Dr. Petra Svoljšak
 • predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
 • znanstvena svetnica, izredna profesorica
 • direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • članica založniškega sveta Založbe ZRC
 • članica uredniškega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU
 • članica upravnega odbora Fundacije Poti miru v Posočju


+386(0)14706202

+386(0)14257801

petra.svoljsak@zrc-sazu.si
Njeno raziskovalno delo se osredotoča na zgodovino prve svetovne vojne ter njen kulturno-zgodovinski kontekst, širše pa na družbeno in politično zgodovino 19. in 20. stoletja.

Pedagoška dejavnost:

 • Svetovne vojne 20. stoletja, Študijski program I. stopnje Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • Nacionalno in prva svetovna vojna, Zgodovinski modul "Spomin narodov v historični perspektivi", Podiplomska šola Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur, podiplomski študijski program ZRC SAZU in Univerze v Novi Gorici
Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998
Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija? (crp • 01. avgust 2004 - 31. avgust 2006)
Preoblikovanje spomina / Propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne (aplikativni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama (temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 30. november 2007)
Prva svetovna vojna: zgodovinski spomin in opomin (raziskovalni • 01. januar 2013 - 31. december 2014)
NETWORLD - Mreženje in ohranjanje multikulturne dediščine prve svetovne vojne v Podonavju (interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Kulturna demografija prve svetovne vojne (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Odnos med mesti in zaledjem na Slovenskem (1500–1918) s posebnim ozirom na Primorsko (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2000 - 30. junij 2002)
Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne (01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Izobrazba: 

1991 (dodiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. zgodovine in angleškega jezika s književnostjo
1998 (podiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani, doktorica zgodovinskih znanosti

Zaposlitve: 

Od 1991 (polna zaposlitev)        Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (petinska zaposlitev)   Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska c. 13, 5000 – Nova Gorica

Znanja in sposobnosti:  

 • Njeno področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje obdobja svetovne vojne 1914 – 1918 ter spominske kulturne pokrajine, ki je nastala kot posledica vojne. Njene študije so primerjalne z evropsko vojno in spominsko izkušnjo. Obenem svoje znanje prenaša tudi na področje izobraževanja dodiplomskih in podiplomskih študentov.
 • Kot vodja dveh Ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih je podpiralo Ministrstvo za obrambo RS (Znanje za varnost in mir) je vzpostavila tvorne odnose s sodelavci Vojaškega muzeja ter drugih inštitucij, ki se z vojno ukvarjajo na različnih področjih , npr, geografskem, raziskave kovin in kovinskih materialov, kemijskimi raziskavami vpliva vojne na okolje ter tako vzpostavila mrežo inštitucij, ki interdisciplinarno pristopajo k raziskavi fenomena prve svetovne vojne in »slovenskega« soškega bojišča.
 • Kot sodelavka projekta »Preoblikovanje spomina - propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne« je posegla tudi na področje inventarizacije ter obdelave in varovanja nacionalno pomembnih objektov kulturne dediščine, kamor nedvomno sodijo spomeniki padlom slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni. V okviru projekta je pripravila primerne temelje za oblikovanja katastra spominskih objektov.
 • Posebno dejavna je na področju problematike žrtev prve svetovne vojne, kje se je poleg številnih študij uspela vključiti tudi v evropske raziskovalne tokove in skupine, ki proučujejo kulturno demografijo prve svetovne vojne. Ima dobre organizacijske sposobnosti in večletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov.
 • S skupino znanstvenikov z ZRC SAZU je pripravila dodiplomski in podiplomski študijski program Kulturna zgodovina, katerega direktorica je ter ga izvajajo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Politična zgodovina H271

Ključne besede
kulturna zgodovina
zgodovina prve svetovne vojne
politična zgodovina
družbena zgodovina
19. stoletje
20. stoletje
Soška fronta