Članki / Articles 2020

 • ANDRIČ, Maja. Maharski prekop, Stare gmajne and Blatna Brezovica settlements and the vegetation of Ljubljansko barje (Slovenia) in the 4th millennium cal BC. − Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji. Neolitske študije= Neolithic studies 47, 2020, 420−445, DOI: 10.4312/dp.47.24.
 • ANDRIČ, Maja, SABATIER, Pierre, RAPUC, William, OGRINC, Nives, DOLENEC, Matej, ARNAUD, Fabien, GRAFENSTEIN, Ulrich von, ŠMUC, Andrej. 6600 years of human and climate impacts on lake-catchment and vegetation in the Julian Alps (Lake Bohinj, Slovenia). − Quaternary science reviews, ISSN 0277-3791, 2020, vol. 227, str. 1-18, zvd., graf. prikazi, tabele, doi: 10.1016/j.quascirev.2019.106043. [COBISS.SI-ID 1521758]
 • ANDRIČ, Maja, SABATIER, Pierre, RAPUC, William, OGRINC, Nives, DOLENEC, Matej, ARNAUD, Fabien, GRAFENSTEIN, Ulrich von, ŠMUC, Andrej. Vpliv človekovih aktivnosti (paša, poljedelstvo, rudarjenje) in klimatskih nihanj na rastlinstvo v povodju Bohinjskega jezera v zadnjih 6600 letih. − V. Ogrin M., Horvat J., Bizjak J., Langus K. (ur.), Življenje v Alpah, Bohinjska Bistrica, ArheoAlpe in Turizem Bohinj, 73-84.
 • ARH, Monika, ŽIŽEK, Ivan, RIŽNAR, Igor, TOŠKAN, Borut. Gošča. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 84, 2020.
 • BERNARDINI, Federico, VINCI, Giacomo, HORVAT, Jana, LAVRENČIČ, Lucija, SIBILIA, Emanuela. Protohistoric pastoral landscape in northern Istria revealed by airborne LiDAR: hill forts, enclosures and long linear walls in the Mali Kras plateau (southwestern Slovenia). − Archaeological and anthropological sciences 12, 2020, 1−18, doi: 10.1007/s12520-020-01121-2.
 • BLACKWELL, Bonnie A.B., TURK, Ivan, TURK, Matija, TURK, Janez, BLICKSTEIN, Joel I. B., SKINNER, Anne R. ESR dating Neanderthal art and Pleistocene paleoenvironments : an example from Divje Babe I, Slovenia. − V: NeanderART2018 : Is there palaeoart before modern humans? : did Neanderthals or other early humans create ʼartʼ? : proceedings : 22-26 August 2018 international conference under the aegis of UISPP and the auspices of IFRAO. Pinerolo: CeSMAP, Centro Studi e Museo dʹArte Preistorica, 2020, 229−277.
 • BOŽIČ, Dragan, GASPARI, Andrej, PIRKMAJER, Darja: Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region (central Slovenia)). − Arheološki vestnik 71, 2020, 499–527.
 • BUŽAN, Elena, POTUŠEK, Sandra, ZVER, Lars, ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut. Arheogenetička analiza donje čeljusti cervida iz brončanodobnog nalazišta Monkondonja = Archaeogenetic analysis of a cervid mandible from the Bronze Age settlement of Monkondonja. − V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 517−526.
 • CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN 2020, Bronze chandeliers from Vipota (Slovenia) and the decline of the churches of Celeia. – Hortus Artium Medievalium 26, 141-150.
 • FILIPOVIĆ, Dragana M., MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, KIRLEIS, Wiebke, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, EFFENBERGER, Henrike, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., HELLMUND, Monika, JAHNS, Susanne, JAKOBITSCH, Thorsten, KAPCIA, Magda, KLOOSS, Stefanie, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MAKAROWICZ, Przemysław, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PASHKEVICH, Galina, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, POSPIESZNY, Łukasz, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, RENNWANZ, Joanna, STIKA, Hans-Peter, STOBBE, Astrid, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja. New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific reports. 2020, vol. 10, art. no. 13698, str. 1-17. DOI: 10.1038/s41598-020-70495-z
 • GRAHEK Lucija, KOVAČ Otmar, Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav (Podzemelj – an Iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research). − Arheološki vestnik 71, 2020, 435–467.
 • HORVAT, Jana, Nauportus - Vrhnika. − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 93−112.
 • HORVAT, Jana, Primerjalni pregled manjših rimskih naselij. / Minor Roman settlements – comparative overview − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 403−420.
 • HORVAT, Jana, Arheološke sledi v slovenskem visokogorju. − Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina 2020, 11−25.
 • HORVAT, Jana, NESTOROVIĆ, Aleksandra. Osrčje Petovione: Ptuj v rimski dobi. − Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2020. (spletni vir)
 • JAMNIK, Pavel, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, TOLAR, Tjaša, BLAŽINA, Bruno. Jama Globoška peč, novo paleontološko in paleolitsko najdišče na Kraškem robu : rezultati poskusnega vkopa v plasti = La grotta Globoška peč, un nuovo sito paleontologico e paleolitico sul Ciglione carsico : risultati del saggio stratigrafico preliminare = The Globoška Peč Cave, a new paleonthological and Paleolithic site on the Karst edge : results of the experimental trial excavation. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 30/2, 2020, 177−200, DOI: 10.19233/ASHS.2020.11.
 • KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, LESKOVAR, Tamara. Žgani grobovi. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 21−61.
 • KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana. Skeletni grobovi. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 62−138.
 • LAVRENČIČ Lucija, Sledi prvih koristnikov planine Krstenica. − Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina 2020, 66−72.
 • LEGHISSA E., KASZTOVSZKY Z., SZILÁGYI V., HARSÁNYI I., De MIN A., PRINCIVALLE F., MONTAGNARI KOKELJ M., BERNARDINI F. 2020, Late-Copper-Age decorated bowls from the Trieste Karst (north-eastern Italy): What can typology, technology and non-destructive chemical analyses tell us on local vs. foreign production, exchange systems and human mobility patterns?, in «Quaternary International», 539, 92−104.
 • MODRIJAN Zvezdana, STRMČNIK GULIČ Mira: Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče (Sv. Jurij at Legen (Slovenia) – early medieval church and graveyard). − Arheološki vestnik 71, 2020, 283–319)
 • ŠAŠEL KOS, Marjeta. Quand lʼarchéologie crée lʼhistoire. − V: et al. Un pays au carrefour : histoire de la Slovénie. Berlin [etc.]: P. Lang, 2020,15−35.
 • ŠAŠEL KOS, Marjeta. LʼEmpire romain : conquête et pax romana. − V: et al. Un pays au carrefour : histoire de la Slovénie. Berlin [etc.]: P. Lang, 2020, 36−57.
 • ŠTULAR, Benjamin. One phenomenon or many? Considerations on the role of selected sites in Slovenia : Na Bleku, Mali grad, and Gradišče above Bašelj. − V: DIESENBERGER, Max, EICHERT, Stefan, WINCKLER, Katharina (ur.). Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, 231−243, 479−487.
 • ŠTULAR, Benjamin, EICHERT, Stefan. Hilltop sites with Early Medieval military finds in the Eastern Alpine area : reverse engineering of predictive modelling. − V: DIESENBERGER, Max, EICHERT, Stefan, WINCKLER, Katharina (ur.). Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, 213−230, 459−478.
 • ŠTULAR, B., E. LOZIĆ 2020, Comparison of Filters for Archaeology-Specific Ground Extraction from Airborne LiDAR Point Clouds.Remote Sensing 2020 (12), DOI: 10.3390/rs12183025.
 • TECCO HVALA, Sneža. The Early Iron Age central place at Most na Soči (NW Slovenia). − V: ZAMBONI, Lorenzo, FERNÁNDEZ-GÖTZ, Manuel, METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Crossing the Alps : early urbanism between Northern Italy and Central Europe (900-400 BC). Leiden: Sidestone Press, cop. 2020, 377−391.
 • TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (10.1007/s00334-020-00805-y.
 • TOLAR Tjaša, VOVK Irena, JUG Urška, The use of Cornus sanguinea L. (dogwood) fruits in the Late Neolithic. − Vegetation History and Archaeobotany (2020).
 • TOŠKAN Borut, Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: the Pucarjev rob and Repelc sites. Most na Soči. − Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / Most na Soči. The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 2020, 191−242.
 • TOŠKAN, Borut. Analize. Živalski ostanki. V: TOMAŽIČ, Simona, BREČIĆ, Jerica, NOVŠAK, Matjaž. Medlog. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 83, 2020.
 • TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 244−261.
 • TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca. Arheozoološka razmatranja društvene složenosti na brončanodobnom nalazištu Monkodonja = Archaeozoological insights into the social complexity at the Bronze Age settlement of Monkodonja. − V: TERŽAN, Biba (ur.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 476−516.
 • TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, BECKER, Cornelia. Životinjski ostaci iz brončanodobnog nalazišta Monkodonja : sirovi podaci = Animal remains from the Bronze Age settlement of Monkodonja : raw data. − V: TERŽAN, Biba (ur.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 459−475.
 • TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Depicting the past of Balkan and Apennine Peninsulas between the Neolithic and Bronze Ages : artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification : editorial. Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 20 February 2020, vol. 539, 1−3, doi: 10.1016/j.quaint.2020.02.012.
 • TURK, Matija, Preliminarni rezultati arheološkega izkopavanja na planem kamenodobnem najdišču na planini Leskovca v Zgornjem Posočju (najdišče Leskovca II). − Življenje v Alpah: življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina 2020, 42−51.
 • TURK, Matija. On material evidence for Neanderthal musical behaviour : the Mousterian musical Instrument from the Divje babe I Cave (Slovenia). −V: NeanderART2018 : Is there palaeoart before modern humans? : did Neanderthals or other early humans create ʼartʼ? : proceedings : 22-26 August 2018 international conference under the aegis of UISPP and the auspices of IFRAO. Pinerolo: CeSMAP, Centro Studi e Museo dʹArte Preistorica, 2020, 379−404.
 • TURK, Matija. Preliminarni rezultati arheološkega izkopavanja na planem kamenodobnem najdišču na planini Leskovca v zgornjem Posočju : (najdišče Leskovca II) = Preliminary results of the archaeological excavation on the Stone Age open-air site on the Leskovca Alp in the Upper Soča Valley. − V: Življenje v Alpah : življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes : zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju. Bohinjska Bistrica: ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj; Stara Fužina: Turizem Bohinj, 2020, 42−52.
 • TURK, Matija. Paleolitsko najdišče Parska golobina. − V: JAKSETIČ, Dragica (ur.). Pivka 2020 : ob 25. obletnici občine. Pivka: Občina, 2020, 122−127.
 • TURK, Matija, BASTIANI, Giuliano. Experimental research on the Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia). − EXARC journal 3. [Online ed.]. 2020, 1−11.
 • TURK Matija, TURK Ivan: Aurignacian osseous points from the Potočka zijalka cave (Slovenia). Interpreting the new results of a morphometric statistical analysis (Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke. Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize). − Arheološki vestnik 71, 2020, 7–75.
 • TURK, Matija, TURK, Ivan, OTTE, Marcel. The Neanderthal musical instrument from Divje Babe I Cave (Slovenia) : a critical review of the discussion. − Applied sciences. 12 February 2020, vol. 10, issue 4, article number 1226, DOI: 10.3390/app10041226.
 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)
 • VELUŠČEK, Anton. The Ljubljansko barje in Central Slovenia during the Copper Age. − V: GUTJAHR, Christoph, TIEFENGRABER, Georg (ur.). Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen : Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich), Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes, Bd. 1, 2020, 223−238.
 • ŽUPANEK, Bernarda, RAVNIK, Mateja, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, GALE, Luka, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana, KARO, Špela. Strukture. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 139−179.

 

***

Nazaj: Program: Arheološke raziskave (2015−2020) /
Back: Programme: Archaeological research (2015−2020)