Skip to main content
Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery.


Avtorica: Lucija Grahek
Leto: 2016


Cvinger nad Virom pri Stični velja za eno najpomembnejših železnodobnih središč na območju jugovzhodnih Alp. Njegova pomembnost se ne izraža zgolj v velikosti in umeščenosti v prostor, ampak tudi v ekonomski moči prebivalstva, ki jo je moč razbrati iz bogatih najdb najdenih na stiških nekropolah. Do sedaj je bilo o Stični objavljeno lepo število znanstvenih razprav, člankov in monografij, ki večinoma obravnavajo najdbe z grobišč. Predstavljeni so bili tudi izsledki naselbinskih izkopavanj z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974, vendar brez celovite in poglobljene analize keramičnih najdb. Le-tem je posvečena pričujoča knjiga, razdeljena v tri dele.

Prvi del prinaša revizijo naselbinskega stratigrafskega in kronološkega zaporedja, ki omogoča povezavo med pogosto težko opredeljivimi naselbinskimi in utrdbenimi fazami ter pripadajočim večinoma keramičnim gradivom.

Drugi del predstavlja jedro razprave, to je analitične študije keramike (način izdelave, oblike, okras), zaključuje pa se s pogledom na kulturni razvoj naselja in kronološkim okvirjem, kot ga zarisuje keramično gradivo.

Tretji del je kataloška predstavitev reprezentativnega vzorca obravnavanih najdb.

Na 22 prilogah so prikazani profili sond s projiciranimi najdbnimi kompleksi.Kazalo vsebine

Predgovor / Preface

1. Uvod / Introduction / Stratigraphy of the complexes of finds

2. Stratigrafija najdbnih kompleksov

 • 2.1 Sonde na jugozahodnem obodu naselja / Trenches in the rampart’s south-western section
 • 2.2 Sonde na jugovzhodu naselja / Trenches in the rampart’s south-eastern section
 • 2.3 Sondi na zahodnem delu / Trenches in the rampart’s western section
 • 2.4 Sondi na vzhodnem delu / Trenches in the rampart’s eastern section
 • 2.5 Sonde na severnem delu / Trenches in the rampart’s northern section
 • 2.6 Sonde na prečnem nasipu / Trenches on the crosswall
 • 2.7 Sonda 11 na severozahodni terasi / Trench 11 on the north-west terrace

3. Keramične najdbe iz naselja v Stični / Ceramic finds from the Stična hillfort

 • 3.1 Splošni oris / General description
 • 3.2 Ohranjenost najdb / Fragmentation of ceramic finds
 • 3.3 Način izdelave in tehnološke značilnosti keramike / Shaping technique and technological characteristics
 • 3.4 Tipološka razvrstitev keramike / Typology of ceramic finds
  • 3.4.1 Pitosi (Pi) / Pithoi (Pi)
  • 3.4.2 Lonci (L) / Jars (L)
  • 3.4.3 Lonci s stožčastim vratom (Lsv) / Jars with a conical neck (Lsv
  • 3.4.4 Buče (B) / Globular jars (B)
  • 3.4.5 Ciboriji (C) / Footed bowls (C)
  • 3.4.6 Vrči (V) / Jugs (V)
  • 3.4.7 Glinenke (G) / Flasks (G)
  • 3.4.8 Pokali (P) / Goblets (P)
  • 3.4.9 Lončki (Lo) / Beakers (Lo)
  • 3.4.10 Ročke (Ro) / Pitchers (Ro)
  • 3.4.11 Latvice (La) / Dishes with an inturned rim (La)
  • 3.4.12 Skodele in sklede (Sk) / Bowls and dishes (Sk)
  • 3.4.13 Posebne oblike posodja (pos. obl.) / Other vessel forms (pos. obl.)
  • 3.4.14 Pokrovi (Po) / Lids (Po)
  • 3.4.15. Dna (d) / Bases (d)
  • 3.4.16 Noge (n) / Feet (n)
  • 3.4.17 Pekve (Pe) / Baking lids (Pe)
  • 3.4.18 Pladnji (Pl) / Platters (Pl)
  • 3.4.19 Prenosne pečke (Pp) in ognjiščne rešetke (Or) / Portable ovens (Pp) and gridirons (Or)
  • 3.4.20 Ognjiščne koze (Ok) / Firedogs (Ok)
  • 3.4.21 Svitki (S) / Ceramic rings (S)
  • 3.4.22 Uteži (U) / Weights (U)
  • 3.4.23 Vretenca (Vr) in črepinjske ploščic (Čp) / Spindle whorls (Vr) and sherd whorls (Čp)
  • 3.4.24 Motki (M) in šobe (Š) / Bobbins (M) and nozzles (Š)
 • 3.5 Analiza okrasa / Decoration
  • 3.5.1 Plastični okras / Plastic decoration
  • 3.5.2 Vrezani okrasi / Incised decoration
  • 3.5.3 Vtisnjeni okrasi / Impressed decoration
  • 3.5.4 Gubanje in fasetiranje / Indenting and facetting
  • 3.5.5 Barvni okras / Painted decoration
 • 3.6 Kronološka podoba Stične z vidika naselbinske keramike / Chronology of Stična as revealed by settlement ceramics
  • 3.6.1 Keramika halštatskih stopenj Stične / Pottery of Stična’s Hallstatt phases
  • 3.6.2 Keramika latenskih stopenj Stične / Pottery of Stična’s La Tène phase
  • 3.6.3 Rimska keramika / Roman pottery

4. Primerjava keramike iz Stične z drugimi naselji dolenjske skupine / Comparison with the ceramic assemblage from other settlements of the Dolenjska group

5. Sklep / Conclusion

6. Katalog / Catalogue

7. Literatura / Bibliography

8. Table / Plates

Priloge / AppendicesŠe ...

KERAMIKA STIČNE; Demokracija 29.12.2016Redna cena
61,00 €

Spletna cena
54,90 €


Ključne besede
arheologija
arheološke najdbe
Cvinger
lončenina
Slovenija
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR