PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021)

Opis

Program je usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih. Je večplasten in zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp.

Sestavljen je iz več tematskih sklopov: paleolitik in mezolitik, neolitik in eneolitik, bronasta doba, železna doba, rimska doba, pozna antika, zgodnji srednji vek, epigrafika, ki deluje v okviru centra za epigrafiko, edine tovrstne inštitucije v Sloveniji, in naravoslovne vede v arheologiji, kjer se ukvarjamo s palinologijo, arheobotaniko in arheozoologijo. Pri tem izgrajujemo nacionalno pomembne primerjalne zbirke za arheobotaniko in arheozoologijo ter obenem nadgrajujemo in posodabljamo enako pomembne podatkovne zbirke Arkas, Zbiva in Libera.

Urejamo osrednjo slovensko arheološko revijo Arheološki vestnik ter monografski seriji Opera Instituti Archaeologici Sloveniae in E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.