Osnovni podatki
Datum objave:
18. oktober 2017
Opis

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah ZRC SAZU z dne 22. 06. 2017 ZRC SAZU objavlja

JAVNI RAZPIS

za priznanje častna članica oz. častni član ZRC SAZU, za priznanje zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, za nagradi zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU za leto 2017, za štipendijo dr. Bojana Erhartiča in štipendijo ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu.

ZRC SAZU podeljuje raziskovalkam in raziskovalcem priznanja in nagrade za pomembne dosežke pri razvoju humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, s katerimi so prispevale oz. prispevali k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Obenem podeljuje tudi štipendijo za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ter štipendijo za tujo raziskovalko ali tujega raziskovalca, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU.

Častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko postane posameznica oz. posameznik, ki je kot zunanja raziskovalka oz. zunanji raziskovalec pomembno prispevala oz. prispeval k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Priznanje se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu ali izjemoma več kandidatkam oz. kandidatom, ki izkazujejo skupno raziskovalno delo in sodelovanje.

Predlog za podelitev priznanja častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko posredujejo posameznice oz. posamezniki ali javne institucije (znanstvenoraziskovalne in visokošolske organizacije) ter Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

Zaslužna raziskovalka ali zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko postane raziskovalka oz. raziskovalec ZRC SAZU, ki se je upokojila oz. upokojil kot članica oz. član ZRC SAZU in je z vrhunskimi raziskovalnimi rezultati prispevala oz. prispeval k ugledu ZRC SAZU, hkrati pa je uspešno opravljala oz. opravljal pomembne vodstvene, organizacijske in koordinacijske naloge v okviru ZRC SAZU. Priznanje se podeli enkrat letno, lahko tudi več kot eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Predlog za podelitev priznanja zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko poda Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

Zlati znak ZRC SAZU lahko prejme domača ali tuja raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje v programih in projektih ZRC SAZU, za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Srebrni znak ZRC SAZU lahko prejme mlajša raziskovalka oz. mlajši raziskovalec Republike Slovenije za vrhunski doktorat s področja humanističnih, družboslovnih ali naravoslovnih ved. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Predlog za podelitev nagrad zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU lahko posredujejo posameznice oz. posamezniki ali javne institucije (znanstvenoraziskovalne in visokošolske organizacije) ter Znanstveni svet inštituta ali predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU.

Štipendija dr. Bojana Erhartiča se podeli najuspešnejšim mlajšim raziskovalkam oz. raziskovalcem ZRC SAZU z nazivom, nižjim od znanstvene sodelavke oz. znanstvenega sodelavca. Štipendija je namenjena delu v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih organizacijah v tujini. Štipendija se podeli enkrat letno največ dvema kandidatkama oz. kandidatoma.

Za štipendijo dr. Bojana Erhartiča lahko prosijo najuspešnejše mlajše raziskovalke oz. najuspešnejši mlajši raziskovalci, zaposlene oz. zaposleni na ZRC SAZU.

Štipendija ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu se podeli tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU v obdobju uporabe štipendije. Štipendija se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Tujo raziskovalko oz. tujega raziskovalca lahko predlaga za štipendistko oz. štipendista raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje ali namerava sodelovati s tujo raziskovalko oz. tujim raziskovalcem, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU, s katerim bo raziskovalka oz. raziskovalec sodelovala oz. sodeloval v času uporabe štipendije.

Postopek izbire in podelitev bo vodila Komisija za priznanja in nagrade ZRC SAZU. O predlogih za priznanja, nagrade in štipendije odloča Znanstveni svet ZRC SAZU na predlog Komisije za priznanja in nagrade ZRC SAZU. Priznanji častna članica oz. častni član ZRC SAZU in zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU ter nagradi zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU se podeljujejo na prireditvi Generacije znanosti.

Predlog za podelitev priznanj, nagrad in štipendij se poda pisno, z vlogo. Vloga mora prispeti na vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 21. novembra 2017 do 14. ure, ne glede na način pošiljanja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – PNŠ«, vsebovati pa vse zahtevane priloge, sicer ne bo obravnavana. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za Pravilnik o priznanjih in nagradah ZRC SAZU z dne 22. 06. 2017 in druge informacije se obrnite na ZRC SAZU, tel. št. 01 470 62 15.

PRIJAVNI OBRAZEC

Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi

14. 10. 2021 ob 9:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2 Ljubljana

Več >>

Pristno, potvorjeno ali pomota? Ustvarjanje, poustvarjanje, prevara in ponarejanje v glasbi in sorodnih umetnostih.

Mednarodni znanstveni simpozij

21. 10. 2021 ob 9:00 • Ljubljana, Novi trg 2 in 4

Več >>