Skip to main content
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit


Avtor: Janez Dular
Leto: 2013


Monografija, ki je razdeljena na tri dele, obravnava poselitev severovzhodne Slovenije v pozni bronasti dobi. Analizirana so naselja, grobišča, depoji in posamične najdbe, torej vse tiste strukture, ki dajejo pečat kulturni pokrajini. Po razmeroma močni obljudenosti v starejši bronasti dobi, je v srednji bronasti dobi nastopilo zatišje, poselitvena mreža pa se je zopet zgostila proti koncu 2. tisočletja pr. Kr., ko naštejemo na tem območju največ najdišč.

Drugi sklop je posvečen tipokronologiji keramičnega posodja iz bronastodobnih naselij v Ormožu, Ptuju in Gornji Radgoni.

V zaključnem poglavju prvega dela publikacije je podan celovit pogled na pozno bronasto dobo severovzhodne Slovenije. Predstavljena je bivalna kultura, proces nastanka središč, gospodarske osnove ter stiki z oddaljenimi kraji.

V drugem in tretjem delu monografije so objavljeni terenski izvidi in najdbe z Grajskega griča na Ptuju in Grajskega hriba v Gornji Radgoni. Gre za pomembni višinski naselji, ki sta v pozni bronasti dobi skupaj z utrjenim Ormožem predstavljali pomembna središča v poselitveni mreži severovzhodne Slovenije.Kazalo vsebine

 • Uvod / Einführung
 • Zamejitev raziskovalnega prostora in katalog najdišč / Abgrenzung des Forschungsraums und Katalog der Fundorte
  • Zajem podatkov / Datenerfassung
  • Struktura in časovna opredeljivost najdišč / Struktur und zeitliche Bestimmbarkeit der Fundstellen
 • Kronologija / Chronologie
 • Tipokronologija keramičnega posodja iz naselij Ormož, Ptuj in Gornja Radgona / Typochronologie der keramischen Gefäße aus den Siedlungen Ormož, Ptuj und Gornja Radgona
  • Tipi posodja in ornamentov / Gefäß- und Ornamenttypen
   • Pitosi / Pithoi
   • Lonci / Töpfe
   • Amfore / Amphoren
   • Sklede / Sschüsseln
   • Skodele / Tassen
   • Latvice / Einzugsschalen
   • Ornamenti / Ornamente
  • Skupni pogled / Gesamtübersicht
  • Posamezne oblike posodja / Einzelne Gefäßformen
  • Tuje oblike / Fremde Formen
  • Kreativnost lončarskih delavnic / Kreativität der Töpferwerkstätten
 • Datiranje naselij / Datierung der Siedlungen
  • Oloris (Dolnji Lakoš)
  • Rogoza
  • Ormož
  • Grajski grič (Ptuju)
  • Grajski hrib (Gornja Radgona)
  • Brinjeva gora (Zreče)
  • Skupni pogled / Gesamtansicht
 • Poselitvene strukture pozne bronaste dobe v severovzhodni Sloveniji / Besiedlungsstrukturen der späten Bronzezeit
  • Naselja / Siedlungen
   • Nižinska naselja / Flachlandsiedlungen
   • Višinska naselja / Höhensiedlungen
   • Ormož
  • Grobišča / Gräberfelder
  • Depoji in posamezne najdbe / Hort- und Einzelfunde
 • Poselitvena dinamika / Besiedlungsdynamik
  • Poselitev v zgodnji in starejši bronasti dobi / Besiedlung in der frühen und der älteren Bronzezeit
  • Poselitev v srednji in mlajši bronasti dobi / Besiedlung in der mittleren und jüngeren Bronzezeit
  • Poselitev v pozni bronasti dobi / Besiedlung in der späten Bronzezeit
 • Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
 • Katalog najdišč / Katalog der Fundorte

 

GRAJSKI GRIČ NA PTUJU / GRAJSKI GRIČ IN PTUJ

 • Uvod / Einführung
  • Potek raziskovanj / Verlauf der Forschungen
  • Terenska dokumentacija in način kopanja / Terraindokumentation und Grabungsverfahren
  • Problem stratigrafije in verodostojnost najdbenih skupkov / Problem der Stratigraphie und der Glaubwürdigkeit der Fundkomplexe
 • Terenski izvidi / Befunde
  • Hiši / Häuser
  • Ognjišča / Herdstellen
  • Najdbe iz ostalih objektov in izkopnih površin / Funde aus den übrigen Objekten und Grabungsflächen
  • Pogorišče ob južni steni žitnice / Brandstelle an der Südwand des Getreidespeichers
 • Katalog najdb / Katalog der Funde

 

GRAJSKI HRIB V GORNJI RADGONI / GRAJSKI HRIB IN GORNJA RADGONA

 • Uvod / Einführung
  • Potek raziskovanj / Forschungsverlauf
 • Sonde / Schnitte
  • Sonda 1 / Schnitt 1
  • Sonda 2 / Schnitt 2
  • Sonda 3 / Schnitt 3
 • Katalog najdb / Katalog der Funde

***
Redna cena
51,00 €

Spletna cena
45,90 €


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
bronasta doba
mlajša bronasta doba
poselitev
prazgodovinske arheološke ostaline
severovzhodna Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR