustr. [COBISS.SI-ID 1985141]
 • DI BATTISTA, Alenka. Urbanizem in arhitektura Nove Gorice skozi oči slovenske strokovne publicistike. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929, 2017, št. 41, str. 43-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 42490669]
 • DI BATTISTA, Alenka. Zanimanje Štefana Kociančiča za goriško umetnost in umetnostne spomenike. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 14, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 42490925]
 • KOMIĆ MARN, Renata (avtor, fotograf). Od zbiralca do poznavalca : ob 200-letnici rojstva Edvarda viteza pl. Strahla (1817-1884). Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2017, 64, str. 103-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 43398701]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. "--- new content will require an appropriate form ---" : the Slovene painter and graphic artist France Mihelič (1907-1998) = "--- um novo conteúdo requer uma forma apropriada ---" : o pintor e o artista gráfico esloveno France Mihelič (1907-1998). Modos, ISSN 2526-2963, 2017, v. 1, n. 3, str. 26-46, ilustr. http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/864, doi: 10.24978/mod.v1i3.864. [COBISS.SI-ID 23563784]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Slike Leopolda Kupelwieserja v Slivnici pri Mariboru. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2017, [Št.] 55, str. 3-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 41877293]
 • KOŠAK, Tina. Slikarska oprema kartuzije Bistra v 18. stoletju po samostanskih inventarjih. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 7-37, 191-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 40792621]
 • VIDMAR, Polona. Slike in slikane tapete naročnika Janeza Karla grofa Gaisrucka za dvorec Novo Celje. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 39-73, 194, ilustr. [COBISS.SI-ID 40792877]
 • LAZARINI, Franci. Klemen grof Brandis - politik in umetnostni naročnik. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 75-91, 193, ilustr. [COBISS.SI-ID 40793133]
 • LAVRIČ, Ana. Sv. Ciril in Metod v slovenski umetnosti : ikonografski, verski in narodni vidik. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 93-120, 193, ilustr. [COBISS.SI-ID 40793389]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Umetnostna zapuščina srednjeveških marijanskih bratovščin na Kranjskem in Štajerskem. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 89-110, 205, ilustr. [COBISS.SI-ID 40980525]
 • LAVRIČ, Ana. Velike Marijine bratovščine na Slovenskem : ikonografija bratovščin pod okriljem mendikantskih redov. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 119-167, 204, ilustr. [COBISS.SI-ID 40980781]
 • SERAŽIN, Helena. Štukater Giuseppe Monteventi in oltar škapulirske bratovščine v Piranu. Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 2, str. 169-184, 205-206, ilustr. [COBISS.SI-ID 40981037]
 • KOŠAK, Tina (avtor, fotograf). Sv. Didak iz Alkale ozdravlja bolne : oltarna slika Pietra Mere v cerkvi sv. Ane v Kopru in njen slogovni ter ikonografski kontekst. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2016, letn. 26, št. 1, str. 25-42, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2016.3. [COBISS.SI-ID 40113965]
 • LAVRIČ, Ana. Kamniške bratovščine in njihova povezava s freskami pri Sv. Primožu in v župnijski cerkvi na Šutni. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2016, letn. 39, št. 1, str. 9-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 1878901]
 • MARTELANC, Tanja. Antonio da Pordenone's manuscript and its impact on the Capuchin architecture of the Central European area. Collectanea Franciscana, ISSN 0010-0749, 2016, 86, 1/2, str. 117-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 21787186]
 • LAVRIČ, Ana. Slomškov osnutek predavanj o cerkveni umetnosti za mariborsko bogoslovje. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Miscellanea, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 38). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, [Št.] 38, str. 111-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 7452506]
 • LAZARINI, Franci. Slovenske grajske stavbe in leto 1945. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2016, letn. 16, št. 3, str. 731-748, 806. [COBISS.SI-ID 1477765]
 • MOHAR, Katarina. Stensko slikarstvo Slavka Pengova pred in po letu 1945. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2016, letn. 16, št. 3, str. 749-767, 807, ilustr. [COBISS.SI-ID 1477253]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Barvna obravnava del z mitološko vsebino slikarja Ludvika Pandurja. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2016, [Št.] 51, str. 13-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 40069933]
 • VIDMAR, Polona. Cerkev Svete trojice v Slovenskih goricah in njeni donatorji : Stubenbergi, Trauttmansdorffi, Khisli, čudodelna podoba in motiv calcatio. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, ISSN 0351-224X. [Tiskana izd.], 2016, 52, str. 85-117, 320, ilustr. http://www.suzd.si/images/stories/pdf/zuz_52_2016/vidmar_ZUZ_2016_s.pdf. [COBISS.SI-ID 516211071]
 • VODOPIVEC, Barbara, ŠELIH, Jana, ŽARNIĆ, Roko. Interdisciplinarna opredelitev prioritet obnove stavbne dediščine na primeru gradov. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 1, str. 1-18, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Pages-from-Annales-SHS-25-2015-1_VODOPIVEC_LOWRES1.pdf. [COBISS.SI-ID 7125345]
 • VIDMAR, Polona. De virtute heroica : ceiling paintings with Ottoman struggles in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 4, str. 793-814, ilustr. [COBISS.SI-ID 21902344]
 • LAVRIČ, Ana. Portretna galerija lavantinskih škofov. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi konteksti = Works of art in the city of Maribor and their context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/1, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 1, str. 11-96, 239-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 39283245]
 • KOŠAK, Tina. Slikarske zbirke grofov Herberstein : zbirki Janeza Ernesta I. in Janeza Ernesta II. v Gradcu in gradu Hrastovec. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi konteksti = Works of art in the city of Maribor and their context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/1, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 1, str. 97-137, 239, ilustr. [COBISS.SI-ID 39283501]
 • VIDMAR, Polona. "Mož, ki je ustvaril toliko lepega." : huminska slikarja Francesco in Felice Barazzutti v Mariboru in na Štajerskem. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi konteksti = Works of art in the city of Maribor and their context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/1, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 1, str. 155-195, ilustr. [COBISS.SI-ID 21848328]
 • RAKOVEC, Andreja. Mariborski spomeniki znanim osebnostim : o vlogi naročnikov in umetnikov v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Mariborske umetnine in njihovi konteksti = Works of art in the city of Maribor and their context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/1, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 1, str. 197-235, 240, ilustr. [COBISS.SI-ID 39343405]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Južni portal spodnje cerkve nekdanje Žičke kartuzije in situ ali ne. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), LAVRIČ, Ana (ur.). Redovna umetnost in njen kontekst = Art of religious orders in context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/2, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 2, str. 11-29, 155, ilustr. [COBISS.SI-ID 39284781]
 • MARTELANC, Tanja. Arhitekturni traktat beneškega kapucina Antonia da Pordenone in njegov vpliv na kapucinsko arhitekturo srednje Evrope : primer nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), LAVRIČ, Ana (ur.). Redovna umetnost in njen kontekst = Art of religious orders in context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/2, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 2, str. 31-56, 154-155, ilustr. [COBISS.SI-ID 39285293]
 • VIDMAR, Polona. Kamnite skulpture Franca Krištofa Reissa za samostana Žiče in Marenberk. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), LAVRIČ, Ana (ur.). Redovna umetnost in njen kontekst = Art of religious orders in context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/2, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 2, str. 71-94, 156-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 21850632]
 • LAVRIČ, Ana. Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden in Reslfeldova slika sv. Ane pri loških kapucinih. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), LAVRIČ, Ana (ur.). Redovna umetnost in njen kontekst = Art of religious orders in context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/2, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 2, str. 95-109, 154, ilustr. [COBISS.SI-ID 39285549]
 • DI BATTISTA, Alenka. Dela arhitekta Hermana Husa za jugoslovansko salezijansko provinco v obdobju med obema vojnama. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), LAVRIČ, Ana (ur.). Redovna umetnost in njen kontekst = Art of religious orders in context, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 20/2, 2015). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: = France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2015, 20, [št.] 2, str. 111-136, 153, ilustr. [COBISS.SI-ID 39286061]
 • MUROVEC, Barbara. Zwischen Methodologie und Ideologie : Slowenische Kunsthistoriker der Wiener Schule nach 1945. RIHA journal, ISSN 2190-3328, Jan.-Mar. 2015. http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-jan-mar/murovec-zwischen-methodologie-und-ideologie. [COBISS.SI-ID 38174509]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. The Kurent : artistic interpretations. Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, ISSN 0049-5123, 2015, 63, [no.] 6, str. 465-480, 516, ilustr. [COBISS.SI-ID 22001672]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Brisanje likovne zapuščine Janeza Vidica v Mariboru. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2015, [Št.] 46, str. 30-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 38528045]

Pregledni znanstveni članek

 • KOMIĆ MARN, Renata. »Razodetje, na katero se je treba šele privaditi«: zgodovinska razstava slikarstva na Slovenskem (1922) : raziskave, 16. 12. 2022. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. 16. dec. 2022, 41, 2, ilustr. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten/prispevki/1615-bilten-suzd-41-2022-2. [COBISS.SI-ID 134395907]
 • LAZARINI, Franci. Grofje Brandis - umetnostni naročniki na Štajerskem. V: VIDMAR, Polona (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku = Visual representation strategies of the Styrian nobility in early modern times, (Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419, 24/2, 2019). Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta: = ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History. 2019, 24, [št.] 2, str. 167-192, 197, ilustr., doi: 10.3986/ahas.24.2.6. [COBISS.SI-ID 45778221]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Elza Oeltjen Kasimir v poznem ustvarjalnem obdobju. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2019, [Št.] 65, str. 2-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 45781293]
 • KERMAVNAR, Simona (avtor, fotograf). Litoželezna dediščina 2. polovice 19. in prvega desetletja 20. stoletja na Vrhniki in Stari Vrhniki. Vrhniški razgledi, ISSN 1408-0583, 2018, leto 19, str. 74-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 18123267]
 • KOMIĆ MARN, Renata (avtor, fotograf). Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2015, letn. 63, [št.] 1, str. 5-26, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/37223. [COBISS.SI-ID 38217261]


Kratki znanstveni prispevek

 • KERMAVNAR, Simona. Idrijski vodnjak z rudarjem. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, ISSN 0023-4923. [Tiskana izd.], 2018, letn. 66, št. 2, str. 245-252, ilustr. http://kronika.zzds.si/wp-content/uploads/2018/06/2018-2_Kermavnar_Simona-izvlecek.pdf. [COBISS.SI-ID 2369664]
 • KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. Zbirka Ladislava grofa Szapáryja v Gradu Murska Sobota : izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2018, [Št.] 58, str. 13-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 43061805]
 • MARTELANC, Tanja. V mestu brez zvonikov --- : nekaj paberkov o novogoriškem župnijskem središču. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, ISSN 2630-4287. [Tiskana izd.], 2016, [Št.] 13, str. 26--33, ilustr. http://rpng.zrc-sazu.si/sites/default/files/izvestje_13_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 40864301]

 

Objavljen prispevek na konferenci

 • OTER GORENČIČ, Mija. Zeitzeichen im Mikrokosmos des mittelalterlichen Kreuzgangs in der Zisterzienserabtei Stična/Sittich. V: Zeitkonzepte II : wie verändert sich Zeitbeobachtung unter besonderen Bedingungen und veränderten Voraussetzungen?, (Codices manuscripti & impressi, ISSN 0379-3621, Supplementum, 19). Purkersdorf: Brüder Hollinek. 2022, suppl. 19, str. 93-108, ilustr. [COBISS.SI-ID 111808515]
 • KOMIĆ MARN, Renata. From Venice to Prekmurje : the Morosini-Grimani-Gatterburg legacy in the Counts of Szapáry Collection in Murska Sobota. V: CASINI, Matteo (ur.), GUERRIERO, Simone (ur.), MANCINI, Vincenzo (ur.). La "splendida" Venezia di Francesco Morosini (1619-1694) : cerimoniali, arti, cultura : [atti del convegno internazionale di studi : Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 19-20 novembre 2019]. 1a ed. Venezia: Marsilio, cop. 2022. Str. 278-289, ilustr. ISBN 978-88-317-4479-9, ISBN 88-317-4479-8. [COBISS.SI-ID 127796995]
 • VODOPIVEC, Barbara. Grida silenziose catturate per sempre : le raffugirazioni artistische dei profughi durante il primo conflitto mondiale in territorio sloveno = Nemi kriki, ujeti v večnost : likovne upodobitve beguncev v času prve svetovne vojne na Slovenskem = Silent cries captured forever : artistic representations of refugees during World War I in Slovenia. V: Artisti e grande guerra : [atti del convegno tenuto online il 30 giugno 2021] = Umetniki in velika vojna : [zbornik prispevkov na spletni konferenci 30. junija 2021 = Artists and the Great War : [online conference proceedings 30 june 2021. [S. l.]: European Union, Interreg Italia-Slovenia, [2022]. Str. 71-80, 81-90, 91-100. [COBISS.SI-ID 125573379]
 • VODOPIVEC, Barbara. Zapuščina prve svetovne vojne in identiteta Nove Gorice. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 80-87. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27002627]
 • SERAŽIN, Helena (avtor, fotograf). Komisija za verska vprašanja in gradnja sakralnih stavb v slovenskih povojnih modernističnih naseljih : primer Nove Gorice. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 174-188, fotogr. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27642371]
 • MARTELANC, Tanja. Arhivski dokumenti prostorskega planiranja mesta Nove Gorice in goriške regije v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici : predstavitev nedavno prevzetega arhivskega gradiva bivše občine Nova Gorica. V: MOHAR, Katarina (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 264-276. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 32062467]
 • BRATUŠA, Tina. Marijina milostna podoba v romarski cerkvi Marijinega imena v Rušah. V: REZMAN, Vili (ur.), et al. Naši duhovniki in njihova dela : [(zbornik simpozija 21. marca 2019 v Rušah)], (Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost)). Ruše: Lira - Društvo za razvoj. 2020, str. 237-245, ilustr. [COBISS.SI-ID 24624899]
 • MOHAR, Katarina. Art representing the state : the Villa Bled official residence. V: DAMJANOVIĆ, Dragan (ur.). Art and politics in the modern period : [conference proceedings]. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: FF-press. 2019, str. 83-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 45612845]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. The diplomatic gift of a painting and its copy in the Ptuj Castle Gallery. V: DAMJANOVIĆ, Dragan (ur.). Art and politics in the modern period : [conference proceedings]. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: FF-press. 2019, str. 193-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 46017837]
 • HUBER, Jernej, GRADIŠNIK, Mitja, HERIČKO, Marjan, SERAŽIN, Helena. Rapid development of an art history web portal using the WordPress platform. V: STRAHONJA, Vjeran (ur.), HERTWECK, Dieter (ur.), KIRINIĆ, Valentina (ur.). CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : proceedings 30th international scientific conference, October 02nd-04th, 2019, Varaždin, Croatia, (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Print), ISSN 1847-2001), (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online), ISSN 1848-2295). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics. 2019, str. 289-296. [COBISS.SI-ID 22646038]
 • SERAŽIN, Helena. First generations of women in architecture and design at University of Ljubljana. V: SERAŽIN, Helena (ur.), FRANCHINI, Caterina (ur.), GARDA, Emilia (ur.). Proceedings of the 2nd MoMoWo International Conference-Workshop : Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History, 3-5 October 2016, Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 57-62. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_2_2.pdf. [COBISS.SI-ID 44326189]
 • VODOPIVEC, Barbara. Exploring female contribution to Slovenian conservation in the 1950s and 1960s : case study of Cistercian Abbey of Kostanjevica na Krki reconstruction. V: SERAŽIN, Helena (ur.), FRANCHINI, Caterina (ur.), GARDA, Emilia (ur.). Proceedings of the 2nd MoMoWo International Conference-Workshop : Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History, 3-5 October 2016, Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 115-126. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_2_2.pdf. [COBISS.SI-ID 44326445]
 • VODOPIVEC, Barbara. Women in Slovenian civil engineering from 1970 to 1990 : education and academia. V: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ur.), et al. Proceedings of the 3rd MoMoWo International Conference-Workshop : University of Oviedo, 2-4 October 2017, Oviedo. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 134-146. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_3_3.pdf. [COBISS.SI-ID 44326701]
 • OTER GORENČIČ, Mija (avtor, fotograf). Mittelalterliche Bibliotheksräume und Handschriften mit profanen Motiven in slowenischen Kartausen. V: ZERMATTEN, Coralie (ur.), EXCOFFON, Sylvain. Sammeln, Kopieren, Verbreiten : zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute, Internationaler Kongress fur Kartäuserforschung, 13.-16. Juli 2017, Kartause Ittingen, (Analecta Cartusiana, ISSN 0253-1593, 337). Saint-Étienne: CERCOR. 2018, str. 113-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 43914541]
 • VIDMAR, Polona. Laurel or cypresses. Ottoman battles on the ceiling of the Maribor castle hall. V: BEVC VARL, Valentina (ur.). Srečanja dveh svetov = The meeting of two worlds : the collected volume of the symposium 15. and 16. 10. 2015, (Zbirka Museoeurope, 2). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2016, str. 66-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 22879240]
 • LAZARINI, Franci. The architecture of cultural institutions in Slovenia in the period of historicism. V: GALETA, Jan (ur.), RAGULOVÁ, Zuzana (ur.). Admired as well as overlooked beauty : contributions to architecture and urbanism of historicism, art nouveau, early modernism and traditionalism, International PH.D. Student Conference Admired as well as Overlooked Beauty, 3rd and 4th of October, Brno, Museum of Applied Arts. 1st ed. Brno: Barrister & Principal: Masarykova univerzita. 2015, str. 73-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 40806701]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Forma viva Maribor : monuments to industrial development. V: JAGODZIŃSKA, Katarzyna (ur.), PURCHLA, Jacek (ur.). The limits of heritage, The 2nd Heritage Forum of Central Europe 11-14 June, 2013, Krakow (Poland), International Cultural Centre. Krakow: International Cultural Centre. cop. 2015, str. 275-292, ilustr. [COBISS.SI-ID 21693960]
   

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • OTER GORENČIČ, Mija. The Imperial Chivaric Order of Saint George and the Auerspergs : artwork interpretation by combining various methodological approaches. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads, (Opera Instituti Artis Historiae). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, str. 43-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 108156419]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Jews in fifteenth-century passion cycle. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands, (Jews and Slavs, ISSN 1580-1985, vol. 27). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, str. 133-155, 477-478, ilustr. [COBISS.SI-ID 102364163]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Seeing God in the image of Mary : cross readings of a Medieval Benedictine convent seal. V: ZNOROVSZKY, Andrea-Bianka (ur.), JARITZ, Gerhard (ur.). Marian devotion in the late Middle Ages : image and performance, (Studies in medieval history and culture). London; New York: Routledge. 2022, str. 31-51, ilustr., doi: 10.4324/9781003179054-3. [COBISS.SI-ID 104326659]
 • BENCE, Gorazd. --- die für uns bitten sollen heimlich und offentlich --- : the tympanum of the Counts of Celje and its memorial aspect. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 13-41, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108640003]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Forma Viva Maribor 1967-1986. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 519-585, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108648195]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Alois Kasimir. V: RATEJ, Mateja (ur.). Slovenski biografski almanah XIX. stoletja. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022. Str. 73-94, fotogr. Življenja in dela, 28, Biografske študije, 20. ISBN 978-961-05-0622-5. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 101601283]
 • ISKRA, Anja. Visual art in Maribor during the German occupation 1941-1945. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 387-413, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108646915]
 • ISKRA, Anja. The Jews of Maribor and the fate of their artworks during the German occupation of the city. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 69-91, 474-475, ilustr. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102363907]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Portrayal of the pilgrim fox in the church of St Ulrich in Maršiči in the European context : iconographic, visual, and historical sources. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 95-133, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108635907]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Between two lines of fire : confiscations of Baron Carl Born's property during and after the Second World War. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 93-108, 475, ilustr. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102371075]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Sculptor, gilder and restorer Ivan Sojč : his life and work since the start of his independent career. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 327-368, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108637699]
 • KOŠAK, Tina. The picture collection of the Counts of Brandis in Betnava Manor. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 259-301, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108637443]
 • KOŠAK, Tina. Picture collections and furnishings in the Cobenzl residences in Carniola. V: VIDIC, Federico, STASI, Alessio. I Cobenzl : una famiglia europea tra politica, arte e diplomazia (1508-1823). Roma: Lithos; Gorizia: Archivio di Stato, 2022. Zv. 2, str. 605-634, ilustr. ISBN 979-12-80197-52-8. [COBISS.SI-ID 129108483]
 • LAVRIČ, Ana. Major Marian confraternities in Slovenia : iconography of fraternities under the protection of mendicant orders. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 135-204, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108636163]
 • LAVRIČ, Ana. Upodobitve slovenskih svetnikov v kontekstu razvoja narodne zavesti. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), DEVETAK, Robert. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : slovenski pogledi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 377-401, iustr. ISBN 978-961-05-0647-8. [COBISS.SI-ID 110686467]
 • LAZARINI, Franci. --- The marvellous architect's dream of our Pantheon : Plečnik's unrealised plans for a solemn cemetery of distinguished Slovenians. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 369-386, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108637955]
 • MOHAR, Katarina. Nazi looting of the Upper Carniolan artistic heritage during World War II and the case of the altars from the Church of St Lucia in Dražgoše. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 415-440, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108647171]
 • RAKOVEC, Andreja. Monuments of notable persons in Maribor : the roles of commissioners and artists in the second half of the twentieth and the early twenty-first century. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 469-518, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108647683]
 • RAKOVEC, Andreja. Sakralna dediščina župnije Goriče. V: et al. Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja : župniji in župljanom ob 170. obletnici posvetitve župnijske cerkve sv. Andreja v Goričah (1852). Goriče: Župnija, 2022. Str. 113-233, ilustr. ISBN 978-961-07-1248-0. [COBISS.SI-ID 123584259]
 • RAKOVEC, Andreja. Matevž Langus : Langus, Matevž, slikar : (* Kamna Gorica, 9. septembra 1792 - + Ljubljana, 21. oktober 1855). V: RATEJ, Mateja (ur.). Slovenski biografski almanah XIX. stoletja. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022. Str. 175-201, portret. Življenja in dela, 28, Biografske študije, 20. ISBN 978-961-05-0622-5. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 101202947]
 • RESMAN, Blaž. The high altar in Dobrova. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 303-326, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108646659]
 • SERAŽIN, Helena. The forgotten altar of Baldassare Longhena in San Giovanni Crisostomo Church in Venice. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 245-258, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108637187]
 • SERAŽIN, Helena. Cobenzl and architecture : castles and manor houses in the county of Gorizia and in Carniola. V: VIDIC, Federico, STASI, Alessio. I Cobenzl : una famiglia europea tra politica, arte e diplomazia (1508-1823). Roma: Lithos; Gorizia: Archivio di Stato, 2022. Zv. 1, str. 409-440, ilustr. ISBN 979-12-80197-52-8. [COBISS.SI-ID 129108227]
 • SERAŽIN, Helena. Jewish women's education in architecture in Central and Eastern European countries before the Second World War. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 317-339, 482-483. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102688771]
 • VIDMAR, Polona. Family tree of the House of Auersperg of Turjak and other family trees created by genealogist and historiographer Dominik Franz Calin von Marienburg for members of court nobility. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 205-243, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108636931]
 • VIDMAR, Polona. The depiction of the Living Cross in the church of St. George in Ptuj. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 157-181, 478, ilustr. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102688259]
 • VODOPIVEC, Barbara. Restitution of cultural heritage objects from Austria to Yugoslavia after 1945. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.), VODOPIVEC, Barbara (ur.). Art in Slovenia at a cultural crossroads. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 441-467, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0638-6. [COBISS.SI-ID 108647427]
 • ŽARNIĆ, Roko, VODOPIVEC, Barbara. Inclusive approach to cultural heritage resilience. V: D'AMICO, Sebastiano (ur.), VENUTI, Valentina (ur.). Handbook of cultural heritage analysis : with 1065 figures and 126 tables. Cham: Springer Nature, cop. 2022. Str. 2037-2072, ilustr. ISBN 978-3-030-60016-7, ISBN 978-3-030-60017-4. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-60016-7_71, DOI: 10.1007/978-3-030-60016-7_71. [COBISS.SI-ID 95918339]
 • VODOPIVEC, Barbara. "He knows nothing" : on the return of archives and works od art from Austria to Yugoslavia after 1945. V: KRAVTSOV, Sergey R. (ur.), VIDMAR, Polona (ur.). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 109-129, 476-477, tabela. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 102371587]
 • KOMIĆ MARN, Renata, KOŠAK, Tina. New markets for old items : selling aristocratic collections of art and antiquities in interwar Slovenia. V: LAZZARO, Elisabetta (ur.), MOUREAU, Nathalie (ur.), TURPIN, Adriana (ur.). Researching art markets : past, present and tools for the future. London; New York: Routledge, 2021. Str. 194-207, ilustr. Routledge research in the creative and cultural industries. ISBN 978-0-367-89339-2, ISBN 978-0-367-708320-. [COBISS.SI-ID 71884291]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Artists and merchants : art "patronage" in Carniola at the beginning of the twentieth century. V: MURAŠOV, Jurij (ur.), BEGANOVIĆ, Davor (ur.), LEŠIĆ, Andrea (ur.). Cultures of economy in South-Eastern Europe : spotlights and perspectives, (Culture & theory, vol. 220). Bielefeld: transcript: transcript Verlag. cop. 2020, str. 123-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 45553965]
 • SERAŽIN, Helena. Schiavi in Istria. V: PARON, Gianluca (ur.). Domenico Schiavi : arte e architettura di una bottega friulana tra XVIII e XIX secolo. 1a ed. Trieste: Unione degli Istriani. cop. 2020, str. 351-374, ilustr. [COBISS.SI-ID 47312131]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Cesarski viteški red sv. Jurija in Turjaški : nove možnosti interpretacije umetnostnega dela kot rezultat uporabe različnih metodoloških pristopov. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 149-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 20039683]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Po umetnostnih sledeh srednjeveških Auerspergov. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 381-452, ilustr. [COBISS.SI-ID 20182787]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak. V: PREINFALK, Miha (ur.), OTER GORENČIČ, Mija (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Grad Turjak, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 2). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, knj. 1, str. 455-494, ilustr. [COBISS.SI-ID 20186115]
 • VIDMAR, Polona (avtor, fotograf). Likovne upodobitve Valterja grofa Leslieja med tridesetletno vojno. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2020, str. 473-505, ilustr. [COBISS.SI-ID 48369923]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Ikonografske posebnosti pri upodobitvah Judov na slovenjgraškem Pasijonu. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 21-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 47279363]
 • VIDMAR, Polona. K podobi Živega križa v župnijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju : mellifluus universalis sit noster potus et esus. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 53-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 47280899]
 • ISKRA, Anja. Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 147-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 47282435]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Usoda judovske premične kulturne dediščine na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej : primer tržiškega veleposestnika Karla barona Borna. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 173-193, ilustr. [COBISS.SI-ID 47283203]
 • VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije : 1946-1952 : ničesar ne vé. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2020, str. 195-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 47283459]
 • VIDMAR, Polona. Die Turquerien im Schloss Ptuj = ein steirisches Landschloss und die Faszination für das Fremde. V: Kaiser und Sultan : Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700. München: Hirmer; Karlsruhe: Badischen Landesmuseum. cop. 2019, str. 112-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 24918536]
 • LAVRIČ, Ana. Nekdanji samostani klaris na Slovenskem in njihova umetnostna dediščina. V: LAVRIČ, Ana (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris. 2019, str. 291-374, fotogr. [COBISS.SI-ID 18643459]
 • RAKOVEC, Andreja. Upodobitve revolucionarjev oktobrske revolucije v likovni umetnosti na Slovenskem. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 1855-9360, Kulturnozgodovinske študije, 20, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 77-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 44597037]
 • OTER GORENČIČ, Mija. (Ne)sakralni motivi na obočni poslikavi iz prve polovice 14. stoletja v stiškem križnem hodniku. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 11-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 44418349]
 • BENCE, Gorazd. --- die für uns bitten sollen heimlich und offentlich --- : memorialnost timpanona grofov Celjskih. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 71-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 44418605]
 • KOMIĆ MARN, Renata. Upodobitev lisjaka romarja v cerkvi sv. Urha pri Maršičih v evropskem kontekstu : ikonografski, likovni in zgodovinski viri. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 97-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 44418861]
 • RESMAN, Blaž. "Podpisi" svetnih naročnikov na sakralnih umetninah. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 131-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 44419117]
 • KOŠAK, Tina. Od upodobitev mesecev do cvetličnih šopkov : profane slike v rezidencah cistercijanov in kartuzijanov na Slovenskem po samostanskih inventarjih. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 147-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 44419373]
 • VIDMAR, Polona. --- weilen es in der Welt was Seltsames sei bei dieser Zeit eine andächtige Seel zu finden, die ein Kloster stiften wollte --- : Marija Terezija grofica Leslie in ustanovitev samostana elizabetink v Gradcu. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 203-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 44419629]
 • LAVRIČ, Ana. Narodni svetniki v slovenski umetnosti : ikonografski programi in družbenopolitični kontekst. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 241-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 44419885]
 • MOHAR, Katarina. Gradnja cerkva na Slovenskem v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni : primer cerkve sv. Lucije v Dražgošah. V: OTER GORENČIČ, Mija (ur.). Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, (Opera instituti artis historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 283-313, ilustr. [COBISS.SI-ID 44420141]
 • KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Umetnostnozgodovinska podoba makolskih cerkva. V: KMET, Toni (ur.), et al. Zbornik Občine Makole : ob 250-letnici Župnije Makole. 1. natis. Makole: Občina. 2019, str. 169-195, ilustr. [COBISS.SI-ID 44501293]
 • KOŠAK, Tina. Slikarska zbirka v dvorcu Betnava. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 289-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242029]
 • VIDMAR, Polona (avtor, fotograf). Protestantski nagrobniki z betnavskega pokopališča. V: LAZARINI, Franci (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Dvorec Betnava, (Castellologica Slovenica, ISSN 2591-2569, 1). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 323-356, ilustr. [COBISS.SI-ID 43242285]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Rodbina Andeških in ljubljanska cerkev nemškega viteškega reda. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. 2018, str. 68-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 43914797]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Srednjeveški stavbni členi križevniške cerkve. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. 2018, str. 84-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 43915053]
 • LAVRIČ, Ana (avtor, fotograf). Marija Terezija kot Mati Božja. V: PREINFALK, Miha (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Založba ZRC. 2018, str. 281-309, [8 str. pril.], ilustr. [COBISS.SI-ID 43645485]
 • SERAŽIN, Helena. Women's education and training : national and international mappings. V: SERAŽIN, Helena (ur.), FRANCHINI, Caterina (ur.), GARDA, Emilia (ur.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 21-33. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/momowo_torin_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 43946285]
 • VODOPIVEC, Barbara. Women in conservation profession in socialist Yugoslavia : some comparative perspectives. V: SERAŽIN, Helena (ur.), FRANCHINI, Caterina (ur.), GARDA, Emilia (ur.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 280-288. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/momowo_torin_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 43946541]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Arhitektura ljubljanske križevniške cerkve v srednjem veku = Architecture of the Ljubljana church of the Teutonic knights in the Middle Ages. V: HORVAT, Martin, et al. Srednjeveška Ljubljana = Medieval [Ljubljana]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta: = Museum and Galleries of Ljubljana. 2018, str. 42-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 44501037]
 • BENCE, Gorazd. Pod čarnim logom törjanskim blišči se novi boži kram. V: DENŠA, Jasmina (ur.), ADANIČ VRATARIČ, Janja (ur.), ADANIČ VRATARIČ, Janja. Turnišče. Turnišče: Občina. 2018, str. 80-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 44190509]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Javni spomeniki v opusu Vlaste Zorko = Public sculptures in the oeuvre of Vlasta Zorko. V: KOLAR SLUGA, Breda (ur.), et al. Vlasta Zorko : [retrospektiva] : Umetnostna galerija Maribor, 30. marec - 17. junij 2018 = Maribor Art Gallery, 30 March - 17 June 2018. Maribor: Umetnostna galerija. 2018, str. 41-65. [COBISS.SI-ID 23967496]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Zbirka Rudija Ringbauerja : donacija mesta Ptuj. V: Zbirka Rudija Ringbauerja : donacija mestu Ptuj : Galerija mesta Ptuj, 27. marec - 6. maj 2018. Ptuj: Mestna občina. 2018, str. 4-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 23971592]
 • MUROVEC, Barbara. Ewige Präsenz der Wissenschaftler im öffentlichen Raum : Gelehrtendenkmäler in Laibach. V: SCHEMPER-SPARHOLZ, Ingeborg (ur.), et al. Der Arkadenhof der Universität Wien und die Tradition der Gelehrtenmemoria in Europa, (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, ISSN 0083-9981, Bd. 63/64). Wien; Köln; Weimar: Böhlau. 2017 , str. 351-366, ilustr. [COBISS.SI-ID 42603565]
 • KOŠAK, Tina. Pricing paintings in Inner Austrian inventories between the mid-17th and mid-18th century : results of preliminary research. V: TACKE, Andreas (ur.), et al. Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof : Prozesse der Preisbildung in der europäischen Vormoderne. Petersberg: Michael Imhof Verlag. cop. 2017, str. 102-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 40805165]
 • VIDMAR, Polona. Kruci in Turki za Karla Jožefa grofa Gaisrucka v dvorcu Jelše. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej. 2017, str. 175-195, ilustr. [COBISS.SI-ID 23699720]
 • MOHAR, Katarina. Velike teme, velike slike : stensko slikarstvo Marija Preglja = Big themes, big paintings : Marij Pregelj's mural paintings. V: VOVK, Martina (ur.), PREGELJ, Marij. Marij Pregelj : [retrospektiva = a retrospective : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, 14. 12. 2017-20. 5. 2018]. Ljubljana: Moderna galerija: = Museum of Modern Art. 2017, str. 97-109, 420-426, ilustr. [COBISS.SI-ID 42506797]
 • ŽARNIĆ, Roko, RAJČIĆ, Vlatka, VODOPIVEC, Barbara. Data collection for estimation of resilience of cultural heritage assets. V: IOANNIDES, Marinos (ur.), MAGNENAT-THALMANN, Nadia (ur.), PAPAGIANNAKIS, George (ur.). Mixed reality and gamification for cultural heritage. Cham: Springer. cop. 2017, str. 291-312, ilustr. [COBISS.SI-ID 8076129]
 • DI BATTISTA, Alenka. Slovenian women's magazines and the development of the modern home concept in the thirties. V: GROOT, Marjan (ur.), et al. MoMoWo : women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945, (Series Women's creativity, ISSN 2591-0639, 1). Ljubljana: Založba ZRC. 2017, str. 176-195, ilustr. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2. [COBISS.SI-ID 44195885]
 • LAVRIČ, Ana. "Naša dediščina je naš ponos, naša pravica!" : razmišljanja Zdenke Serajnik o umetnosti. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik, (Znanstvena knjižnica, 57). Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 57-75. [COBISS.SI-ID 46038061]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Arhitekturni razvoj župnijske cerkve Sv. Vida v Šentvidu pri Stični. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), ŠTEH, Matej (ur.). Šentviško tisočletje : 1000 let Župnije Šentvid pri Stični : znanstvena monografija. Šentvid pri Stični: Župnijski urad. 2017, str. 235-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 42064941]
 • VIDMAR, Polona. Ptujskogorska kiparska delavnica. V: VNUK, Branko (ur.), et al. Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka : 1200-1550 : Ptuj - Grajska galerija, Ormož - Grajska pristava, (Galerijske zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, 1). Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. 2017, str. 28-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 23920648]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Albin Lugarič (1927-2014), Iz umetnikove zapuščine. V: CIGLENEČKI, Marjeta (ur.), LUGARIČ, Albin. Albin Lugarič : (1927-2014) : iz umetnikove zapuščine. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. 2016, str. 12-41, 102-104. [COBISS.SI-ID 22796808]
 • DI BATTISTA, Alenka. Small houses with gardens as a solution to a housing crisis : Slovenian architects' recommendations in the 1920s and 1930s. V: BABNIK, Ines (ur.), et al. Art and its responses to changes in society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2016, str. 108-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 40652845]
 • MOHAR, Katarina. State-commissioned depictions of historical subjects in Slovenian historical painting of the First and Second Yugoslavia. V: BABNIK, Ines (ur.), et al. Art and its responses to changes in society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2016, str. 152-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 40592941]
 • BENCE, Gorazd. Ni adspicit non adspicitur : zur Stifterscheibe Herzog Albrechts III. in der Pfarrkirche St. Erhard in der Breitenau. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 11-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 40513837]
 • VIDMAR, Polona. Der Altar des Pettauer Bürgers Nikolaus Greul. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 59-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 22676232]
 • MARTELANC, Tanja. Die Kapuziner in der ehemaligen steirischen Kapuzinerprovinz und ihre Förderer : der Kapuzinerorden in der Zeit der Gegenreformation und Rekatholisierung. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 99-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 40915245]
 • KOŠAK, Tina. Early modern picture collections of the Counts of Herberstein : the legacies of Erasmus Friedrich Count of Herberstein, Johann Ernst I and Johann Ernst II Count of Herberstein. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 209-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 40514349]
 • LAZARINI, Franci (avtor, fotograf). Dr. Michael Napotnik, Fürstbischof von Lavant, und die Architektur des 19. Jahrhunderts in der Steiermark. V: HOBELLEITNER, Franz (ur.), LEIN, Edgar (ur.). Auftraggeber als Träger der Landesidentität : Kunst in der Steiermark vom Mittelalter bis 1918. Graz: Unipress. cop. 2016, str. 237-251, ilustr. [COBISS.SI-ID 40514861]
 • VIDMAR, Polona. Count Stefano Carli's La Erizia (1765) : in the harem of sultan Mehmed II. V: HÜTTLER, Michael (ur.), WEIDINGER, Hans Ernst (ur.). Ottoman Empire and European theatre. 4, Seraglios in theatre, music and literature, (Ottomania, 6). Wien: Hollitzer. 2016, str. 65-84. [COBISS.SI-ID 22470664]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Herzog Leopold VI. und die frügotiscen Kirchen in Slowenien. V: BUCHINGER, Günther (ur.), HUEBER, Friedmund (ur.), VNUK, Branko. Bauforschung und Denkmalpflege : Festschrift für Mario Schwarz. Wien; Köln; Weimar: Böhlau. 2015, str. 161-177, ilustr. [COBISS.SI-ID 39157293]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Elsa Oeltjen-Kasimir - eine Plastikerin des Expressionismus. V: OELTJEN KASIMIR, Elsa. Elsa Oeltjen-Kasimir : (1887-1944) : Werkverzeichnis : das plastische Werk, (Veröffentlichung des Künstlerhauses Jan Oeltjen e.V., Band 46). Bad Zwischenahn: Kunstlerhaus "Jan Oeltjen". 2015, str. 4-18. [COBISS.SI-ID 22067720]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. "The Balkan beauty" - Elsa Oeltjen Kasimir (1887-1944). V: ZIMMERMANN, Tanja (ur.), JAKIR, Aleksandar (ur.). Europe and the Balkans : decades of Europeanization?. Würzburg: Königshausen & Neumann. cop. 2015, str. 187-198, ilustr. [COBISS.SI-ID 21695752]
 • MUROVEC, Barbara. Malerische und bildhauerische Ausstattung der Orgeln und Orgelemporen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. V: FÜRST, Ulrich (ur.), GOTTDANG, Andrea (ur.). Die Kirchenmusik in Kunst und Architektur : in 2 Bänden, (Enzyklopädie der Kirchenmusik, Bd. 5,1-2). Laaber: Laaber. cop. 2015, teilband 2, str. 137-155, 160-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 38955053]
 • RAKOVEC, Andreja. Komu so Mariborčani postavljali spomenike? : spomeniki znanih osebnosti v Mariboru. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.). Maribor in Mariborčani. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2015, str. 181-202, ilustr. [COBISS.SI-ID 39336237]
 • RESMAN, Blaž. Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja na Dobrovi. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve. 2015, str. 421-466, ilustr. [COBISS.SI-ID 39326509]
 • RESMAN, Blaž. Dobrovske podružnice. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve. 2015, str. 467-504, ilustr. [COBISS.SI-ID 39326765]
 • LAVRIČ, Ana. Bratovščine pri cerkvi Marijinega vnebovzetja na Dobrovi. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve. 2015, str. 573-592, ilustr. [COBISS.SI-ID 39327021]
 • LAZARINI, Franci. Damjan Prelovšek - arhitekturni zgodovinar. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 13-26, 775-776, ilustr. [COBISS.SI-ID 39558701]
 • CIGLENEČKI, Marjeta. Ulica talcev v Mariboru. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 291-313, 767, ilustr. [COBISS.SI-ID 39559213]
 • SERAŽIN, Helena. Mariborska občinska palača : zadnji zdihljaj historizma v mestu. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 315-329, 783, ilustr. [COBISS.SI-ID 39559469]
 • OTER GORENČIČ, Mija. Brsti v nekdanji spodnji cerkvi Žičke kartuzije kot pomoč pri dataciji. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 411-421, 779-780, ilustr. [COBISS.SI-ID 39559725]
 • RESMAN, Blaž. Veliki oltar na Dobrovi. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 451-473, 781-782, ilustr. [COBISS.SI-ID 39559981]
 • LAVRIČ, Ana. Bratovščine na Slovenskem pod zavetniškim plaščem Marije in svetnikov. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 475-527, 774-775, ilustr. [COBISS.SI-ID 39560237]
 • MUROVEC, Barbara. Slovenski znanstvenik : funkcija in transformacija Miklošičeve podobe na javnih spomenikih. V: LAVRIČ, Ana (ur.), LAZARINI, Franci (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing. 2015, str. 667-688, 778-779, ilustr. [COBISS.SI-ID 39560493]

Raziskovalni program