29

SEP

12:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA VZDRŽEVANJE IN POMOČ PRI UPORABI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ OJS IN OMP št. UPR-2021-ZN-0507Osnovni podatki

 • Tip

  Javno naročilo

 • Datum objave

  23. september 2021

 • Datum oddaje

  29. september 2021 do 12:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ZA VZDRŽEVANJE IN POMOČ PRI UPORABI

RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ OJS IN OMP

št. UPR-2021-ZN-0507

 

 

 

Datum: 23. 9. 2021

 

 

VSEBINA

 

 

A. Namen in predmet povpraševanja  3

B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik  4

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe  4

D. Način in rok za predložitev ponudbe  5

E. Pogoji za pravilnost ponudbe  5

F. Pojasnila ponudnikom  

 

 

A. Namen in predmet povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbira strokovno usposobljenega in izkušenega zunanjega izvajalca za vzdrževanje in pomoč pri uporabi računalniških aplikacij Open Journal Systems (OJS) in Open Monograph Press (OMP).

 

OJS je odprtokodna programska aplikacija za urednikovanje, izdajanje in arhiviranje znanstvenih revij. Še posebej je uveljavljena v akademskih krogih, saj omogoča nadzorovan in elektronsko voden uredniški proces od spletne oddaje prispevkov do priprave revij za tisk. Njena prednost je v povezljivosti z znanstvenimi založniškimi storitvami, kot so Crossref, ORCiD in DOAJ. Omogočena je tudi večjezičnost (trenutno več kot 30 jezikov). Trenutno je OJS najbolj razširjena odprtokodna programska rešitev za objavljanje znanstvenih revij, ki jo uporablja več kot 25.000 revij po vsem svetu.

 

OMP je sorodna odprtokodna programska rešitev za urednikovanje in objavljanje znanstvenih monografij. Uporablja se lahko za elektronsko izpeljavo uredniškega postopka, urejanje besedil in recenziranje. OMP je hkrati lahko tudi založniško spletno mesto s katalogizacijo, distribucijo in prodajo.

 

V Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) smo odprtokodni programski rešitvi OJS in OMP, ki ju je za namene znanstvenega založništva razvilo združenje Public Knowledge Project (PKP), prevzeli in prilagodili za javno dostopna lastna portala znanstvenih serijskih publikacij in znanstvenih monografij.

 

Portal znanstvenih serijskih publikacij (https://ojs.zrc-sazu.si) že šest let omogoča predstavitev revij, ki izhajajo pri Založbi ZRC, kot tudi gostujočih zunanjih revij. Za nemoteno delovanje želimo zagotoviti dolgoročnejše vzdrževanje obstoječe založniške elektronske arhitekture v okolju OJS ter pomoč urednikom pri elektronskem uredniškem postopku in vnosu novih številk revij: Acta Geographica Slovenica, Hacquetia, Acta Carsologica, Dve domovini/Two Homelands, Acta historiae artis Slovenica, Arheološki vestnik, De musica disserenda, Filozofski vestnik, Jezikoslovni zapiski, Studia mythologica Slavica, Traditiones, Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies in Izvestje. V primeru, da bodo v prihodnje pri Založbi ZRC izšle nove serijske publikacije, bo treba podporo nuditi tudi njim.

 

Portal znanstvenih monografij (https://omp.zrc-sazu.si) je bil vzpostavljen v programskem okolju OMP v letu 2019, zato je bila do sedaj vsa skrb namenjena vnosu monografij in urejanju njihovih metapodatkov. Konec leta 2020 je bilo na portalu v prostem dostopu dosegljivih že 458 monografskih publikacij. V prihodnjih letih bo treba zagotavljati pomoč pri sprotnem vnosu novih monografij (do 100 zvezkov letno) in omogočiti elektronski uredniški postopek vsem urednikom, ki bi to želeli.

 

Podrobnejše načrtovane aktivnosti v okviru vzdrževanja in pomoči pri uporabi računalniških aplikacij Open Journal Systems (OJS) in Open Monograph Press (OMP) so:

 1. svetovanje inštitutom pri vnosu novih številk 13 znanstvenih revij v OJS;
 2. svetovanje Založbi ZRC pri vnosu novih znanstvenih monografij;
 3. pomoč urednikom pri vzpostavitvi uredniških postopkov, ki se še ne izvajajo elektronsko v OJS in OMP;
 4. upravljanje DOI-jev (CrossRef) za znanstvene revije in monografije;
 5. priprava podatkov za indeksiranje v CNKI Scholar;
 6. pomoč pri nadgradnji in prilagoditvah novejših različic OJS in OMP;
 7. vpeljava in upravljanje DOAJ za znanstvene revije na OJS.

 

Načrtovanim aktivnostim se lahko pridružijo tudi nove, ki se bodo z razvojem aplikacij in dodatnih potreb naročnika morebiti še pojavile.

 

Naročnik ocenjuje, da bo izvajalec za izvedbo storitev po pogodbi, potreboval 160 ur na leto, v štirih letih torej 640 ur. Število ur za posamezno leto lahko preseže ocenjeno število ur, vendar število vseh porabljenih oziroma obračunanih ur za obdobje veljavnosti pogodbe ne sme preseči 640.

 

Ponudnik bo moral ves čas trajanja pogodbe sodelovati z naročnikom in pri izvajanju storitev upoštevati njegova navodila. Dodatne načrtovane aktivnosti bo lahko izvajal le s pisnim soglasjem naročnika.

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Rok za izvedbo storitev: 30. 9. 2025.

 

Ponudnik bo vsakih šest mesecev izstavil račun za opravljeno število ur, ki jih bo obrazložil v priloženem poročilu k računu. Naročnik bo plačila izvajal dvakrat letno, in sicer v roku 30 dni po prejemu računa.

 

 

B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

 

Ponudnik mora navesti dve referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave povabila k oddaji ponudbe na spletni strani ZRC SAZU, za dva različna naročnika vzdrževal založniško infrastrukturo OJS ali OMP publikacij ter zagotavljal pomoč pri njeni uporabi.

 

Ponudnik mora razpolagati z ustrezno strojno in programsko opremo, s pomočjo katere lahko dostopa do naročnikove strežniške infrastrukture.

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), pri čemer ni treba, da je referenca potrjena s strani naročnika posla. ZRC SAZU lahko v primeru dvoma reference preveri pri navedeni kontaktni osebi.

 

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja urna postavka z DDV.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

D. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite na e-naslov zrc@zrc-sazu.si, v zadevo pa zapišite »PONUDBA ZA VZDRŽEVANJE IN POMOČ PRI UPORABI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ OJS in OMP«.

 

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na omenjen e-naslov naročnika najkasneje do 29. 9. 2021 do 12. ure.

 

E. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-           Podatki o ponudniku (OBR-1);

-           Predračun (OBR-2);

-           Vzorec pogodbe (OBR-3);

-           Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci z izjemo Vzorca pogodbe (OBR-3) naj bodo podpisani in žigosani. Vzorec pogodbe je treba le parafirati.

 

Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni.

 

F. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 28. 9. 2021 do 10. ure pri Jerneji Fridl (e-naslov: jerneja.fridl@zrc-sazu.si).

 

 

 

Pripravila:                                                                     dr. Oto Luthar

Jerneja Fridl                                                                  direktor