Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Namen projekta je pridobiti boljše razumevanje povezave poškodb po žledu z rastiščnimi, sestojnimi in gozdnogojitvenimi ter gozdnogospodarskimi vplivi, predvsem zaradi definiranja optimalnih gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih ukrepov po koncu sanacije. Sodelavci inštituta sodelujemo pri vzpostavitvi sistema za kontinuirano spremljanje nekaterih merljivih indikatorjev delovanja gozdnega ekosistema, kot so produktivnost, fotosintetska aktivnost, vsebnost klorofila in vlage ter indeks listne površine, na ravni gozdogospodarskih enot. Pri tem uporabljamo podatke satelitskih sistemov s srednjo do nizko prostorsko ločljivostjo, a s pogostim časovnim obhodom.


Ključne besede
obnova gozda
stabilnost gozda
satelitski monitoring gozdov
žled