Doc. dr. Maja Petrović-Šteger

znanstvena sodelavka in docentka za predmetno področje antropologije+ 386 1 4706 537

maja.petrovic-steger@zrc-sazu.si
Doc. dr. Maja Petrović-Šteger je socialna antropologinja z dolgoletnimi raziskovalnimi in terenskimi izkušnjami v Srbiji, na Tasmaniji in v Švici ter specializacijo v vprašanjih, ki jih odpira antropologija telesa, antropologija zavesti, in medicinska antropologija. Raziskuje kontekste, kjer telo – bodisi živo, mrtvo ali v obliki medicinsko uporabnih telesnih delov –  funkcionira kot poligon za različne politične, pravne, znanstvene in umetniške prakse. Prav tako preučuje družbene prakse, ki osvetljujejo koncepte kot so mentalna higiena in psihološka varnost, vizionarstvo in strategije zamišljanja in načrtovanja prihodnosti v negotovih časih.

Predavala in poučevala je antropologijo smrti, simbolno antropologijo, antropologijo Evrope, medicinsko antropologijo na Univerzi Cambridge, Fakulteti za družbene vede in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na številnih gostujočih predavanjih na Univerzi v Oxfordu, Yaelu, Chengduu, Bilbau, Osaki, Edinbughu, Hobartu, Londonu in drugje je predavala na temo telesa, konflikta, smrti, paranoje, spola, jugovzhodne Evrope in Avstralije.

Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je nosilka predmeta “Antropologija zavesti in praks zavedanja”.

Dr. Maja Petrović-Šteger je članica upravnega odbora Cambridge Rivers Project, članica uredniškega odbora EASA antropološke zbirke pri Berghahn, ter članica uredniškega odbora znanstvene revije Social Analysis.

 

Mentorstvo

Doktorski kandidat Ahac Meden “The role of digital humanities in sharing knowledge within public scientific institutions (Vloga digitalne humanistike pri širjenju znanj v javnih raziskovalnih ustanovah)“.

 

Izbrani raziskovalni projekti:

2002– 2006   Raziskava političnih, znanstvenih in pravnih interpretacij mrtvega telesa v postkonfliktnih območjih republik nekdanje Jugoslavije ter na Tasmaniji. Primerjalna raziskava je razčlenjevala konfliktno preteklost ter analizirala vlogo dokazov in DNA identifikacije na primeru pogrešanih vojnih žrtev. Namen raziskave je bil dokumentirati in analizirati pravne in institucionalne okvire, ki omogočajo procese sprave in priznanje odgovornosti. Eden izmed ciljev je bil tudi analizirati časovno dimenzijo tega, kar imenujemo postkonfliktna družba.  Raziskavo za doktorski študij na Univerzi Cambridge pod mentorstvom dr. Marilyn Strathern so podprle različne institucije: Ad Futura, Wenner-Gren, Univeza Cambridge, Richards Fund.

2006 – 2010    Analiza procesov iskanja pogrešanih ji je ponudila orodje in metodologijo za širšo znanstveno obravnavo vloge znanja ter biotehnološke znanosti v domeni človeškega telesnega materiala. Kot Junior Research Fellow Peterhouse Collegea na Univerzi Cambridge je raziskovala pomen tehnologije, strokovnega znanja ter etičnih načel na primeru mrtvih teles. Terenske raziskave je nadaljevala v Srbiji in na Tasmaniji, raziskovalnim interesom je sledila tudi v Angliji  in v Švici. V Angliji je sodelovala z vrsto forenzičnih, pravnih, muzeoloških ter etičnih strokovnjakov na temo posmrtnih ostankov in repatriacije mrtvega telesa.

2007 – 2010    Etnografija konceptualne umetniške skupine etoy (Zürich, Švica) oziroma njihovega projekta Mission eternity, v katerem med drugim tudi digitalizirajo posmrtne ostanke. Namen projekta je bil raziskati sodobne tehno-znanstvene kontekste, znotraj katerih se redefinira pojem telesa, minljivosti in zapuščine. Raziskavo je podprl Peterhouse College Univerze Cambridge.

2011–     Od leta 2011 preučuje fenomen neokortikalnega vojskovanja ter prakse, ki kažejo skrb za mentalno higieno in psihološko varnost v Srbiji. Raziskava dokumentira in analizira moralno, ideološko in politično pokrajino sodobne Srbije, znotraj katere se varnost med drugim razume in dojema kot efekt parapsihološkega vojskovanja. Raziskavo je podprla Independent Social Research Foundation.

2014 – 2017      Znotraj projekta Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti, ki ga vodi dr. Nataša Gregorič Bon, se osredotoča na intimne imaginacije voda in cest v Pomoravju, kot živih in snovnih sil. Raziskava sledi efektom in afektom, ki jih različne strukture in mreženja okoli vodnih in kopenskih poti imajo za politično in družbeno življenje v Srbiji. Med drugim jo zanima tudi kakšne znanstvene, tehnološke, politične, pravne in etične razlage kalibrirajo razumevanja sodobnih okoljevarstvenih rizikov povezanih z vodno in kopensko infrastrukturo na področju Pomoravja in Srbije.

2014 – 2017     Prav tako sodeluje pri raziskavi Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost, ki jo vodi dr. doc. Aljaž Ule.

2016 – 2019     Vodenje raziskovalnega projekta Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi (ARRS J6 - 7480). Cilj študije je dokumentirati in preučiti različne diskurzivne strategije, materialne in afektivne prakse, s pomočjo katerih družbeni podjetniki v Srbiji, Albaniji in Sloveniji zamišljajo in načrtujejo svojo prihodnost. V kontekstu tega projekta so družbeni podjetniki definirani kot posamezniki ali skupine, ki sami sebe vidijo ter so razumljeni s strani drugih kot vizionarji, sposobni oblikovati in realizirati inovativne in alternativne rešitve za pereče družbene probleme (kot so npr.okoljevarstvene težave, revščina, diskriminacija, eksperimentiranje z urbanimi formami, itn.)

 

 

Maja Petrović-Šteger je diplomirala je iz kulturologije (1999) na Univerzi v Ljubljani, magistrirala (2002) in doktorirala na oddelku za socialno antropologijo (2006) na Univerzi Cambridge. Med 2006 in 2010 je bila Junior Research Fellow ter direktor študija antropologije in arheologije v Peterhouse College, Univerza Cambridge.

 

Ključne besede
Tasmanija
Srbija
vizionarstvo in družbeno podjetništvo
imaginacije bodočnosti
antropologija vode
antropologija zavesti
psihološka varnost
bioumetnost
mentalno zdravje
antropologija smrti
medicinska antropologija
antropologija telesa
politična antropologija