Osnovni podatki
Tip:
Javni razpis
Datum objave:
23. september 2019
Datum oddaje:
28. oktober 2019 - 14:00
Opis

 

 

 

 

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah ZRC SAZU z dne 22. 06. 2017 in 18. 6. 2018 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti objavlja

 

 

R A Z P I S

 

 

za priznanje častna članica oz. častni član ZRC SAZU, za priznanje zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, za nagrade zlati znak ZRC SAZU, srebrni znak ZRC SAZU in modri znak ZRC SAZU za leto 2019, za štipendijo dr. Bojana Erhartiča in za štipendijo ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu.

 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU podeljuje raziskovalkam in raziskovalcem priznanja in nagrade za pomembne dosežke pri razvoju humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, s katerimi so prispevale oz. prispevali k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Podeljuje tudi štipendijo za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ter štipendijo za tujo raziskovalko ali tujega raziskovalca, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU. ZRC SAZU podeljuje tudi nagrado za strokovno-tehnično odličnost za zaposleno oz. zaposlenega, ki je s svojo vestnostjo, natančnostjo in strokovnostjo dosegel izjemne rezultate na področju dela.

 

Častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko postane posameznica oz. posameznik, ki je kot zunanja raziskovalka oz. zunanji raziskovalec pomembno prispevala oz. prispeval k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Priznanje se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu ali izjemoma več kandidatkam oz. kandidatom, ki izkazujejo skupno raziskovalno delo in sodelovanje.

 

Predlog za podelitev priznanja častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko posredujejo posameznice oz. posamezniki ali javne institucije (znanstvenoraziskovalne in visokošolske organizacije) ter Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

 

Zaslužna raziskovalka ali zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko postane raziskovalka oz. raziskovalec ZRC SAZU, ki se je upokojila oz. upokojil kot članica oz. član ZRC SAZU in je z vrhunskimi raziskovalnimi rezultati prispevala oz. prispeval k ugledu ZRC SAZU, hkrati pa je uspešno opravljala oz. opravljal pomembne vodstvene, organizacijske in koordinacijske naloge v okviru ZRC SAZU. Priznanje se podeli enkrat letno, lahko tudi več kot eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

 

Predlog za podelitev priznanja zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko poda Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

 

Zlati znak ZRC SAZU lahko prejme domača ali tuja raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje v programih in projektih ZRC SAZU, za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

 

Srebrni znak ZRC SAZU lahko prejme mlajša raziskovalka oz. mlajši raziskovalec Republike Slovenije za vrhunski doktorat s področja humanističnih, družboslovnih ali naravoslovnih ved. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

 

Predlog za podelitev nagrad zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU lahko posredujejo posameznice oz. posamezniki ali javne institucije (znanstvenoraziskovalne in visokošolske organizacije) ter Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

 

Modri znak ZRC SAZU se podli za strokovno-tehnično odličnost strokovno-tehnični sodelavki ali sodelavcu, ki se je pri svojem delu izkazala oz. izkazal z izjemno vestnostjo, natančnostjo in strokovnostjo ter dosegla oz. dosegel izjemne rezultate na področju dela.

 

Predlog za podelitev nagrade modri znak ZRC SAZU lahko posreduje predstojnica oz. predstojnik inštituta ter direktorica oz. direktor ZRC SAZU.

 

Štipendija dr. Bojana Erhartiča se podeli najuspešnejšim mlajšim raziskovalkam oz. raziskovalcem ZRC SAZU z nazivom, nižjim od znanstvene sodelavke oz. znanstvenega sodelavca. Štipendija je namenjena delu v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih organizacijah v tujini. Štipendija se podeli enkrat letno največ dvema kandidatkama oz. kandidatoma.

 

Za štipendijo dr. Bojana Erhartiča lahko prosijo najuspešnejše mlajše raziskovalke oz. najuspešnejši mlajši raziskovalci, zaposlene oz. zaposleni na ZRC SAZU.

 

Štipendija ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu se podeli tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU v obdobju uporabe štipendije. Štipendija se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

 

Tujo raziskovalko oz. tujega raziskovalca lahko predlaga za štipendistko oz. štipendista raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje ali namerava sodelovati s tujo raziskovalko oz. tujim raziskovalcem, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU, s katerim bo raziskovalka oz. raziskovalec sodelovala oz. sodeloval v času uporabe štipendije.

 

Postopek izbire in podelitev bo vodila Komisija za priznanja in nagrade ZRC SAZU. O predlogih za priznanja, nagrade in štipendije odloča Znanstveni svet ZRC SAZU na predlog Komisije za priznanja in nagrade ZRC SAZU. Priznanji častna članica oz. častni član ZRC SAZU in zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU ter nagradi zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU ter nagrada modri znak ZRC SAZU se podeljujejo na prireditvi Generacije znanosti.

 

Predlog za podelitev priznanj, nagrad in štipendij se poda pisno, z vlogo. Vloga mora prispeti na vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 28. oktobra 2019 do 14. ure, ne glede na način pošiljanja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – PNŠ«, vsebovati pa vse zahtevane priloge, sicer ne bo obravnavana. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

Za Pravilnik o priznanjih in nagradah ZRC SAZU z dne 22. 06. 2017 in 18. 6. 2018 ter druge informacije se obrnite na ZRC SAZU, tel. št. 01 470 63 39.

 

 

VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC