Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji

Osnovni Podatki

Opis

 

Predlagani projekt je prispevek k antropologiji vode. Številne raziskave povezane z vodo se pretežno osredinjajo na območja, ki so pogosto izpostavljena sušam (npr. Afrika), posledicam taljenja ledenikov (npr. Arktika, južna Amerika) in dvigovanju gladine morja (npr. Oceanija). Pri tem se zdi, da deli jugovzhodne Evrope (JVE) ali t.i. Balkana še vedno ostajajo neraziskani prostori na širšem zemljevidu globalnih, z vodo povezanih okoljskih sprememb. Predlagani projekt bo zapolnil to vrzel, ki se kaže kot spregledano poglavje znotraj antropologije vode in okolja v JVE. Njegov namen je raziskati pomen vode in vodnih okolij v Albaniji, Srbiji in Sloveniji, natančno dokumentirati in analizirati načine skozi katere posamezniki na omenjenih območjih živijo (oz. prilagajajo svoja življenja) glede na njihove okoljske, infrastrukturne, politične in emocionalne izkušnje vode. Izhajajoč iz t.i. okoljevarstvene antropologije, ki presega dualizem med naravo in kulturo in se osredinja na preplet med geološkim, hidrološkim ter družbenim, vsebina projekta raziskuje tovrstne preplete in odnosnosti v imenovanih vodnih okoljih posameznih rek. S podrobno analizo načinov skozi katere posamezniki in politične institucije razumejo in živijo vodo ter z njo povezane fenomene, bo dana raziskava prevpraševala in kritično premislila sodobne debate o ‘trajnosti’, ‘okoljevarstvu’, ‘odpornosti’, ‘prilagajanju’ in ‘ranljivosti’.

Kljub temu, da je raziskava zasnovana kot klasična antropološka študija, bo le ta, inovativno združevana s tehnikami daljinskega zaznavanja (DZ) in geografsko analizo. Posamezne raziskovalne faze bodo izvedene v sodelovanju z geodetinjo in geografom, ki bosta opravila analizo satelitskih posnetkov, geomorfološko in hidrološko analizo na izbranih območjih Albaniji, Srbiji in Sloveniji. Tovrstnaanaliza bo antropologom ponudila longitudinalni vpogled na vodna telesa na (analiza DZ) in pod (geologija) zemeljskim površjem.

Cilj projekta je raziskati pomen vode in premostiti njeno dualistično pojmovanje kot vir in kot resurs. Zanima ga, kaj ljudje iz nje delajo, kako jo čutijo, zaznavajo in si jo zamišljajo. Pri tem se bo njegova vsebina osredinila na človeško tvornost (agency) kot tudi tvornost vode same, njene zmožnosti, da ustvarja, navdihuje, preplavlja, osmišlja, ruši in uničuje. S tem bo projekt naslavljal sodobno okoljsko in ekološko obremenjenost z vplivom vode na krajino. Uporaba metod DZ in geografske analize bo raziskovalcem omogočila usmeriti pozornost v globoki preplet med geološkim, hidrološkim in družbenim v določenih vodnih okoljih v Albaniji, Srbiji in Sloveniji. Skozi t.i. 'pretakanje' preko različnih disciplin in različnih konceptualnih orodij ter terminologij, bo vsebina omogočila lažje navigiranje projektnega načrta, hkrati pa bo doprinesla k etnografski analizi 'fluidnih okolij'.

 


Faze projekta

Projektni načrt bo potekal v skladu s spodaj naštetimi tematskimi sklopi. Nekateri bodo potekali vzporedno, medtem ko bodo drugi napredovali sekvenčno, glede na zbiranje gradiva v okviru antropološkega terenskega dela v Albaniji, Srbiji in Sloveniji in glede na metodologijo, ki se je bodo posluževali raziskovalci na projektu:
TS 1 Zgodovinski in religijski sklop
TS 2 Družbeni, politični in ekonomski sklop
TS 3 Izkustveni in senzorični sklop
TS 4 Okoljevarstveni in infrastrukturni sklop
TS 5 Daljinsko zaznani in geografski sklop


Tip
Projekt

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
Srbija
antropologija vode; vodna okolja; trajnost; okoljevarstvo; jugovzhodna Evropa; Albanija
Slovenija